-Kyrkjaher hos oss m vere tydeleg som sann, kristen kyrkje

Prestp Kyrkja sin gamle grunn

 

Intervju i ynytt 2002ved red.Lars Arne Vik

 

Eg trur ikkje Den norskekyrkja, slik ho har utvikla seg, kan ha ei framtid som sann, kristen kyrkje,med mindre Herren grip inn med vekkjing og forandrar kursen som leiarskapetfrer. Dette seier vr nye konstituerte sokneprest Svenn Martinsen til ynytt.

 

Kva er drivkrafta di somprest? Eg str p Kyrkja singamle grunn, Ef.2,18-22. Her er mykje meining, glede og krefter hente forteneste og liv.

 

Kva vil du sakna fr dei12 ra i Fjell? Den flokken someg i srleg grad har ftt lov til vere hyrding og prest for.

 

Korleis harprestestillinga endra seg i di tenestetid? Den same prestetenesta som Kristus har innstifta, og Vedkjenningavitnar om, skal utfrast I dag g. Men det er meir nskje om lagspel no enn deg tok til, samstundes som sokneprestane har ftt ein tydelegare leiarfunksjoninnan prestetenesta. Det gjeld kombinere desse omsyn p ein klok mte. Eingod sokneprest vil difor sj medarbeidarar, ha respekt for andre standpunkt ennhan sjlv har, samstundes som han m vere trygg p sin eigen ststad, og ikkjevere redd for kjempe for kyrkja si gamle tru.

 

Har du sjlv endra deg iforhold til d du gjekk ut i tenesta? Egvonar at det framleis kan seiast om meg at eg er bde Skrift- ogVedkjenningstru. Men dt tyder m.a kunne sj bak hendingane i Kyrkja bde p1800-og 1500-talet, at den sanne Kyrkja har rter i oldkyrkja, og hj apostlaneog Kristus sjlv. Vi m g ikkje glyme at det er Jesu eiga bn at dei truandem vere eitt, (Joh.17,21-23). Eg er difor etterkvart vorte betrakteleg meirkumenisk, og meir raus mot truande i andre leirar.

 

Korleis ser du pframtida til Den norske kyrkja(Dnk)?Eg trur ikkje denne, slik ho har utvikla seg, kan ha ei framtid som sann,kristen kyrkje, med mindre Herren grip inn med vekkjing og forandrar kursen somleiarskapet frer. Resultatet av Lrenemndsaka mot prost Asle Dingstad 2000 varein katastrofe, for ho representerer ei lremessig forvirring som opphever GudsBod. (Mark 7,9). I ei kyrkje der det tydelegvis vert akseptert atrettferdiggjeringa ved trua leine kan forkynnast p ein slik mte at menneskerkan bryte Guds klre Bod og likevel ha frelsesvisse utan gjere bot, lever eini konstant fre for ta skade p sitt ndelege liv og faktisk tape si evigesle. Og prestar som eg, som i samsvar med den apostoliske formaninga forkynnertil lydnad mot trua i sann omvending og et heilag liv, finn inga sttte ifleirtalet  i Lrenemnda siforsting av evangeliet og kva det kristne fellesskapet i Ord og sakramentinneber. Det er difor ikkje til undrast over at gode prestar og lekfolk finnvegen til andre kyrkjer som kan synest meir intakte enn Dnk. Skal dettescenario endrast m nok eit alternativt bispeembete til, fordi eit slikt vilfre med seg ein meir bibelsk basert kyrkjerett enn den positivistiskestatskyrkjeretten vi slit med i dag. Denne saka m kristenfolket be, og ropefram. M Herren opne vegen, sjlv om det kan sj umogleg ut i dag!

 

Kva visjon har du fordette ret som vikar for sokneprest Svein Morland og for kyrkjelydane iygarden?

 

Eg er takksam forutfordringa og for mottakinga eg har ftt. Og vil vise respekt for det godearbeidet som Svein har gjort sidan 1986. Og som andre p andre postar i Herrensvingard har gjort.

 

Til sist: Eg trur atKristus snart kjem att.

 

Eg vil p mi side diforgjere alt eg kan for vre ein rett prest for Herren, og kyrkjelydane IBlomvg og Hjelme, og srleg arbeide for

1)At dei truande m blibevart p vegen til Himmelen, og at mange nye m bli vunne for Kristus.

2) At kyrkja her hos ossm vere tydeleg som sann, kristen kyrkje, dvs.

3) At det kan sjast atvi er Guds familie, og vger st p det som Gud seier i sitt Ord.

 

Eg vil gjerne be om dykkar stadigeforbn for familien min og meg sjlv i den komande tida.