Ordning for

VIGSEL

og stadfesting av/forbn for ekteskap

i ygarden prestegjeld

 

              

 

Vigsel og stadfesting av/forbn for ekteskap i kyrkja er handlingar med gudstenesteleg og sakramental karakter. Nr ein mann og ei kvinne som hyrer inn under Den norske kyrkja nskjer inng ekteskap eller nskjer stadfesting av/forbn for ekteskap, m dei snarast rd ta kontakt med presten eller kyrkjekontoret, og gjere naudsynlege avtalar om tid og stad. Brudefolk m og ta kontakt med Folkeregisteret i god tid for prving av ekteskapet.

Vigsel og stadfesting av/forbn for ekteskap i kyrkja vert frebudd ved at presten har ei samtale med brudeparet/ekteparet.

Dei einskilde delane, s som pynting og symbolbruk, m hve til at vigsel og stadfesting av/forbn for ekteskap i kyrkja er kyrkjelege handlingar med gudstenesteleg karakter. Ein br syne mtehald med bruke lys, blomar og liknande. Presten ser til at dei som har oppgver i samband med tenesta, utfrer desse sleis at ho kan gjennomfrast p ein god og verdig mte i samsvar med den kyrkjelege tradisjonen og gjeldande liturgi. Under tenesta kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad fr bryllaups/festflgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga i form av musikk eller hgtlesing, eventuelt kombinert med at det vert tent ljos i ljosgloben. Blant dei kulturelle innslaga kan det og opnast for element som understrekar den etniske bakgrunnen til brude(ekte)paret. Der den eine parten tilhyrer eit anna kyrkjesamfunn enn Den norske kyrkja, kan det etter godkjenning av biskopen opnast for deltaking fr vedkomande kyrkjesamfunn. Bde nr det gjeld medverknad fr andre kyrkjesamfunn og kulturelle innslag, skal desse tilpassast den gudstenestlege karakteren til vigselshandlinga og ikkje bryta med trusgrunnlaget i Den norske kyrkja.

Innslag som kjem som tillegg til liturgien, kan plasserast etter ledd 10 Forbn.

Der namna skal nemnast, kan ein bruka fullt namn eller frenamn, etter som det er naturleg i det einskilde tilfellet. I sprsmla under ledd 8 Ekteskapsinnging skal det brukast fullt namn.

Salmar og songar skal fret godkjennast av den presten som har tenesta. Det er mogleg, men ikkje naudsynt, at songane blir trykte p eit eige ark. Presten skal ogs godkjenne srskilde uttrykksformer og andre tiltak som folk ynskjer i tillegg til sjlve liturgien.

All musikk som skal framfrast, m godkjennast av kantor p frehand. Vi nskjer at det vert nytta levande/akustisk musikk i kyrkja.

I sndagsgudstenesta etter tenesta, vil kyrkjelyden be for brudeparet/ekteparet i Forbna.

Soknepresten i ygarden

Postboks 144, 5331 Rong

TLF: 56 38 22 44  Mobil: 950 67890

sokneprest@kyrkja.net

 

LITURGI FOR EKTESKAPSVIGSEL

OG STADFESTING AV/FORBN FOR EKTESKAP I KYRKJA

1 Klokkeringing

 

2 Inntog med bruremarsj Orgelmusikk eller annan hveleg musikk. Dersom det er nskjeleg, kan brudeparet, ein eller be, forlovarar, representant(ar) for familiane, prest og andre g inn i kyrkja i prosesjon. Brudeparet kan g saman fram til koret og setja seg p plassane sine. Deretter kan framfrast hveleg vokal-eller instrumentalmusikk.

 

3 Inngangsord

 

Prest (X)I Namnet t Faderen, Sonen, og Den Heilage Ande.

Kyrkjelyden:  Amen.
P  Kjre kyrkjelyd. Nde vere med dykk og fred fr Gud vr Far og Herren Jesus Kristus.

Deretter kan brudeparet og bryllaupsflgjet nskjast velkomne med desse eller liknande ord:

Anten

P  Kjre  (namnet vert nemnt)  og  (namnet vert nemnt).  De er komne hit til  (kyrkja vert nemnd)  for inng ekteskap. Vi er samla her for gleda oss med dykk. Vi skal hyra lfta dykkar til kvarandre og be om Guds velsigning over dykk og over heimen dykkar.

Eller

P  Kjre  (fullt namn vert nemnt)  og  (fullt namn vert nemnt),  den  (dato vert nemnd)  inngjekk de ekteskap i  (staden vert nemnd).  De er komne hit til  (kyrkja vert nemnd)  fordi de nskjer kyrkja si stadfesting av lfta dykkar og forbn for ekteskapet dykkar. Vi er samla for gleda oss med dykk og be om velsigning over dykk og heimen dykkar.

Deretter kan presten seia noko om hvet og om gudstenesta som flgjer, og avslutta slik:
P  Herre, kor dyrverdig di miskunn er!
I skuggen av dine venger, Gud, skjer menneskeborna livd.
Dei fr eta seg mette av det beste i ditt hus,
du lt dei drikka or gledebekken din.
For hj deg er livsens kjelde,
i ditt ljos ser vi ljos.
Sal 36,8-10

 

 

4  Salme

 

5  Innsetjingsord/Skriftlesing

 

Gud har skapt oss til leva i samfunn med han og med kvarandre. Han har ordna det sleis at mann og kvinne skal vera eitt, og han har stadfest denne sameininga med si guddommelege velsigning. Ekteskapet er Guds gode gve. Det set prve p viljen til dela glede og sorg, til gje og ta imot, til forst og tilgje. I ekteskapet skal mann og kvinne veksa nrare kvarandre og strekkja seg i tru og von mot alt det Gud har gje.
Guds ord vitnar om ekteskapet at det er heilagt og ukrenkjande.

Det str skrive i Fyrste Mosebok:
Gud skapte mennesket i sitt bilete,
i Guds bilete skapte han det,
til mann og kvinne skapte han dei.
Gud velsigna dei og sa til dei:
De skal veksa og aukast,
fylla jorda og leggja henne under dykk!
1 Mos 1,27-28a

Og vr Herre Jesus Kristus seier:
Har de ikkje lese at Skaparen fr opphavet
skapte dei til mann og kvinne og sa:
Difor skal mannen skiljast fr far sin og mor si
og halda seg til kona si, og dei to skal vera eitt.
S er dei ikkje lenger to; dei er eitt.
Og det som Gud har bunde saman,
det skal ikkje menneske skilja.
Matt 19,4-6
Lek kristen/P/Representant/ar for bryllaupsflgjet  Her flgjer tre lesingar, valt fr desse tekstgruppene: I Salme 23; Sal 36,6-10; Salme 91,1-2.4.9, Sal 100; Sal 103,1-5; Sal 118,1.24; Hgs 2,8-14.16-17+ 8,6-7a; Hgs 2,9-10a.13b-14; II Rom 8,38-39; 1 Kor 13; Ef 3,14-21; Ef 5,30-32; Fil 2,1-5; Fil 4,4-8; Kol 3,12b-14; 1 Joh 4,7-12; 1 Joh 4,16b III Matt 5,13-16; Matt 6,25-34; Matt 7,7-8.12; Matt 7,24-25; Joh 13:34-35; Joh 15,9-12[-17].

Den/dei som skal lesa, gr samla fram til lesepulten.Kyrkjelyden sit under lesinga. Skriftlesinga vert avslutta med:

Slik lyder Herrens ord.

 

 

Her kan flgje Anten

6  Salme eller hveleg vokal-eller instrumentalmusikk

 

7  Preike

 

P held ei kort preike over eit av dei opplesne skriftorda eller over ein annan hveleg tekst.

 

8  Ekteskapsinnging/Stadfesting av ekteskap

Anten ved ekteskapsinnging

P  Kom no fram til Herrens altar, s vi kan hyra lfta dykkar til kvarandre og be om Guds velsigning over dykk og over heimen dykkar.
Brudeparet gr fram til altarringen. Deretter flgjer

 

Anten

P For Gud vr Skapars syn og i nrvere av desse vitna spr eg deg, (det fulle namnet til brudgommen utan tittel): Vil du ha (det fulle namnet til brura utan tittel), som str attmed deg, til ektemake?
Brudgommen:
Ja.

P Vil du elska og ra henne og vera trufast hos henne i gode og vonde dagar til dess dden skil dykk t?
Brudgommen:
Ja.

P
Like eins spr eg deg, (det fulle namnet til brura utan tittel): Vil du ha (det fulle namnet til brudgommen utan tittel), som str attmed deg, til ektemake?
Brura:
Ja.

P
Vil du elska og ra han og vera trufast hos han i gode og vonde dagar til dess dden skil dykk t?
Brura:
Ja.

P
S gjev kvarandre handa p det.
Brudeparet vender seg mot kvarandre og gjev kvarandre hgre handa.
Presten legg handa si p dei samanlagte hendene til brudeparet.


P For Guds syn og i nrvere av desse vitna har de no lova kvarandre at de vil leva saman i ekteskap, og gjeve kvarandre handa p det. Difor gjer eg kunnig at de er rette ektefolk, i (X)Namnet t Faderen, Sonen og Den Heilage Ande.

 

Eller

P
For Gud vr Skapars syn og i nrvere av desse vitna spr eg deg, (det fulle namnet til brudgommen utan tittel): Vil du ha (det fulle namnet til brura utan tittel), som str attmed deg, til ektemake?
Brudgommen:
Ja.

P Like eins spr eg deg, (det fulle namnet til brura utan tittel): Vil du ha (det fulle namnet til brudgommen utan tittel) , som str attmed deg, til ektemake?
Brura:
Ja.

P
Gjenta no etter meg.

Brudgom og brur vender seg til kvarandre. Dei gjev kvarandre hendene og vert stande slik medan dei gjev lftet. Presten les lftet ledd for ledd, deretter seier brudeparet det fram, den eine frst.
P Eg tek deg (namnet vert nemnt) til ektemake.
B
Eg tek deg (namnet vert nemnt) til ektemake.
P
Eg vil elska og ra deg
B
Eg vil elska og ra deg
P
og vera trufast hos deg i gode og vonde dagar
B og vera trufast hos deg i gode og vonde dagar
P
til dess dden skil oss t.
B
til dess dden skil oss t.

Deretter vert lftet teke opp att p same mten av den andre ektemaken. Presten legg handa si p dei samanlagde hendene til brudeparet.

P For Guds syn og i nrvere av desse vitna har de no lova kvarandre at de vil leva saman i ekteskap, og gjeve kvarandre handa p det. Difor gjer eg kunnig at de er rette ektefolk, i (X)Namnet t Faderen, Sonen og Den Heilage Ande.

 

Eller ved stadfesting av ekteskap

 

P    For offentleg styremakt har de lova leva saman i ekteskap. Dette lftet tyder at de skal vera eitt og halda trufast saman i gode og vonde dagar inntil dden skil dykk t. De nskjer i dag at vi skal be for dykk og at ekteskapet dykkar og heimen dykkar skal stillast inn under Guds velsigning. Kom no fram til Herrens altar. Her vil vi stadfeste lfta dykkar til kvarandre og be om Guds velsigning over ekteskapet og heimen dykkar.

Ekteparet gr saman fram til altaret.


P  (Dei fulle namna til mannen og kvinna, utan tittel), de har for offentleg styremakt lova leva saman i ekteskap. Vil de framleis elska og ra kvarandre og halda trufast saman i gode og vonde dagar til dess dden skil dykk t?

Ekteparet svarar, etter kvarandre
: Ja.

Her kan flgja

9  Ringar

 

P  Gje no kvarandre ringane, som de skal bera til teikn p lftet om truskap.

Kvar av dei set ringen p fingeren til den andre.

 

P  Gje no kvarandre ringane, som de skal bera til teikn p lftet de har gjeve kvarandre. Gjenta etter meg.

Presten les orda ledd for ledd, deretter seier brudeparet dei fram, den eine frst.

P  (Namnet), eg gjev deg denne ringen
B
  (Namnet), eg gjev deg denne ringen
P
  som eit teikn p lftet mitt om kjrleik og truskap.
B
  som eit teikn p lftet mitt om kjrleik og truskap.

Ringen vert sett p fingeren til den andre. Deretter vert overrekkinga teken opp att p same mten av den andre ektemaken.

10  Forbn

(Brudeparet byer kne p altarringen. Presten ber for brudeparet, med handsplegging, ei av dei flgjande bnene, medan han seier:)

 

P Lat oss be.
Miskunnsame Gud og Far, du som har skipa ekteskapet og velsigna kvinne og mann, vi bed deg: Lat di velsigning kvila over (namnet vert nemnt)
 og (namnet vert nemnt) som her kneler for ditt syn. Fyll dei med din kjrleik, og bygg heimen deira i fred. Sj til dei i nde, og styrk dei med din Ande, s dei i gode og vonde dagar set si lit til deg, held trufast saman og hjelper kvarandre fram mot det evige livet.

Her kan flgje ein bnesalme. Om det skal haldast dp, kjem han her. Om det skal haldast brudemesse flgjer ein messeagenden fr leddet Fredshelsing.

11  Herrens bn anten lesen eller sungen

 

P  Lat oss saman be Herrens bn.

A  Fader vr, du som er i himmelen.

Lat namnet ditt helgast.

Lat riket ditt koma.

Lat viljen din rda p jorda s som i himmelen.

Gjev oss i dag vrt daglege brd.

Forlat oss vr skuld,

som vi g forlt vre skuldmenn.

Fr oss ikkje ut i freisting,

men frels oss fr det vonde.

For riket er ditt, og makta og ra i all ve. Amen.

 

Med fresetnad av fret godkjenning av prest og/eller kantor kan her flgja hveleg

12 Vokal-eller instrumentalmusikk eller opplesing

 

13  Velsigning og utsending

 

P Herren vere med dykk.
Anten

K Og med deg vere Herren.

Eller

K Og med di nd.

P Herren velsigne deg og vare deg.

Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg ndig.

Herren lyfte sitt syn p deg og gjeve deg fred. (X) 4 Mos 4,24-26

K Amen. (Amen.Amen.)
Tre gonger tre bneslag flgjer. Om det har vore bruremesse, flgjer:
P Messa er til endes. G i fred.
K Gud vere lova.

 

14  Salme

 

15 Uttog med bruremarsj

Orgelmusikk eller annan hveleg musikk. Brurflgjet gr ut av kyrkja med ektepar og forlovarar frst.


 

Praktiske opplysningar om

 

VIGSEL

og stadfesting av/forbn for ekteskap

i ygarden prestegjeld

              

 

 

Kvar tek vi kontakt nr vi vil gifte oss i ygarden Prestegjeld?

 

Ta kontakt med prestekontoret/kyrkjekontoret p epost

kontor@kyrkja.net

eller telefonnummer +47 56 38 22 40, faks +47 56 38 22 41.  Til vanleg er kontoret ope kl.09-15 mandag-fredag.

 

Fr prestekontoret/kyrkjekontoret fr de eit innmeldingsskjema. Her kan de koma med Dykkar nskje nr det gjeld dag og tid for vigsel. De kan og f eit skjema til hjelp ved planlegginga av vigsla.

 

Korleis fr vi klarsignal om at vi kan gifte oss med kvarandre?

 

Det nemnde innmeldingsskjemaet gjeld bare avtalen med kyrkja, d Folkeregisteret no har ansvaret for den juridiske prvinga av ekteskapsvilkra. Brur, brudgom og forlovarar m difor fylle ut og signere kvart sett av dei offentlege skjema og levere dei til Folkeregisteret. P dette grunnlaget blir det utferda Prvingsattest fr folkeregisteret. Denne er gyldig i 4 mnd. og m vere p kyrkjekontoret seinast 14 dagar fr vigsla.

 

Kan vi gifte oss i den kyrkja vi vil?

 

Dersom de vil gifte dykk i ei anna kyrkje enn i kyrkjene i ygarden, tek de kontakt med prestekontoret/kyrkjekontoret der de vil gifte dykk. Hve til gifte seg der kan vere avgrensa dersom dette er ei populr kyrkje gifte seg i. De m som regel ogs betale ei avgift dersom de vel vigsel i ei anna kyrkje enn i den kyrkjelyden de geografisk hyrer til. Det same gjeld om de bur utanfor ygarden og vil gifta dykk hj oss. Meir opplysningar fr de fr kyrkjekontoret.

 

Dersom de vil gifte dykk i ei sjmannskyrkje i utlandet, tek de kontakt via nettstaden

http://www.sjomannskirken.no

Ein kan g sende ein e-post til Sjmannskyrkja – Norsk kyrkje i utlandet:

adm@sifh.no

telefon +47 55 55 22 55.

 

Kan vi gifte oss utanfor kyrkja?

 

Gudstenesta skal skje i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

 

Kva dersom ein av oss eller begge har vore gift fr, og ekteskapet er opplyst av andre grunnar enn ved dd?

 

Ta kontakt med prest eller kyrkjekontor for rd i ein slik situasjon:

 kontor@kyrkja.net

 

Kva dersom ein av oss er medlem i eit anna trussamfunn eller tilhyrer ein annan religion?

 

At ein av brudefolka er medlem i Den norske kyrkja, vil til vanleg vere nok for at vigsel kan skje i kyrkja. Presten har likevel hve til nekte vie brudefolka dersom ein av dei ikkje tilhyrer Den norske kyrkja.

 

Leige av kyrkja

 

Andre kristne kyrkjesamfunn som str p den apostoliske truvedkjenninga og som respekterer vr ststad, kan ske om leige av kyrkja til vigsel nr eit brudepar ikkje hyrer under Den norske kyrkja, ta kontakt p

 

kontor@kyrkja.net

 

Apostelen Paulus har sagt om ekteskapet:

 

Dette er eit stort mysterium. (Efes.5,32)

 

Det er sant, og-spanande. Vi trur at her ligg nkkelen til f det godt saman.