ProfessorOla Tj¿rhom:

S¾ruttalelsei L¾resak reist av Tunsberg Biskop mot Prost Asle Dingstad.

 

I.Innledende merknader.

 

Jegbeklager at det ikke har v¾rt mulig for Den norske kirkes L¾renemnd Œ avgi enfelles uttalelse i den l¾resak Tunsberg biskop har reist mot prost AsleDingstad. Og jeg mŒ selvsagt ta min del av ansvaret for dette. NŒr jeg likeveletter omfattende overveielser har kommet fram til at det for mitt vedkommendeikke er noen vei utenom et s¾rvotum i denne forbindelse, beror det i f¿rsterekke pŒ mitt syn pŒ den foreliggende sakens karakter, innhold ogimplikasjoner. Men det skyldes ogsŒ den aktuelle kirkelige situasjon og de l¾remessigespenninger som i stadig ¿kende grad har kommet til uttrykk i vŒr kirke -spenninger som har satt sitt preg pŒ og vanskeliggjort arbeidet i L¾renemnda.

 

I alt mittteologiske arbeid har kirkelig enhet v¾rt et n¿kkelmotiv. Jeg har derfor storforstŒelse for flere av de anliggender Tunsberg biskop har trukket fram itilknytning til den foreliggende saken - ikke minst nŒr det gjelderbispeembetets ansvar for Œ synliggj¿re og verne om enheten i kirkens liv. BruddpŒ denne enheten b¿r kun forekomme i akutte situasjoner. Samtidig forutsetteralt kirkelig fellesskap en grunnleggende enhet i tro og liv. Og hvis denneenheten smuldrer opp, lar den seg aldri erstatte av administrative grep og forf¿yninger.

 

I minefors¿k pŒ Œ ta stilling til den sŒkalte Tunsberg-saken, har jeg blitt mer ogmer overbevist om at det her dreier seg om en problematikk som ikke kan l¿ses pŒgrunnlag av isolerte enhetsoverveielser. I denne sammenheng handler det snarereom hvilke f¿lger brudd med kirkens tro og l¾re har - og mŒ ha - for det kirkeligeFellesskapet. Og pŒ dette punktet er bŒde Skriften, vŒre bekjennelser og vŒr l¾retradisjonklare: Hvis vrangl¾re foreligger, er enhver form for enhetutelukket. SŒ vidt jeg kan se, er dette Asle Dingstads hovedanliggende. Og jegville finne det dypt beklagelig om det ikke skulle v¾re rom for et sliktanliggende innenfor vŒr kirke - uten dermed Œ gi en entydig tilslutning tilDingstads vurdering av Tunsberg biskops syn pŒ homofili som uttrykk forkvalifisert vrangl¾re. En slik konklusjon ville forutsette en annen og meromfattende prosess enn den som nŒ har funnet sted innenfor L¾renemndas rammer.Men det ville v¾re meningsl¿st hvis den allerede i utgangspunktet bleutelukket.

 

II.Sakens utgangspunkt og rammer.

 

Formeltsett dreier den sak som ligger pŒ L¾renemndas bord seg i f¿rste rekke om prostAsle Dingstad - og ikke om biskop Sigurd Osberg. Samtidig er det klart at deteologiske sŒvel som ordningsmessige premisser for prost Dingstadsargumentasjon og handlinger knytter direkte til Tunsberg biskops embetsf¿rsel.I sitt arbeid med denne saken b¿r L¾renemnda f¿lgelig ogsŒ ta biskopenssynspunkter og praksis med i betraktningen. Hvis ikke, vil saksbehandlingenallerede i utgangspunktet v¾re preget av en slagside i Dingstads disfav¿r.

 

Dettetilsier at den aktuelle saken har minst to sider: Fra en side sett aktualisereshensynet til den kirkelige enhet - et hensyn bispeembetet har et s¾rlig ansvarfor Œ ivareta. Samtidig handler det her ogsŒ om en biskops l¾reforpliktelse -en forpliktelse som pŒ avgj¿rende vis henger sammen med hans enhetsansvar. Ogdet handler om hvilke grunner som kan legitimere et brudd med en kirkeligtilsynsmann som selv kan sies Œ stŒ i et spenningsforhold til bŒde vŒr kirkes l¾retradisjoni synet pŒ homofili og Kirkem¿tets vedtak i denne saken.

 

Utoverdens lovfestede funksjon, har Den norske kirkes L¾renemnd ogsŒ et medansvar forŒ verne om kirkens tro og fremme en l¾re som er i overensstemmelse medSkriften, vŒr kirkes bekjennelse og den felleskirkelige tradisjon. Vi befinneross for tiden i en situasjon hvor det i ¿kende grad stilles sp¿rsmŒl ved om denn¿dvendige l¾remessige kontinuitet lar seg opprettholde innenfor vŒr kirke. Ien slik situasjon vil det v¾re h¿yst beklagelig om L¾renemnda skulle komme meden uttalelse som bidrar til ytterligere usikkerhet blant troens folk. For AsleDingstads anliggende lar seg slett ikke avfeie som en individuell aksjon. Detberor dels pŒ at han taler pŒ vegne av mange i vŒr kirke, men framfor alt pŒ athan pŒ sentrale punkter har st¿tte i bŒde Skriften og kirkens tradisjon.

 

III. Sp¿rsmŒletom homofili og homofilt samliv.

 

 Det vil idenne sammenheng ikke v¾re mulig Œ gŒ inn pŒ en omfattende teologisk dr¿ftingav de problemer som aktualiseres i tilknytning til synet pŒ homofili oghomofilt samliv. Men ettersom den sak L¾renemnda har til behandling i h¿y gradpeker i retning av denne problematikken, mŒ enkelte momenter kort nevnes:

 

a) Detsynes ikke Œ ha kommet fram overbevisende studier som rokker ved at Skriften -bŒde i enkelttekster og i et helbibelsk perspektiv - betrakter homoseksueltsamliv som uforenlig med Guds vilje, eller som tyder pŒ at denne holdningenikke skufle ha aktualitet i dagens situasjon.

 

 b) En tilsvarende forstŒelse har lagttil grunn for kirkens l¾re og praksis helt fra f¿rst av - og har blitt videref¿rtinnenfor alle kirkelige tradisjoner, inkludert vŒr egen. OgsŒ i dag h¿rer etoverveldende flertall av kristenheten hjemme i kirker som f¿ler seg forpliktetpŒ dette synet. Og valg av en ny praksis her vil uvegerlig medf¿re ¿kumeniskevansker.

 

 c) NŒr det gjelder homofilisp¿rsmŒletsembetsteologiske rammer og kontekst, synes f¿lgende momenter Œ v¾re spesieltrelevante: I og med ordinasjonen forplikter kirkelige embetsb¾rere seg til Œ l¾reog leve i overensstemmelse med Guds ord. Denne forpliktelsen utdypes bla. i ogmed den pastoraletikk som presenteres innenfor NTs rammer. Ethvert brudd medGuds ord arter seg derfor ogsŒ som et brudd med ordinasjonen og med detkirkelige embetets grunnintensjon. Dette gjelder i s¾rlig grad i forhold tildet biskoppelige tilsynsembete, som har et spesielt ansvar for Œ ivaretaordinasjonsforpliktelsen sŒvel som en sann kirkelig enhet.

 

d) Allseksualitet preges av en grunnleggende tvetydighet - noe som blant annet berorpŒ at den befinner seg i spenningen mellom dens gudgitte intensjon og behovetfor Œ tilfredsstille egne drifter, eller mellom etikk og konsum. Og her gjelderdet for alle at vi mŒ finne en mŒte Œ leve ut vŒr seksualitet pŒ som svarer tilGuds gode vilje for den verden han har skapt.

 

 e) De sp¿rsmŒl kirken mŒ forholde segtil nŒr det gjelder dens syn pŒ homofili er sv¾rt kompliserte - ikke minstfordi de ber¿rer folks liv pŒ en sŒ direkte mŒte. Vi har dessuten i dag tilgangtil kunnskap som stiller sider ved denne utfordringen i et tildels nytt lys.Samtidig mŒ det slŒs fast at kirken ikke har myndighet til Œ innf¿re en praksissom pŒ avgj¿rende vis bryter med Guds ord. Her handler det ikke om fundamentalistiskkadaverdisiplin, men om tillit til at Gud alltid vil det beste for alle sineskapninger.

 

IV.Hensynet til den kirkelige enhet

 

 I densaksframstilling L¾renemnda har fatt fra Tunsberg biskop, spiller hensynet tilden kirkelige enhet en n¿kkelrolle. Og det kan ikke herske tvil om at bŒde denforeliggende saken og prost Dingstads handlinger aktualiserer dette hensynet pŒen sv¾rt direkte mŒte. Her mŒ det i utgangspunktet slŒs fast at enhet h¿rer medtil kirkens vesen og f¿lgelig ikke lar seg redusere til et renthensiktsmessighetssp¿rsmŒl. Biskop Osberg gj¿r videre rett i Œ minne oss om atbispeembetet har blitt tillagt et s¾rlig ansvar som et konkret enhetstegn ikirkens liv. Et bevisst og teologisk begrunnet brudd med dette embetet vilderfor ogsŒ kunne arte seg som et brudd med den kirkelige enhet. Alt dettetilsier at slike brudd slett ikke b¿r finne sted i utrengsmŒl, men forutsetteren akutt situasjon.

 

ProstDingstads frasigelse av biskoppelig tilsyn lar seg heller ikke grunngi medhenvisning til et legitimt kirkelig mangfold. For selv om enhet ikke eridentisk med ensretting eller uniformitet, er enhetsforpliktelsen alltidoverordnet mangfoldet i kirkens liv. Det forholder seg dessuten slik atkirkelig mangfold f¿rst fungerer pŒ en fruktbar mŒte nŒr det forankres i enfundamental enhet - slik det framgŒr av Paulus' beskrivelse av kirken somKristi legeme i 1. Kor. 12.

 

Samtidig mŒdet understrekes at kirkelig enhet - mellom forskjellige kirker sŒvel sominnenfor et enkelt kirkesamfunn - forutsetter en enhet i tro og l¾re, isakramentalt liv og tjeneste for verden. Og hvis denne grunnleggende enhetenallerede er underminert eller satt ut av kraft, lar kirkelig fellesskap segknapt opprettholde ved hjelp av administrative grep eller ytre maktmidler. Islike situasjoner mŒ man sp¿rre seg om ikke kirken allerede i realiteten ersplittet. Og da vil fors¿k pŒ Œ bevare en slags administrativ"skinnenhet" ofte kunne fŒ en direkte undertrykkende funksjon somslett ikke tjener sann enhet.

 

Iforlengelsen av dette mŒ det pŒpekes at den kirkelige enhet har sine grenser.Og disse grensene aktualiseres prim¾rt i forhold til vrangl¾re som bryter medkirkens tro og med den "livsstil" som skal underbygge denne troen.Asle Dingstads poeng er at biskop Osberg i og med sin holdning til homofiltsamliv har overskredet denne grensen. Og dermed blir prostens tilsynsfrasigelsekun en n¿dvendig konsekvens av biskopens brudd med kirkens syn. Dingstad erselvsagt innforstŒtt med at de konkrete tiltak han har iverksatt overfor sinbiskop har splittende konsekvenser. Men slik han ser den aktuelle saken, dreierdet seg i denne forbindelse ikke om et brudd med kirkens enhet. Det handlersnarere om et brudd med og en avstandtagen fra en biskop som etter hansoppfatning forfekter vrang l¾re og dermed selv har stilt seg utenfor detkirkelige trosfellesskapet. Hvis man innenfor slike rammer skal kunne vedtanoen som helst forf¿yninger mot Asle Dingstad, mŒ det v¾re fordi han eventueltkommer med falske anklager om vrangl¾re - og ikke fordi han bryter med kirkensenhet.

 

Den saksom ligger pŒ L¾renemndas bord aktualiserer klart den forpliktelse vi alle hari forhold til kirkens synlige enhet. Samtidig viser den hvor skj¿r og hul denneenheten blir hvis den ikke forankres i en fundamental trosenhet. I forhold tilenkelte av de i vŒr kirke som har brutt med det biskoppelige tilsynsembetet,kunne man nok ha ¿nsket at smerten over splittelsen hadde kommet tydeligere tiluttrykk. Men hvis splittelsen i tro og l¾re allerede er et faktum, lar den segi det lange l¿p ikke skjule ved hjelp av administrative tiltak.

 

V.Enhet og splittelse i lys av Confessio Augustana artikkel 7.

 

I Denaugsburgske bekjennelses art. 7 slŒs det fast at "til sann enhet i kirkener det nok Œ v¾re enige om evangeliets l¾re og om Forvaltningen avsakramentene", mens "ensartede menneskelige overleveringer ellerskikker eller seremonier som er fastsatt av mennesker-" beskrives som"ikke n¿dvendige" i denne forbindelse. Dette synspunktet har fortsattsin berettigelse. Og det Œpner opp for en viss fleksibilitet nŒr de konkretekriterier for kirkelig fellesskap skal fastsettes. Samtidig mŒ denneartikkelens prinsipielle teologiske rekkevidde ikke overdrives. Her dreier detseg knapt om et helhetlig syn pŒ kirken, men snarere om et situasjonsbestemtfors¿k pŒ Œ ivareta en grunnleggende enhet og finne fram til en slags praktisk modusvivendi i forhold til datidens katolske kirke. Det er dettesom er den prim¾re referanseramme - s¾rlig i artiklene 7 og 28 - og ikkeproblemet vrangl¾re, som stŒr sentralt i Tunsberg-saken.

 

I kj¿lvannetav dette mŒ skjelningen mellom det som er tilstrekkelig og det som ikke er n¿dvendigfor sann kirkelig enhet presiseres n¾rmere pŒ flere plan. For det f¿rstehandler CA 7 ikke om evangeliet og sakramentene i og for seg eller i et slagsabstrakt vakuum, men om den "rene" l¾re av evangeliet og den"rette" forvaltning av sakramentene - noe som betyr at enreduksjonistisk eller minimalistisk tolkning utelukkes. For det andre inneb¾rerdenne artikkelen ikke at alt som sŒ Œ si ligger mellom det"tilstrekkelige" og det "ikke n¿dvendige" kan rubriseressom rent praktiske henssiktmessighetssp¿rsmŒl eller adiafora som man kan menehva man vil om. For det tredje mŒ CA's utsagn om evangeliet plasseres innenforrammen av den grunnleggende vekselvirkningen mellom lov og evangelium - ogpeker derfor i retning av Guds ord som helhet. For reformatorene var denny-protestantiske "evangeliemonisme" et ukjent fenomen.

 

Sett idette perspektiv blir det utenkelig at reformatorene ville ha avfeid deapostoliske utsagn om rammene for vŒr seksualitet som "menneskeligeoverleveringer". Og det blir enda mer utenkelig at de ville ha akseptertat CA's konsentrasjon om ord og sakrament brukes som argument for at frontenmot vrangl¾ren nedtones. Alt i alt mŒ det slŒs fast at fors¿k pŒ Œ ta denreformatoriske evangeliefokusering som et uttrykk for at sp¿rsmŒlet om homofiltsamliv ikke kan tillegges l¾remessig betydning, blir bŒde ahistorisk ogteologisk misvisende.

 

VI. Kanforskjellig syn pΠhomofilt samliv begrunne kirkelig splittelse?

 

 Iutgangspunktet er det kun sp¿rsmŒl som ber¿rer sentrum og grunnstrukturen i denkristne tro som kan tillegges kirkesplittende betydning - og ikke enhverteologisk nyanse eller meningsforskjell. Her mŒ vi alle gi rom for en vissfleksibilitet og gener¿sitet - samtidig som vi mŒ vokte oss for ukritiskkanonisering av vŒre egne, mer eller mindre private oppfatninger. Hvordan lar sŒsp¿rsmŒlet om homofili og homofilt samliv seg plassere i denne sammenheng?

 

NŒr manskal vurdere om denne tematikken er sŒ tungtveiende at den vil kunne begrunnekirkelig splittelse, mŒ det pŒpekes at dette sp¿rsmŒlet ikke kan betraktes i etisolert perspektiv. For i troens verden henger ting sammen - bla. i denforstand at enkeltproblemer kan ha stor betydning for den grunnstruktur somavspeiles i kirkens l¾re. Sett pŒ denne bakgrunn handler debatten om denkirkelige holdning til homofilt samliv ikke bare om homofili i og for seg. Heraktualiseres flere sentrale tros- og l¾remessige anliggender - som Gudsskaper-viljes karakter og forpliktende status, relasjonen mellom kvinne og manni skapelsesteologisk perspektiv, Skriften og det apostoliske vitnesbyrdetsautoritet i kirkens liv, forholdet mellom den kirkelige sjelesorg og Gudsvilje, samt viktige etiske sp¿rsmŒl knyttet til en forpliktende kristenlivsstil. Det er f¿rst innenfor rammer som dette at synet pŒ homofili kantillegges sŒ stor vekt at det i gitte situasjoner kan komme til Œ tvinge framkirkelig splittelse. Men innenfor slike rammer vil kirkesplittende vrangl¾reogsŒ v¾re en h¿yst reell mulighet.

 

Iforlengelsen av dette vil jeg nevne at homofilisp¿rsmŒlets kirkesplittendepotensiale bekreftes av den faktiske utvikling i vŒr kirke. Jeg tenker da ikkebare pŒ protester fra troende, prester og menigheter som f¿ler at kirkensintegritet stŒr pŒ spill her, men ogsŒ pŒ biskoper som stadig"fristiller" seg i forhold til kirkelige vedtak - og f¿lgelig i forholdtil det kirkelige fellesskap de er satt til Œ tjene. I m¿te med en slikutvikling og den uro som preger store deler av troens folk, vil verkenforestillingen om en sŒkalt "velbegrunnet uenighet" eller Bispem¿tevedtaksom hevder at det her dreier seg om et ikke-splittende - og dermed l¾remessigsett forholdsvis perifert - moment v¾re holdbare l¿sninger.

 

VII.Bispeembetets stilling bla. i lys av Confessio Augustana artikkel 28.

 Innenforkirken ble det biskoppelige tilsynsembetet pŒ et tidlig stadium tillagtspesielle oppgaver og en spesiell autoritet. Og denne autoriteten henger pŒavgj¿rende vis sammen med bispeembetets funksjon som et tegn pŒ enhet ogapostolisk kontinuitet i kirkens liv. Denne tankegangen blir ikke opphevet i ogmed Confessio Augustana art. 28. Fra en side sett slŒs det i denne artikkelenfast at bispeembetet har den samme teologiske forankring som presteembetet -nemlig i den tjeneste med ord og sakrament som konstituerer kirken. Samtidigtales det konsekvent om et eget biskoppelig tilsynsembete. Og dette embetettildeles endog visse oppgaver etter "guddommelig rett" - knyttet tilen bestemt biskoppelig rettsfullmakt: "Derfor tilkommer det etterevangeliet, eller ... etter guddommelig rett, biskopene som biskoper ... dennerettsfullmakt, Œ tilgi synder og forkaste den l¾re som avviker fra evangeliet,og Œ stenge de ugudelige ... ute fra det kirkelige samfunn. Her er det n¿dvendigog etter guddommelig rett at menighetene b¿r vise dem lydighet, etter ordet(Luk. 10, 16): "'Den som h¿rer dere, h¿rer meg'." Lydighet motbiskopen spiller altsŒ en sentral rolle i kirken - ikke minst som et uttrykkfor at kirkelig enhet forutsetter en l¾reinstans med autoritet.

 

CA 28 gj¿rdet imidlertid helt klart at lydigheten overfor bispeembetet har sine grenser:Hvis biskopene l¾rer eller fastsetter noe som strider mot evangeliet, da harmenighetene en befaling fra Gud som forbyr Œ lyde dem". Og nŒrreformatorene her fokuserer pŒ evangeliet, dreier det seg ikke om en slags smaltroskjerne eller om evangeliet i motsetning til loven. I sin utlegning avnevnte artikkel, slŒr Regin Prenter fast at det finnes en "n¿dvendigsammenh¾ng" mellom disse to sidene ved Guds ord: "Kirken forkynnerikke alene evangelium, men ogsŒ lov. Ja, evangeliet kan overhodet ikke forkyndes,uden at loven ogsŒ forkyndes." (Se Prenter: Kirkens lutherske bekendelse;Fredericia 1978 - p. 200.) Slik sett kan det argumenteres for at det forbud somnevnes i CA 28 gŒr pŒ Œ lyde biskoper som l¾rer noe som strider mot Guds ord.(Det pŒf¿lgende Augustinsitatets fokusering pŒ "Guds kanoniskeskrifter" peker ogsŒ i retning av en mer omfattende tolkning.) Iforlengelsen av dette mŒ det understrekes at de biskoper som l¾rer mot Gudsord, faktisk har prisgitt sin embetsmessige rolle bŒde som kirkelig l¾reinstansog som enhets- og kontinuitetstegn i kirkens liv.

 

NŒ b¿r ennok vokte seg for Œ trekke altfor direkte paralleller mellom den kontekst somutgjorde rammen om CA 28 i 1530 og den sak som i dag ligger pŒ L¾renemndasbord. Og det kan nok tenkes at Dingstad ville ha v¾rt tjent med Œ fokusere noemindre pŒ denne artikkelen. Men hans reaksjon mot biskop Osberg kan likevelsies Œ v¾re i overensstemmelse med det som er reformatorenes underliggendeintensjon her - nemlig Œ avvise enhver form for kirkeledelse som ikke er isamsvar med Guds ord. Og selv om CA 28 kun taler om menighetenes rett og plikttil Œ ta avstand fra vrangl¾rende biskoper, er det intet som helst som tyder pŒat denne forpliktelsen ser annerledes ut for en ordinert prest.

 

VIII.Om forholdet mellom mŒl og midler i prost Dingstads argumentasjon.

 

 Den enestereaksjonsform i m¿te med vrangl¾rende biskoper som nevnes eksplisitt i CA 28,er at vi "forby(s) Œ lyde dem". Men i denne forbindelse handler detom mer enn passiv ulydighet. Det framgŒr ikke minst av de skriftsteder sombrukes som begrunnelse her - bla. Bibelens tale om de falske profeter (Matt. 7,15) og Paulus' utsagn om at enhver som l¾rer et annet evangelium er forbannet(Gal. 1, 8). I m¿te med slike holdninger overskrides enhetens grenser klart ogtydelig. Og selv om det ikke sies direkte i CA 28, vil det i en slik situasjonneppe v¾re noen vei utenom Œ frasi seg Œndelig fellesskap.

 

NŒr manbefinner seg i en situasjon hvor det Œndelige fellesskap mŒ brytes, dreier detseg ikke om en abstrakt reaksjonsform. For et slikt fellesskap arter seg som etkonkret fellesskap i og om de midler som utgj¿r de prim¾re nedslagsfelt forHelligŒndens virke i kirkens liv - nemlig ord og sakrament. Hvis denne enhetenopph¿rer, vil det umiddelbart mŒtte fŒ konsekvenser i forhold til en fellestjeneste med Guds ord og en felles feiring av de hellige sakramenter - slik detogsŒ har kommet til uttrykk i prost Dingstads reaksjoner mot biskop Osberg. Ogdersom det Œndelige fellesskapet er satt ut av kraft, blir det meningsl¿st Œ stŒunder Œndelig tilsyn av den embetsb¾rer man har brutt med.

 

Dettebetyr ikke at de virkemidler Asle Dingstad har gjort bruk av er de enestemulige i den situasjonen som har oppstŒtt mellom ham og hans biskop. Men forDingstad har disse midlene sŒ Œ si tvunget seg fram i tilknytning til det hanoppfatter som en akutt n¿ds- eller krisesituasjon. Prost Dingstads holdning pŒdette feltet preges i det hele tatt av konsistens: Hvis Tunsberg biskop l¾rernoe som strider mot Guds ord og dermed farer med vrang l¾re, kan en ikke kommeutenom Œ bryte det kirkelige fellesskap med ham og frasi seg hans Œndeligetilsyn. For her er det if¿lge Asle Dingstad ikke snakk om uvesentligemeningsforskjeller, men om en uenighet som har kirkesplittende implikasjoner.

 

I og medsine handlinger har prost Dingstad foretatt et brudd med vŒr kirkes ordninger.Og ettersom disse ordningene skal tjene den kirkelige enhet, kan de selvsagtikke settes til side uten videre. Samtidig er vŒr forpliktelse pŒ Skriften ogkirkens tro alltid overordnet ordningene. Generelt sett vil formalistiskordningspositivisme uten l¾remessig forankring snarere arte seg som et problemenn som en l¿sning i m¿te med dagens kirkelige utfordringer.

 

AsleDingstads valg av virkemidler bestemmes prim¾rt av at vi etter hans synbefinner oss i en kirkelig krisesituasjon. Denne analysen er han ikke alene om.For homofilidebatten har vist at det mange oppfatter som synd pŒ andre holdframstilles som en legitim konsekvens av evangeliet. Vi stŒr dessuten heroverfor et splittet og langt pŒ vei handlingslammetepiskopat. Og behovet for klart Œndelig lederskap er enormt. Situasjonen eraltsŒ pŒ mange mŒter akutt - kanskje ogsŒ sŒ akutt at det ikke er noen veiutenom bruk av sterke virkemidler.

 

IX.Homofilisp¿rsmŒlet mellom lov og evangelium.

 

 For kirkener evangeliet om Guds uendelige nŒde i Kristus klart overordnet loven. Menevangeliet lar seg ikke l¿srive fra Guds lov. Og det kan slett ikke spilles utmot Guds gode vilje for sitt skaperverk. Her er det altsŒ tale om envekselvirkning som er helt avgj¿rende for Œ forstŒ Guds ord. Og bŒde loven ogevangeliet h¿rer med i vŒre fors¿k pŒ Œ komme til rette med homofilisp¿rsmŒlet.

 

AsleDingstad hevder at homofilt samliv er synd - rett og slett fordi det bryter medGuds vilje slik den er Œpenbart for oss i Skriften. Han forutsetter samtidig atdet i Kristus finnes tilgivelse for alle synder. Den tilgivelse og oppreisningKristus byr oss - gratis, av nŒde - synliggj¿res imidlertid i vŒre liv nŒr vigj¿r bot. Og boten arter seg prim¾rt som en tilbakevending til dŒpsnŒden, menpeker ogsŒ i retning av en stadig vekst i hellighet ved at Kristus virker ioss.

 

I dagfinnes det ingen enighet om hvorvidt homofilt samliv mŒ betegnes som synd. Ogdet er forstŒelig at mange viker tilbake for Œ omtale en hŒrdt tilkjempetidentitet og noe som ogsŒ for flere kristne homofile gir livet mening somsyndig. Men vi kan formodentlig fortsatt enes om at ethvert bevisst brudd medGuds vilje er synd. Og nŒr vi gj¿r oss skyldig i slike brudd - uansett hva de mŒttebestŒ i, kalles vi til omvendelse og bot. PŒ dette punktet er Asle Dingstadklart pŒ linje med den klassiske lutherdom sŒvel som kirkens tradisjonoverhodet.

 

X.Konkluderende merknader.

 

Denargumentasjon jeg nΠhar presentert, peker i retning av disse konklusjonene:

 

1)Det er intet grunnlag for Œ rette en l¾remessig forankret anklage mot prostAsle Dingstads teologiske argumentasjon. Hans syn pŒ homofili og homofiltsamliv kan tvert imot sies Œ v¾re i overensstemmelse med Skriften og detapostoliske vitnesbyrd sŒvel som med kirkens tradisjonelle praksis pŒ dettefeltet. Heller ikke de embetsteologiske, ekklesiologiske og enhetsmessige implikasjonerav Dingstads tenkning kan betegnes som l¾remessig uakseptable i og for seg -selv om de inneb¾rer at vŒr kirke stilles overfor flere vanskelige dilemma.

 

2) Devirkemidler Asle Dingstad har gjort bruk av, er preget av det han oppfatter somen n¿ds- eller krisesituasjon med til dels akutte trekk. I lys av den aktuellekirkelige utvikling er dette en pŒ mange mŒter forstŒelig analyse - og enanalyse mange deler. Uten Œ gi direkte tilslutning til alle de midlene Dingstadhar anvendt, vil heller ikke de kunne utgj¿re grunnlag for l¾remessige forf¿yninger.

 

3) NŒrdet forutsettes at prost Dingstads argumentasjon overfor Tunsberg biskop larseg begrunne i hans forpliktelse pŒ Guds ord, blir det en sentral utfordringfor vŒr kirke Œ finne fram til ordninger som muliggj¿r full deltakelse forDingstad (og hans meningsfeller) i det kirkelige liv. Dette vil bla. si at detsnarest mulig b¿r vurderes Œ etablere et alternativt biskoppelig tilsyn fordisse gruppene - i pŒvente av en grunnleggende teologisk avklaring og mervarige l¿sninger.

 

4) Detsplittede episkopat som har kommet til syne i tilknytning til homofili debattenutgj¿r et stort problem i dagens kirkelige situasjon. Dette problemet ¿kes vedat biskoper "fristiller" seg i forhold til bŒde Skriften, kirkens l¾retradisjon og rettmessige kirkelige vedtak, samt ved at man innf¿rer en helt nypraksis pŒ dette feltet i enkeltstŒende bisped¿mmer. Disse tendensenerepresenterer en langt st¿rre utfordring for vŒr kirke enn prost Asle Dingstadsholdninger - ogsŒ i forhold til vŒre bestrebelser pŒ Œ verne om den kirkeligeenhet.

 

5) Denforeliggende saken viser framfor alt at Den norske kirke snarest mulig mŒavklare sitt syn pŒ homofilt samliv - f¿rst og fremst l¾remessig, men ogsŒ i etordningsmessig og kirkerettslig perspektiv. Dette er en helt avgj¿rendeutfordring, bŒde av indrekirkelige grunner og av hensyn til vŒrt vitnesbyrd isamfunnet.

 

Helt tilslutt: I forhold til den sŒkalte Tunsberg-saken sŒvel som alle de andreutfordringene Den norske kirke stŒr overfor for tiden, finnes det nŒr altkommer til alt bare en farbar vei - nemlig at vi er tro mot sannheten i kj¾rlighet(Ef. 4, 15).

 

Strasbourg,2. mars 2000

Ola Tj¿rhom

 

 Tunsbergsaken:uttalelse fra L¾renemda 14. mars 2000, S¾ruttalelse fra Ola Tj¿rhom, X.2 (utg. ved KirkerŒdet, s. 83)

 

Tilslutningfra Biskop Odd Bondevik til Tj¿rhoms s¾ruttalelse

 

Jegslutter meg til konklusjonene (pkt 1-5) i Ola Tj¿rhoms uttalelse. I hovedsakdeler jeg hans argumentasjon for disse konklusjonene.

 

OddBondevik

 

http://www.kirken.no/materiell/larenem01.cfm

 

http://www.kirken.no/materiell/larenem02.cfm

 

http://www.kirken.no/materiell/larenem03.cfm