L¾renemnd til besv¾r

 

Som kjent la Den norske kirkes l¾renemnd fram sin uttalelse om et viktig felt i kristen etikk den 20.januar[1].

 

Ikke bare er L¾renemnda delt pŒ midten i saken, men for f¿rste gang er det nŒ et flertall i bispekollegiet som aksepterer homofilt seksuelt samliv.

 

De to syn kan dessverre ikke forenes. Jeg mener det er prisverdig at bispem¿tets mindretall har holdt flagget oppe nŒr det gjelder bibelforstŒelsen. Men pussig nok slŒr en samlet L¾renemnd fast at uenighet i synet pŒ dette sp¿rsmŒl ikke n¿dvendigvis skjuler eller forvrenger kjernen i evangeliet.

 

Det er selvsagt viktig Œ vise den dypeste respekt og kristen omsorg der valg er tatt som en selv ikke kan stŒ inne for. Gud ÒÉ vil at alle mennesker skal bli frelst og l¾re sannheten Œ kjenne.Ó(1.Tim.2,4)

 

Men jeg vil i denne sammenheng understreke:

 

L¾renemnduttalelsen er dessverre klart kirkesplittende innad i Dnk, og vil nok ogsŒ f¿re til store ¿kumeniske forviklinger. De fleste ser nok at det er et tidssp¿rsmŒl f¿r staten har utnevnt tilhengere av det nye synet ogsŒ pŒ mindretallsbiskopenes poster. Og disse blir svar skyldig nŒr det gjelder hvem som skal bli deres etterf¿lgere.

 

Den Óto synsÓ-kirken som det nŒ fra visse hold tydelig legges opp til vil f¿re til mye sorg pŒ begge sider i striden. Det er en bedre strategi at begge parter fŒr gŒ hver til sitt uten at en kunstig enhetstekning binder opp samvittighetene. Det vil bli smertefullt, men ogsŒ v¾re en skv¾r mŒte Œ gj¿re det pŒ. Skjer ikke dette vil kirken smuldre ytterligere opp, og bli uinteressant bŒde for bekjennende kristne og for folk flest.

 

SŒ forskjellig skriftforstŒelse som vi ser i denne saken mŒ f¿re til to kirker. Skal vi v¾re kristne mŒ vi ha en sann kirke Œ Ólene oss til.Ó

Jeg ser derfor for meg en opprettelse av et alternativt kirkelig rom, et nytt landsdekkende bisped¿mme for oss som vil holde pŒ klassisk kristen tro og etikk. Her vil jeg vise til mindretalls-uttalelsen i forrige runde i denne saken- L¾renemnda 2000- som nettopp pŒ kirkerettslig vis tar til orde for dette, se         

http://www.stellamaris.no/tbsaken.htm[2]

 

Om en holder sammen den s¾ruttalelsen med de f¿lgende formuleringene fra en samlet L¾renemnd 2006 i siste avsnitt i Kap.4: Oppsummering, kan fortsettelsen faktisk tross alt bli konstruktiv:

 

ÒDen uenighet om skriftforstŒelse og skriftbruk som...kommer til uttrykk, skal ikke bagatelliseres. Den beh¿ver ikke n¿dvendigvis Œ f¿re til kirkesplittelse i den betydning at en ikke lenger kan ha gudstjenestefellesskap. PŒ den annen side kan en ikke utelukke at det kan komme til Œ skje.Ó

 

svennam@hotmail.com

 

 

 

 [1] http://www.kirken.no/larenemnd/laeren06/index.html

[2] PŒ samme nettsted finnes ogsŒ et forslag til hvordan dette n¾rmere kunne organiseres:

http://www.stellamaris.no/altbisk.htm