Uttalelse fra veilederkollegiet i SamrŒd pŒ Kirkens Grunn:

AVGJ¯RENDE VEIVALG      

VŒrens annet bispem¿te har f¿rt Den norske kirke frem til et avgj¿rende veivalg. Bispem¿tets behandling av homofilisaken reiser sp¿rsmŒl om egenarten i det kristne evangelium, om hva det vil si Œ v¾re kirke og om hva som er oppgaven til en tilsynsmann i kirken.

Etter Hamar biskops gjeninnsettelse av Siri Sunde beklaget Bj¿rgvin biskop dypt den situasjon som var oppstŒtt i Den norske kirke. "Det alvorligste i situasjonen," uttalte han, er "at forpliktelsen pŒ Guds Ord ikke synes avgj¿rende. Den lutherske kirke er Ordets kirke, da mŒ grunnvollen ikke forlates." (VŒrt Land 08.03.99)

KirkerŒdet har anmodet Bispem¿tet om Œ rydde opp i den konflikten som var skapt. Dessverre kan vi ikke se at Bispem¿tets behandling av saken primo mai har gjort annet enn Œ legitimere Siri Sundes gjeninnsettelse. Derved har Bispem¿tets mindretall oppnŒdd den mŒlsetning de har arbeidet for gjennom flere Œr. Den argumentasjon de har brukt for legitimeringen av homofilt

samliv, har hele tiden tatt utgangspunkt i hva de selv kaller et luthersk bibelsyn. Slik utfordrer Bispem¿tets mindretall den tradisjonelle forstŒelsen av Skriften som autoritet i en luthersk kirke.

"De syv" som utgj¿r Bispem¿tets flertall, synes ikke Œ ha hatt noen gjennomtenkt plan for hvordan de skulle l¿se de teologiske og sjeles¿rgeriske utfordringene som homofilisp¿rsmŒlet reiser. Det pŒhviler sŒledes "de syv" et stort ansvar for at forpliktelsen pŒ Guds ord ikke har v¾rt avgj¿rende for sakens utfall.

Sant nok fremhever Bispem¿tets flertall pŒ den ene side at seksuelt samliv mellom personer av samme kj¿nn er "handlinger i strid med Guds ord og vilje." Videre understrekes det: "Det er uholdbart for kirken Œ ha en praksis som strider mot det Bibelen sier om dette." PŒ den annen side vil flertallsbiskopene likevel ikke karakterisere homofilt samliv som synd. I det felles etterord uttaler videre et samlet bispekollegium at dette sp¿rsmŒl ikke mŒ "overskygge alt annet" samtidig som man avdramatiserer den situasjon som har oppstŒtt som f¿lge av uenigheten - en situasjon som "vi ennŒ en stund mŒ leve med".

Under pressekonferansen ved avslutningen av Bispem¿tet uttalte de "konservative" biskopene seg pŒ en mŒte som ytterligere ¿kte forvirringen og usikkerheten. Slik de er gjengitt i pressen, betegnet M¿re og Borg biskoper homofilisp¿rsmŒlet som kilde til rykende uenighet, men ikke som kirkesplittende. Borg biskop uttalte videre at selv om mindretallet l¾rer feil og gir en

samlivsetisk veiledning som er vrang, "vil jeg ikke si at de er vrangl¾rere". Borg biskop avviser dernest at dette sp¿rsmŒl ber¿rer "kjernen i den kristne tro"; det hele "dreier seg om et sp¿rsmŒl innen sosialetikken."

Forvirringen blir ikke mindre nŒr Borg og M¿re biskoper, til tross for de forsiktige formuleringer de valgte i flertallsuttalesen fra bispem¿tet, i etterhŒnd kan uttale at de likevel anser homofilt samliv som synd. (VŒrt Land 07.05.99)

Den formaning som en biskop i Den norske kirke mottar ved sin vigsling, lyder: "Du skal rekke Herrens menighet Ordets br¿d og gi vel akt pŒ deg selv og hele den hjord som er deg betrodd. Du skal ta vare pŒ den apostoliske l¾re etter vŒr kirkes bekjennelse, og rettlede og oppmuntre Herrens tjenere i menigheten. Du skal utf¿re din tjeneste med troskap, og sammen med dine medtjenere legge vinn pŒ Œ fremme og bevare enheten i Guds kirke, til pris og ¾re for hans hellige navn."

Det er vanskelig Œ unngŒ det inntrykk at flertallsbiskopene nŒ har glemt denne formaning. I stedet for Œ utf¿re sin gjerning med troskap, har de i sp¿rsmŒl som de selv har erkl¾rt gjelder Guds ord og vilje, valgt Œ nedtone betydningen av uenigheten for derved Œ redde statskirkeordningen. PŒ denne mŒte gir flertallsbiskopene inntrykk av at de har oppgitt Œ kjempe for hva de selv har betegnet som "en praksis som strider mot det Bibelen sier om dette".

Det er blitt sagt etter Bispem¿tet (Aftenposten 07.05.99) at flertallsbiskopene i virkeligheten hadde tre valg - Œ forlange at mindretallet skulle s¿ke avskjed, Œ selv gŒ av, eller Œ oppl¿se ordningen med bispem¿te. For Œ komme ut av dette dilemma, valgte "de syv" i stedet for handling Œ tale med to tunger i etiske forhold som Herrens apostel vitterlig omtaler - om enn blant andre like alvorlige forhold - som en salighetssak (1 Kor 6,9).

Inntil den situasjon skulle oppstŒ, at en av de konservative biskopene i handling bryter med "de fire", har de gammeltroende i Den norske kirke ingen biskop Œ forholde seg til. Dette viser situasjonens alvor. Uten st¿tte i en biskops l¾remyndighet er en kristen trosforstŒelse som s¿ker sin forankring i Bibel og bekjennelse, kirkelig sett redusert til en meningytring blant andre likeberettigede synspunkter.

Det veivalg flertallsbiskopene har gjort ved vŒrens Bispem¿te, Œpner for en utvikling som ikke er til Œ stanse. "De syvs" unnfallenhet i homofilisp¿rsmŒlet i 1999 kommer til Œ bli like skjellsettende som de konservative biskopers ettergivenhet i kvinneprestsaken i 1961.

Slik situasjonen nŒ er blitt, vil vi rŒde vŒre medlemmer til et oppbrudd fra Den norske kirke. NŒr og hvordan dette oppbrudd skal finne sted, vil mŒtte avspeile den enkeltes livssituasjon, men det er under alle omstendigheter n¿dvendig at vi nŒ tar ansvar for vŒr egen fremtid.

Kampen om Den norske kirke som apostolisk kirke er tapt. Ingen kan late som om Den norske kirke ikke er splittet. Verken flertalls- eller mindretallsbiskopene vil i handling forplikte hele kirken pŒ et felles l¾regrunnlag. I stedet for en l¾rende kirke som med Skriftens ord skal fremstŒ som "sannhetens st¿tte og grunnvoll" (1 Tim 3,15), overlates den enkelte til Œ finne sannheten i grunnleggende trossp¿rsmŒl pŒ egen hŒnd.

Det var ikke en slik privatreligi¿sitet Herren la til grunn da han lovet Peter at d¿dsrikets porter ikke skulle fŒ makt over den klippe han bygger sin menighet pŒ. (Matteus 16,18)

Oslo, 8. mai 1999.

Veilederne i SamrŒd pŒ Kirkens Grunn
Asle Dingstad, Tunsberg
Roald Flemestad, Oslo og Hamar Ronny Heimli (fung.),
M¿re Tom H¾ngsle, Borg
Svenn Martinsen, Bj¿rgvin
Lauritz Pettersen, HŒlogaland