REVIDERTE VEDTEKTER FOR KYRKJEGARDANE I ¯YGARDEN KOMMUNE

 

Jfr. Lovav 7. juni 1996 nr 32 om kirkegŒrder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)¤2, 4, 25 og 26 med forskrifter, sist endra 11. desember 2002.

 

Vedtekne i ¯ygarden kyrkjelege fellesrŒd 19.08-04, sak039/04 og i Bj¿rgvin Bisped¿merŒd 15.10.04

 

¤ 1             KYRKJEGARDSTILH¯YRING

 

Avlidnepersonar i kommunen kan gravleggjast pŒ den kyrkjegarden i kommunen som einmŒtte ¿nskja.  Dette gjeld ˜gdersom den avlidne har budd i ein annan kommune mot slutten av livet.

 

Vedgravlegging av personar utan bustad i kommunen skal det krevjast dekning avkostnadene ved gravferda og avgift som ved feste av grav.

 

 

¤ 2              FREDINGSTIDOG FESTETID

 

Fredingstidafor oskeurner og kistegraver er 20 Œr. 

Festetidaer 20 Œr.

 

 

¤ 3              FESTEAV GRAV

 

NŒrkistegrav vert teke i bruk, er det h¿ve til Œ feste ei grav ved sida av(reservering av grav).  Dessegravene utgjer ein gravstad. 

 

Ved brukav urnegrav er det ikkje h¿ve til Œ feste ei grav ved sida av.  NŒr festetida er ute, kan gravstadenfestast for 20 nye Œr. NŒr det er gŒtt 60 Œr sidan siste gravlegging, kanfestet ikkje fornyast utan s¾rskilt samtykke frŒ fellesrŒdet. 

 

3mŒnader f¿r festetida er ute, skal festaren varslast om at grava forfell tilbetaling. Erfestet ikkje fornya innan 6 mŒnader, fell gravstaden tilbake tilkyrkjegarden.  Festaren pliktar Œmelda frŒ om endring av adresse, og pŒr¿rande pliktar Œ melda frŒ vedovertaking av feste ved d¿d. Dersom det ikkje er gjeve melding til kyrkjekontoret om endring elleroverf¿ring av feste, vert grava sletta.

 

Ingen kangravleggjast i festa gravstad utan samtykke frŒ festaren.  Dersom festaren sitt samtykke ikkje kaninnhentast, kan fellesrŒdet avgjera sp¿rsmŒlet om gravlegging. 

 

 

¤4            GRAVOG GRAVMINNE

 

Kyrkjegardsarbeidaranevil syta for planering og tilsŒing av grava etter gravlegging.  Gravminne kan ikkje setjast opptidlegare enn 4 mŒnader etter gravlegging av kiste. I mellomtida setkyrkjegardsarbeidaren opp eit merke med namnet til den avlidne.  NŒr f¿rste grava i ein festa gravstadvert teke i bruk, vert gravminnet plassert i bakkant av grava.  Gravminnet vert sett mellom graveneetter neste gravlegging.

 

 

¤ 5              PLANTEFELT

 

Framomgravminnet er det h¿ve til Œ opparbeida eit plantefelt i h¿gd med bakkenrundt.  Det mŒ ikkje vera breiareenn breidda pŒ gravminnet, men kan i alle h¿ve vera opptil 60 cm breitt.  Det kan ikkje gŒ lenger fram enn 60 cm,mŒlt frŒ bakkanten av gravminnet. Det kan ikkje plantast vokstrar som er h¿gare enn gravminnet eller gŒrut over plantefeltet.

 

Det erikkje h¿ve til Œ bruka faste dekorting i plantefeltet.  Lause dekorting skal fjernast etterbruk.

Det erh¿ve til Œ ramma inn plantefeltet med ein natursteinskant som fluktar medterrenget rundt.

Dersomdet ikkje er aktuelt Œ ha plantefelt, skal det vera grasbakke pŒ alle sider avgravminnet.  Festar skal i sŒ fallgje melding til fellesrŒdet sin daglege leiar om dette.

 

 

¤ 6              STELLAV GRAVER

 

Den somer ansvarleg for frigrav eller er gravfestar, har rett og plikt til Œ stelladen grava ein har ansvaret for. Plantefelt som ikkje vert tilplanta og stelt skal sŒast til av denansvarlege eller av kyrkjegardsarbeidarane.

Planter, kransar og liknande materialesom vert brukt ved gravferd eller ved pynting av grav og som endar som avfall,skal vera heilt komposterbart.

 

 

¤ 7              GRAVLEGAT

 

Motinnbetaling av ein bestemt sum til eit gravlegat, vil fellesrŒdet overta ansvarfor planting og stell av gravstaden. Gravlegatet vert forvalta av kyrkjeverjasom legatstyrar. Den innbetalte summen med tilegg av renter skal dekkjautgiftene til vanleg planting og stell av gravstaden.  Det skal i kvart einskild h¿ve opprettast avtale. 

 

Gravlegatkan ikkje opprettast for lengre tid enn grava er festa for.  NŒr legatmidlane ikkje dekkjer rekningafor eit nytt Œr, vert den ansvarlege for legatet eller festaren for grava gjevemelding om dette.  Det er dŒ h¿vetil fornying eller nedlegging av legatet. Overskytande midlar tilfell fellesrŒdet og skal nyttast til Œ gjerekyrkjegarden vakrare. Administrasjonskostnader vert belasta legatet etterfastsette satsar.  Legata vertreviderte Œrleg saman med fellesrŒdet sin rekneskap.

 

 

¤ 8              BREROM

 

Det erbŒrerom med kj¿leaggregat i begge kyrkjene.  BŒreromma skal berre nyttast til Œ ta vare pŒ avlidne f¿rgravferda.  Ingen har tilgjengeutan etter l¿yve.  Liksyning kanberre gjerast etter samtykke frŒ den som syter for gravferda og vedkjem ikkjedei tilsette.

 

 

¤ 9              N®RINGSVERKSEMD

 

N¾ringsdrivandesom ¿nskjer Œ driva verksemd pŒ kyrkjegardane skal ha l¿yve frŒfellesrŒdet.  L¿yve kantilbakekallast dersom vedkomande ikkje rettar seg etter dei reglane somgjeld.  Slik verksemd kan berreomfatta montering og vedlikehald av gravminne og planting og stell av graver.