KYRKJA INFORMERER

ygarden prestegjeld

Oppdatert 21.juni 2012

 

ORIENTERING OM GRAVFERD[1] [2]

 

Den oppstandne Kristus og Maria Magdalena.

Joh.ev.20,11-18.

http://www.thebiblerevival.com

 

NR VI MISTER VRE KJRE

 

Mange kjensler kjem fram nr nokon som str oss nr dyr. Ein lid eit smerteleg tap. I tillegg til de mange kjenslene en skal ta hand om i ein slik situasjon, kjem mange praktiske oppgver. Mange opplever at det er vanskeleg i sorg og sakn samla tankane og hugse alt som skal gjerast. D er det godt oppleve sttte og handsrekning fra familie, slekt, naboar, og vener.

 

Kyrkja nskjer Guds Fred over alle som srgjer, og rekkje ut ei hand til dei etterlatte og hjelpe til gje den som er dd ei verdig gravferd.  De skal vita at kyrkja gjerne vil st saman med dykk i sorga og saknet, og gjerne formidle fr Evangeliet den trysta som den vona som trua p Jesus Kristus kan gje oss i smerte og sorg, den som Gud som har all tryst kan gje. Han trystar oss i all vr naud, s vi kan trysta dei som er i naud, med den tryst vi sjlve fr av Gud.(2.Kor.1,3 flg.)

 

Vi – dei tilsette i ygarden Prestegjeld – vil st saman med dykk som srgjer, og vi nskjer hjelpa dykk til f ein fin gravferdsdag som de kan sj attende p med takksemd.

 

Vi har oppsett ei hugseliste som ei lita hjelp for dykk for gjere det lettare f med seg alt som skal gjerast i samband med ddsfallet og gravferda.

 

Denne finn du her:

http://www.stellamaris.no/hugs.htm

 

Vi vonar g at denne faldaren(internettsida) kan gje god hjelp og vegleiing de kan ha nytte av i ei vanskeleg tid.[3] Ta gjerne kontakt med oss i tida framover. Vi er glade for st til teneste.

 

 

Med venleg helsing

Svenn Martinsen

sokneprest

 

Eit ord fr den Heilage Apostel til sist:

 

Dd, kvar er din brodd? Dd, kvar er din siger?..Men Gud vere takk, som gjev oss siger ved vr Herre Jesus Kristus!(1.Kor.15,55-57)

 

DDSFALLET

 

Nr ein person som hyrer inn under Den norske kyrkja dyr, m dei prrande snarast rd ta kontakt med presten eller kyrkjekontoret p staden[4], og gjere avtale om tid for gravferda, gjerne fr ein tek kontakt med gravferdsbyr. Gravferd skal til vanleg haldast innan 8 dagar etter ddsfallet. 

 

ANSVAR

 

Etter det som er fastsett i gravferdslova er det ein person som skal srgje for gravferda. Det tyder at vedkomande skal ta dei naudsynlege avgjersler om m.a. kor den som er dd skal gravleggjast dersom det er aktuelle alternativ, og kven som skal vera ansvarlig eller festar for grava.

 

Etter lang kyrkjeleg tradisjon har desse rett til ta dette ansvaret i flgjande rekkeflgje: Ektefelle, born, foreldre, barneborn, besteforeldre, sysken, barn av sysken, og ssken til foreldre.

 

Presten har ansvar for korleis gravferdshandlinga vert gjennomfrt. Han ser til at erdsbyr eller andre som har oppgver i samband med erda, utfrer desse sleis at erda kan gjennomfrast p ein god og verdig mte i samsvar med den kyrkjelege tradisjonen og gjeldande liturgi. Kantor har ansvar for musikken.

 

AVTALER EIN GJER VED DDSFALL

 

Kyrkjeverje og prest

 

Dersom ein nskjer kyrkjeleg erd/bisetjing, ber vi om at presten-s langt det er mogleg-vert tilkalt til sjukeleiet/ddsleiet for kunne gje Kyrkja si omsut til den dyande og familien.

 

Kyrkjeverja og presten skal underrettast s snart det er praktisk mogleg etter ddsfall. I ygarden prestegjeld har vi vakttelefon 56 38 22 44 der det alltid skal vere mogleg treffa tenestegjerande prest. Vi ber alltid om f opplyst namn og data p den som er dd, nraste prrande og den som tek ansvar for erda.

 

Det er kyrkjeverje i samrd med tenestegjerande prest, og dei kyrkjeleg tilsette som gjer vedtak om tid og stad for erd i samrd med dei nraste. Det er mest vanleg nytta tirsdagar og torsdagar kI.1030 og/eller1300. Om familien nskjer bisejtjing, skal tenesta skje fr ei av kyrkjene.

 

Sorgsamtale

 

Presten gjer avtale med prrande om tid og stad for ein eller fleire sorgsamtalar.

Det er viktig at dei nraste og presten saman kan frebu gravferda. Vi treng samarbeidet og ein tillitsfull prosess i lag. Samtalen har g som funksjon hjelpa sorgprosessen. Her kan g bilete av den som er dd, og det skrive ut sorga vera til hjelp. Om de nskjer bearbeide sorga p dette viset, og samstundes frebu dykk til samtalen med presten, har vi sett opp ei enkel mal for minneord i kyrkja her.

 

http://www.stellamaris.no/utkminn.htm

 

Denne trur vi g kan frebu gravferda p ein fin mte, og samstundes danne grunnlag td for eit minnealbum om den som er dd.

 

Gravferdsbyr

 

Mange tek kontakt med eit gravferdsbyr, men det er ogs mogleg ordne det meste sjlv. Om ein nyttar seg av eit byr kan dette til dmes gjere avtale med kyrkjeverje og prest om tid og stad for gravferda, annonsering i avisa(ne), valg av kiste, nedleggjing i kiste, bretransport og det som elles vert teke opp i denne faldaren(internettsida). Byra presenterer alternative prisar og alternative mtar som gravferda kan gjennomfrast p for dei prrande. Vi har fleire gode gravferdsbyr i vrt omrde som vi kan tilr. Ta gjerne kontakt for rd!

 

Avisa(ne)

 

Her er det naturleg ta kontakt med den (dei) avisa(ne) ein nskjer nytte til gravferdsannonsen. Avisane har sine fristar, som det er viktig vera klr over. Fristen er oftast p fremiddagen dagen fr innrykk. Korleis setje opp annonsen? Det er mykje hjelp henta ved sj korleis andre har gjort det. gravferdsbyret eller eventuelt presten kan g hjelpa til.

 

Lensmannen

 

Lensmannen m kontaktast snarast mogleg etter ddsfallet – helst ved personleg frammte i kontortida. Det m her opplysast om personlege data for den som er dd, om arvingar, evt. formue, etc. (Lensmannen sender ddsmelding til soknepresten, som s sender gravsetel til kyrkjeverje/kyrkjegardsarbeidarane slik at grav kan opnast.) Om det er skrive testamente (eventuelt med den som er dd sine nskje for gravferda), kan originalen leverast lensmannen, som sender det vidare til skifteretten (Testamentet kan g vere teke vare p i skifteretten). Om den som er dd var gift, opplyser ein dato og r for nr ekteskapet var inngtt. Lensmannen gjev vegleiing i skiftesprsml og fr han kan de f dei skjema som er aktuelle for den eisnkilde, (uskifte - privat skifte - evt. andre former for skifte).

 

Aktuelle telefonnummer

 

Kyrkjekontoret/Kyrkjeverja 56 38 22 40

Soknepresten 56 38 22 44

Sotra og ygarden lensmannskontor 56 31 58 00

 

FR GRAVFERDA

 

Syning

 

Mange opplever at det er verdfullt sj den dde, etter at han/ho er lagt i kiste, og er - etterp - takksame for dette. Syning er viktig for sorgprosessen og ei hjelp til godta det som har hendt. Syning kan kombinerast med breandakt(sj under) av den som er dd.

 

Breandakt

 

Det vanlege er at ein lek kristen leier breandakta-men presten str gjerne til teneste om de nskjer– ei enkel samlingsstund for den nraste familien ved bra i heimen eller p institusjon. Dette kan kombinerast med syning(sj over) av den som er dd.

 

Liturgien for breandakt finn du her:

 

http://www.stellamaris.no/bare.htm

 

Gode framlegg til salmar til breandakt finn de i salmelista under.

 

Kista vert sett p plass

 

Kista vert til vanleg sett p plass i brerom i kyrkja s snart som mogleg etter ddsfallet. Dei nraste kan d flgje kista fr heimen/ sjukehuset/institusjonen. For mange er dette ei fin frebuing til sjlve gravferdsdagen.

 

 

FR GRAVFERDA

 

Bruk av kyrkje

 

Den vanlege ordninga er at dei som bur i Blomvg sokn nyttar Blomvg kyrkje og nye(eller ved festa grav gamle)Blomvg kyrkjegard. Tilsvarande at dei som bur i Hjelme sokn nyttar Hjelme kyrkje og Hjelme kyrkjegard. Unntak fr dette m takast opp med kyrkjeverja. Bisetjingar med prest fr ygarden Prestegjeld skjer i kyrkjene i ygarden.

 

Gravferdsliturgien

 

Gravferd i kyrkja er ei handling med gudstenestleg karakter. Selv om liturgien ligg fast er det fullt mogleg for dykk setje dykkar personlege preg p gravferda. Gangen i ei gravferd er slik:

 

I kyrkja

Klokkeringing –

Preludium(/Solistinnslag) –

Inngangsord og bn –

Minneord[5]-

Salme –

Skriftlesing –

Salme –

Kort preike –

Bner –

Herrens bn –

Salme –

(Solistinnslag/) Postludium-

Utgang[6].

Ute ved grava (ved bisetjing inne) held tenesta fram slik:

Salme –

Skriftlesing–

Bn og jordpkasting[7]

Velsigning-

Senking –

Salmevers-3*3 klokkeslag[8].

Gravferdsliturgien i sin heilskap finn du her:

 

http://www.stellamaris.no/gravferdsliturgi.pdf

 

Val av salmar

 

Dei etterlatte kan vere med p velja salmane som skal syngjast under gravferda. Det er ikkje alltid like lett velje de rette salmane til ei gravferd. P ein slik dag er ein oppteken av finne dei rette orda og kjende melodiar. Det er mange fine salmar som hver godt i ei gravferd. Sk difor rd hj prest og kantor fr de tek nokre avgjersler. Kyrkjerommets sin karakter som eit sakralt rom tilseier at ikke einkvar sangtekst hver i kyrkja. Det skal syngjast 5 gongar - 3 i kyrkja og 2 ute ved grava.

 

Den 1.salmen kan t.d. vera ein lovsong, eller flgja kyrkjeret. Salmen fr preika kan t.d vera ein bnesalme. Salmen etter preika kan t.d handle om Guds omsut.

Salmen/ane p grava br vera korte, og kan gjerne handla om den kristne vona.

 

Salmar og songar skal fret godkjennast av den presten som har tenesta. Normalt kan ein nytte utvalet i dei kyrkjelege salmebkene og Sangboken. All musikk som skal framfrast, m godkjennast av kantor p frehand.

 

Sj liturgien:

 

http://www.stellamaris.no/gravferdsliturgi.pdf

 

Det har vore vanleg f trykt salmeark, men salmebkene i kyrkja kan g sjlvsagt nyttast.

 

Salmeliste

 

Dme p salmar som hver godt:

 

Kyrkjeret

Sj dei aktuelle avsnitt i salmebkene

Takksemd

NoS 838 Gud nr du til oppbrudd kaller

SBo 127 Takk, min Gud, for alt som

Jesus - Herre over ddens makt

NoS 124/125 Klippe du(Allheims berg) som brast for meg

NoS 172 Som den gylne sol frembryter

NoS 179/180 Jesus lever grav(en)(i) brast

NoS 184 Pskemorgen slukker sorgen

NoS 187 Deg vre re

NoS 196 Dden m vike for gudsrikets krefter

Guds stordom og omsut

NoS 202 Lov Jesu Navn og Herredom

NoS 261/261 O store Gud

NoS 268/Salmer 97 40 Herre Gud ditt dyre navn

NoS 270 Store Gud vi lover deg

NoS 295/296 Vr Gud han er s fast en/i borg

NoS 303/304 Srg (du for meg, Fader kjr)for meg min Fader, du

NoS 307 Til himlene rekker din

NoS 311 Himmelske Fader, herleg

NoS 669 Kjrlighet fra Gud

Sbo 116 O store Gud, nr jeg i undring

Tryst og tryggleik

Nos 86 Navnet Jesus

NoS 324 Er Gud for meg s trede

NoS 333 Hvilken venn vi har i Jesus

Nos 386 Langt bortom rmd

NoS 416 Alltid freidig

NoS 423 Jesus, det eneste

NoS 454 Ikke en spurv til jorden

NoS 460 Velt alle dine veier

NoS 468 Nrmere deg min Gud

NoS 475 Trnhye blger

NoS 476 Vr sterk min sjel

NoS 490 Blott en dag

NoS 493 Ein fin liten blome

NoS 494 for djup i Jesu kjrleik

NoS 497 Jeg er i Herrens hender

NoS 607 Fred til bot for bittert savn

NoS 879 Bi p Herren

S97 71 Tett ved sida mi gr Jesus

Sbo 137 nde underfull og stor

Sbo 350 Jeg skulle ei srge

Sbo 386 O Herre, til hvem skulle vi dog g hen

Sbo 397 tro det er legge

Bnesalmar

NoS 301/302 Lovsyng vr Herre

NoS 414 Leid milde ljos

NoS 552 Dype stille, sterke, milde

NoS 587 Lova Herren

NoS 596 I dine hender, Fader blid

Nos 597 Skriv deg Jesus p mitt hjerte

NoS 601 Jesus, styr du mine tanker

NoS 608 S ta da mine hender

NoS 663 Du som veien er og livet

S97 47 Det er makt i de foldede hender

Livskvelden

NoS 254 Tiden svinner, tiden rinner

NoS 757 , Gud vrt vern i farne r

NoS 807 N skrider dagen under

NoS 808 Se solens skjnne lys og prakt

NoS 811 N lukker seg mitt ye

NoS 812 Fager kveldsol smiler

NoS 814 O bli hos meg

NoS 816 Bred dina vida vingar

NoS 820 Dagsens auga slokner ut

NoS 826 Her mtes alle veie

NoS 828 Bli hos oss, Mester, dagen

NoS 830 En dalende dag, en stakket

NoS 836 Bedre kan jeg ikke fare

Den kristne vona

LR 625 Nu hjertelig jeg lenges

NoS 14 Jeg lfter opp til Gud min sang

NoS 56 Deilig er jorden

NoS 244 Den store hvite flokk

NoS 413 Hvor salig er den lille flokk

NoS 486 Hgt fr den himmelske klre

NoS 508 tenk nr en gang samles skal

NoS 604 Brdre og sstre

NoS 777 I sten stiger solen opp

NoS 843 Eg veit i himmerik ei borg

NoS 844/5 I himmelen, i himmelen

NoS 849 Nr mitt ye trett av mye

NoS 855 Tenk nr engang den tke

NoS 856 Jeg vet meg en svn i Jesu Navn

NoS 857 Eg er ein gjest i verda

NoS 858 , hvor salig f vandre

NoS 860 , salige dag som i hpet vi

NoS 862 Jeg er en seiler p livets hav

NoS 863 Ja, engang mine yne skal

NoS 864 Din fred skal aldri vike

Sbo 870 I den stille klare morgen

Sbo 875 Jag r frmling

Sbo 876 Jeg gr til himlen

Sbo 878 Jeg vet en hvile s skjnn og lang

Sbo 886 Min vandring frem

Sbo 899 hvor salig det skal blive

Sbo 918 Skal vi mtest etter ferda

S97 146 Hjemme i himlen

S97 150 Lysets hjem, du hye Salem

S97 151 Nr jeg blant englers kor engang

Bibelske Salmar

NoS 887 Herre, til deg tar jeg min tilflukt

NoS 891 Hos deg er livets kilde

NoS 905 Det er godt vere stille

Ved gravferd av born

NoS 192 De trodde at Jesus var borte

NoS 194 Dine hender er fulle av blomster

NoS 354/5 Milde Jesus dine hender

NoS 357 Dei bar fram born til Jesus

NoS 389 Vr meg nr Gud

NoS 487/488 Ingen er s trygg i fare/p ferda

NoS 499 Alle har hast

NoS 427 Jeg er liten men jeg vil

NoS 454 Ikke en spurv til jorden

NoS 811 Nu lukker seg mitt ye

NoS 871 La oss vandre i lyset

NoS 943 Mne og Sol

Kjre Gud, jeg har det godt

Nu lukker solen sitt ye

Kjre Gud Fader, i himmelens slott

(Dessutan alle salmar fr)

LR-Landstads Reviderte

NoS – Norsk Salmebok

SBo – Sangboken

S97 – Salmer 1997

S05-Syng for Herren 2005

 

Liste over hveleg song og musikk

 

Dme p

 

Solosongar

 

Alle i salmelista over

Den hellige stad(Stephen Adams)

Eg Ser(Bjrn Eidsvg)

Dr rosor aldri dr(Donald Bergagrd)

Herligste navn som er uttalt p jord(Ida Mathisen)

Fader vr, kom oss i mte(Nils Larsen)

Jeg har vandret med Jesus(David Welander)

Send bud p ham(Arthur Skrede)

leva det er elska(Per Steenberg)

 

Dme p

 

Musikk

 

Alle i salmelista over

Bach: Air

Bach: Jesus, joy of mans desiring

Bach Gounod: Ave Maria

Brein, Edvard Fliflt: Ut mot havet

Bull: Solefallsang

Franck, Csar: Panis Angelicus

Grieg: Vren

Grieg: Ved Rondane

Hndel: Largo

Morricone: Theme from The Mission(Gabriels Oboe)

Schubert, Fr.: Ave Maria

Schubert, Fr.: Litanei

 

Dei etterlatte kan vere med p velja musikk som skal nyttast under gravferda. Det er ikkje alltid like lett velja rett, d musikksmak er kjensleladd for oss alle. Det er mykje fin musikk som hver godt som solistinnslag eller instrumentalmusikk i ei gravferd. Sk difor rd hj prest og kantor fr de tek nokre avgjersler.  Kyrkjerommet sin karakter som eit sakralt rom tilseier at ikke all musikk og einkvar sangtekst hver i kyrkja. Det er ikkje uvanleg ha solistinnslag istaden for eller saman med preludium og/eller postludium, eller g etter minneorda. Prest og kantor skal godkjenna all sang og musikk som de nskjer skal nyttast. Vi nskjer at det vert nytta levande/akustisk musikk i kyrkja, og at musikk p CD og kassett br unngast.

 

Meditasjonsmusikk

Om det er nskje om det, kan kantor spela meditasjonsmusikk fr gravferda tek til med klokkeringing. Men dette m gjerast avtale om og betalast for.

 

Solosong/ekstra musikk

Dersom ein nskjer ekstra song eller musikk, m dei nraste sjlve gjere avtale med solist/musikar evt. kan gravferdsbyret hjelpa til med ordne dette. Kantor m orienterast s fort som rd er, og kan g hjelpa til med rd.

 

Sj liturgien:

 

http://www.stellamaris.no/gravferdsliturgi.pdf

 

Anna

 

Ankomst

Det er vanleg at den nraste familien kjem til kyrkja seinast 30 minutt i frevegen og set seg p de framste benkeradene.

Vertskap

Det er fint om nokre i familien str ved inngangen og deler ut salmeark. Ein kan g sprje slektningar, naboar, gravferdsbyret eller andre om ta ansvar for dette.

Kondolanse

Det kan leggjast ut "kondolanseprotokoll" ved inngongen til kyrkja, der alle som kjem til kyrkja kan skrive sine namn.

Pynting i kyrkja/kransar

Pynting og symbolbruk, m frebuast med tanke p at gravferd er ei kyrkjeleg handling med gudstenesteleg karakter. Ein br syne mtehald med bruk av lys, kransar, blomar og liknande. Dei nraste gjer dei avtalar dei sjlve nskjer. Det er praktisk benytte gravferdsbyret eller den lokale blomsterforretninga, men dei nraste kan g pynte sjlv.

----

Utbering og Senking

Etter gravferdsgudstenesta ber vi kista ut p grava for senke den i jorda der. Til dette m det til vanleg veljast 6 som kan bere henne. I ygarden vert tau nytta ved senking. Til dette m det til vanleg veljast 4 av dei 6 som har bore henne, medan dei to siste assisterer.

 

ETTER GRAVFERDA

 

Minnesamvere

 

Det er dei nraste sjlv som tek avgjerd om ein skal samle familie, slekt, vener  og naboar til eit minnesamvere og kva slag omfang ein nskjer p dette. Bedehusa, Kyrkjelydssalen i Hjelme, ygardstova og Kantina p Tednebakkane Omsorgsenter kan leigast til slike samvere. Mat kan g leverast t.d. fr Rong Catering og Skjergardsheimen. Salmar ved minnesamvere utgjeve av gravferdsbyra finst til bruk ved slike hve i tillegg til salmebker/Songbok.

 

Urnenedsetjing

 

Dei nraste tek kontakt med kyrkjeverja for gjere avtale om tid og stad for urnenedsetjing. Det kan ta ca. ein mnad fr urna kjem attende fr Bergen. Den vert d oppbevart p kyrkjekontoret i sikra rom og i urnekasse som er innvigd til mellombels kyrkjegard. Urna skal nedsetjast innan 6 mnader etter ddsfallet. Vi vil gjerne tilr at dei nraste leier eller er representerte ved denne handlinga. Dersom det er nskjeleg kan ein fr kyrkja ta del ved ei slik handling. Urnenedsetjinga kan ogs gjerast av kyrkjegardsarbeidarane utan at nokre av de nraste er til stades. I alle hve kan kyrkja sin liturgi for urnenedsetjing nyttast.

 

Denne finn du her:

 

http://www.stellamaris.no/urne.htm

 

Gode framlegg til salmar til breandakt finn de i salmelista over.

 

Les intervju med soknepresten fr sending p Radio Sotra 1995:

 

http://www.stellamaris.no/sorg.htm

 

Les om kva meir vi kan gjere for dykk som srgjer[9]:

 

http://www.stellamaris.no/sorg1.htm

 

Dei som mtte kome til miste born ved krybbedd kan ha hjelp av vende seg hit:

Landsforeningen uventet barnedd
Ole Fladagers gate 1A, 0353 Oslo
tlf: 22 54 52 00
epost: post@lub.no

GRAVSTADEN

 

Det kan veljast ny grav eller ein kan nytta ei eksisterande gravstad, som er festa av ein i familien. Bruk av eksisterande/festa gravstad forutset lyve fra festaren. Avtale om grav gjerast med kyrkjeverja. Gjeldande kyrkjegardsvedtekter for ygarden finn de her:

 

http://www.stellamaris.no/kyrkj1.htm

 

Ved kistegrav

 

Ved gravleggjing av kiste kan en anten velje einskild kistegrav eller festa grav. Einskild kistegrav gir plass til ei kiste. Festa grav inneheld til vanleg to graver og gjev difor plass til to kister. Den graven som vert teken i bruk er fri for betaling s lenge den er freda, dvs. i 30 r. Dei andre gravene vert festa mot betaling fr starten. Nr den som er dd har vore gift, veljer mange feste grav til attlevande ektefelle.

 

Ved urnegrav

 

Ved kremasjon kan en velje urnegrav. Den gjev plass til fire urner. Det er ikkje hve til feste flere urnegraver saman. Kremasjon skjer til vanleg nokre dagar etter bisetjinga i krematoriet og ei avgift for dette m betalast.

 

Gravminne/pynting av graven

 

I den nraste tida etter ei gravferd vert flgjande gjort av kyrkjegardsarbeidarne: P grava vert oppsett det opp ein kross med namnet p den som er gravlagd, og visne kransar og blomar vert tekne bort. Nr jorda p ei kistegrav har sekt nok vil kyrkjegardsarbeidarane srge for planering og tilsing, slik at alt er klart for oppsetting av gravminne. Dette kan tidlegast skje 2 mnader etter gravferda (ikkje bisetjing). Det er festaren som eig grava og har rett til setje opp gravminne. Festaren har ogs plikt til holde grava i orden og  tilstrekkeleg sikra. Det er fleire leverandrar som kan hjelpa med skaffe eit gravminne og ta ansvar for setje opp gravminne p grava. Framfre gravminnet er det hve til opparbeida eit plantefelt i hgd med bakken rundt. Det kan innrammast av ein delt natursteinkant. Plantane kan ikke strekkje seg ut over plantefeltet eller vera hgare enn gravminnet.

 

Festeavgift

 

Etter gravferda er grava freda i 20 r og fri for betaling. Ut over dette kan ein festa grava mot betaling. Ein eksisterande gravstad kan festast i 20-rsperiodar i inntil 60 r etter siste gravlegging. Etter 60 r kan det fornyast ved samtykke fr fellesrdet. Festeavgiften forfell til betaling kvart 20. r. Det er den som str som festar for grava som fr tilsendt rekninga fr kyrkjekontoret.

 

Gravlegat

 

P kyrkjekontoret er det mogleg gjere avtale om planting og stell av gravstad mot betaling. Det skjer ved innging av avtale om gravlegat.

 

MINNEMARKERINGAR

 

Frste gudsteneste

 

Ved den frste gudstenesta i soknet etter gravferda minnast me den/dei som er dde, p enkel mte. Dei nraste vert invitert til denne gudstenesta.

 

P Pskedag og 2.Pskedag

 

Dei som har mist sine vert invitert til desse gudstenestene.

 

P 17 s.e.pinse(Oppstode-dagen for hausten)

 

Dei som har mist sine vert invitert til denne gudstenesta.

 

P Alle Sjelers Dag(laurdag fr Helgemesse) og Helgemesse(Allehelgensdag)

 

P Helgemessesundagen samlast me til gudsteneste i ei av kyrkjene i takksemd for helgenskaren og alle dei truande som er gtt foran heim til Herren. Vi har srleg dette ordet i tankane:

 

Nr vi har s stor ei sky av vitne ikring oss, s lat oss leggja av alt som tyngjer, og synda som har s lett for hanga ved oss, og med tolmod fullfra det laupet som er lagt framfor oss, med augo feste p han som er trua sin opphavsmann og fullendar, Jesus. For f den gleda som venta, tolte han krossen utan bry seg om vanra, og no har han sett seg p hgre sida av Guds kongsstol. Ja, tenk p han som heldt ut ein slik motstand fr syndarar, s de ikkje skal trytna og verta motlause. (Hebr.12,1-3)

 

Dei som har mist sine vert invitert til denne gudstenesta.

 

Allesjelersdag kan sjast p som eit komplement til Helgemesse: Vi ber om at skaren for Guds trune skal verta fulltallig. P begge desse dagane er det mange som gr p kyrkjegardane, steller gravene og set ljos p dei.

 

Minnegve

 

nskjer de nraste at det skal gjevast ei "minnegve" i staden for blomar, kan dette innsamlast ved utgangen av kyrkja. Vi nemner at det er mogleg la ei slik minnegve g til kyrkjeleg/og/eller anna kristeleg arbeid.

 

NR NOKON DYR I MORS LIV

 

Det er avsett srlege felt p kyrkjegardane vre til bruk ved slike hve.

 

 

 

 

 

Soknepresten i ygarden

Postboks 100, 5331 Rong

TLF: 56 38 22 44

Mobil: 950 67890

sokneprest@kyrkja.net

 

Etter id av orkdalsmenighetene.no ,

og Utkast til Gravferdsbrosjyrer Bud Prestegjeld, 1990; Fjell Prestegjeld, 1991.

Salmer, solosang og musikk ved begravelser og bisettelser i Asky Prestegjeld, 1990.

Bygd p Vedtekter for Vesthordland Prosti, 2005.

 

 

 

 

 [1] Gravferd fr anna kyrkjesamfunn

 

Dersom den som er dd hyrde til eit anna kristent kyrkjesamfunn som str p den apostoliske truvedkjenninga og som respekterer vr ststad, tilbyr vi oss ha gravferda i kyrkja etter vr liturgi, leia av presten, men med deltaking av det andre kyrkjesamfunnet.

 

[2] Ikkje-kyrkjeleg gravferd

 

Alle busette i kommunen har rett til fri grav p kyrkjegardane i ygarden. Tidspunkt for ikkje-kyrkjeleg gravferd vert avtala med kyrkjeverja, som g tilviser grav. Nr det gjeld lokale til gravferd, m dette leigast utanfor kyrkja.

 

[3] Vegleiing gjev g heftet Nr en av vre nrmeste dr, utgjeve av Sosial- og arbeidsdepartementet, Stnad ved gravferd, utgjeve av Trygdeetaten, Hvem for ansvaret for barnet mitt hvis jeg dr, utgjeve av Barne-og Familiedepartementet, og  Nr noen har tatt livet sitt, utgjeve av Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Hordaland Fylkeslag. http://www.leve.no/hordaland

 

[4] Dersom ein vil halda gravferda p annan stad, og/eller kiste/urne skal nedsetjast p annan kyrkjegard enn der ein er busett, m ein ta kontakt med kyrkjeverje og prest der. Med kyrkjeverja p den staden gjer ein avtalar om feste/avgift. Biskopen har fastsett at det kan krevjast betaling for presteteneste nr bde avdde og avdde sine nraste prrande/den som syter for gravferda(ikkje i rett opp-og nedstigande line), er busett utanfor presten sitt tenestedistrikt. Det same gjeld om de bur utanfor ygarden og vil ha gravferd hj oss.

 

[5] Presten skal godkjenne uttrykksformer for srs heider til den avlidne og andre tiltak som folk ynskjer i tillegg til sjlve gravferdsliturgien. Det m ikkje haldast tale ved ei eventuell kranseplegging utan at prrande som syter for gravferda, har gjeve samtykke til det. Presten deltek ikkje i kransepleggjing o.l., men nskjer ei liste over alle som skal ta del med minneord. Ein mal for minneord finn ein her:

http://www.stellamaris.no/utkminn.htm

 

Meir rd og rettleiing finn ein her:

http://www.stellamaris.no/minn.htm

 

[6] Utdeling av blomar/kransar vert avgrensa til dei nraste.

 

[7] Jordpkastinga skal ein ha ved grava. Som reint unntak kan presten avgjere at jordpkastinga skal vere i kyrkja nr ytre tilhve eller tungtvegande personlege grunnar krev det. 

 

[8] Presten skal godkjenne opptak av bilete, film eller lyd.

 

[9] Vi nskjer g vre til hjelp ved andre typer sorgsituasjonar:

http://www.stellamaris.no/sorg2.htm