Se Porvoo-fellesskapetsegne hjemmesider:

http://www.porvoochurches.org/

Anglikansk-luthersk kirkefellesskap
ÇPorvoo-avtalenÈ

Det bleskrevet kirkehistorie i Nidarosdomen s¿ndag 1. september 1996. Ved enfestgudstjeneste undertegnet de ¿verste ledere for ni kirker ensamarbeidsavtale. De lutherske kirkene i Norden og Baltikum og de anglikanskekirkene i England, Skottland, Irland og Wales gŒr med dette inn ikirkefellesskap. Avtalen inneb¾rer at kirkesamfunnene godkjenner hverandres dŒpog nattverd og bispeembete og at d¿pte medlemmer av de enkelte kirker kanbetraktes som medlemmer av andre kirker i kirkefellesskapet. Innenkirkefellesskapet kan biskoper, prester og diakoner gj¿re tjeneste i hverandreskirker uten ny ordinasjon eller vigsling.

Av de 12 kirkenesom deltok i utformingen av avtalen er det bare Den danske folkekirke og Denlatviske lutherske kirke som ikke har godkjent avtalen. Porvoo-avtalen ble franorsk side godkjent av Kirkem¿tet i 1994.

-----------------------------------------------

PORVOO-ERKL®RINGEN:

PŒ grunnlagav vŒr felles forstŒelse av Kirkens vesen og oppdrag, vŒr grunnleggende enigheti troen og vŒr enighet om at bispeembetet tjener Kirkens apostoliske karakter,slik dette er fremstilt i avsnittene I-IV i Fellesuttalelsen fra Porvoo, vilvi, Church of England, Den estoniske evangelisk-lutherske kirke (EestiEvangeelne Luterlik Kirik), Den evangelisk-lutherske kirke i Finland (SuomenEvankelis Luterilainen Kirkko), Den evangelisk-lutherske kirke pŒ Island,Church of Ireland, Den evangelisk-lutherske kirke i Litauen (LietuvosEvangeliku Liuteronu Baznycia), Den norske kirke, the Scottish EpiscopalChurch, Svenska kyrkan og the Church of Wales, uttrykke f¿lgende erkjennelserog forpliktelser:

 

A

(i)
vianerkjenner hverandres kirker som kirker som tilh¿rer Jesu Kristi ene, hellige,allmenne og apostoliske kirke, og som i sannhet har del i hele Guds folksapostoliske oppdrag;

(ii)
vierkjenner at i alle vŒre kirker blir Guds Ord autentisk forkynt og dŒpens ognattverdens sakramenter rett forvaltet;

(iii)
vierkjenner at alle vŒre kirker deler den samme bekjennelse av den apostolisketro;

(iv)
vierkjenner at alle vŒre ordinerte embeter er gitt av Gud som redskaper for hansnŒde, og at disse embeter ikke bare har del i ndens indre kall men ogsŒ Kristioppdrag gjennom hans legeme, som er Kirken;

(v)
vierkjenner at det personlige, kollegiale og fellesskapsbaserte tilsyn (episkopŽ)i ulike former finnes og ut¿ves i alle vŒre kirker, i den kontinuitet som detapostolisk liv, det apostoliske oppdrag og den apostoliske tjenesterepresenterer;

(vi)
vierkjenner at bispeembetet verdsettes og opprettholdes i alle vŒre kirker, somet synlig tegn som uttrykker og tjener Kirkens enhet og kontinuiteten i detapostoliske liv, det apostoliske oppdrag og den apostoliske tjeneste.

 

B Viforplikter oss til:

(i)
Œ stŒsammen i misjon og tjeneste, Œ be for og med hverandre og dele vŒre ressurser;

(ii)
Πhilsehverandres medlemmer velkomne til Πmotta sakramentene og andre pastoraletjenester;

(iii)
Œbetrakte de d¿pte medlemmer av alle vŒre kirker som medlemmer av vŒr egenkirke;

(iv)
Πhilseutenlandsmenigheter velkomne i de nasjonale kirkers liv, til gjensidigberikelse for begge parter;

(v)
Œ hilsevelkommen personer som i en hvilken som helst av vŒre kirker er biskoppeligvigslet til embetet som biskop, prest eller diakon, til - etter invitasjon og isamsvar med de regler som til enhver tid gjelder - Œ gj¿re tjeneste i det sammeembete i vertskirken, uten ny ordinasjon;

(vi)
Œinvitere hverandres biskoper normalt til Œ delta i hŒndspŒleggelsen vedbispeordinasjoner, som et tegn pŒ Kirkens enhet og kontinuitet;

(vii)
Œ arbeidefor Œ nŒ fram til en felles forstŒelse av diakontjenesten;

(viii)
Œopprette egnede former for kollegial og konsili¾r konsultasjon i sentrale sakersom angŒr tro og kirkeordning, liv og tjeneste;

(ix)
Œoppmuntre til konsultasjoner mellom representanter for vŒr kirker, og befordrel¾ring og utveksling av tanker og informasjon i teologiske og pastorale saker;

(x)
Œ oppretteen kontaktgruppe som kan befordre veksten i vŒrt fellesskap, og samordneiverksettelsen av denne avtale.