UTRECHTDEKLARASJONEN

vedtattav de gammelkatolske bispene samlet i Utrecht den

24/91889

 

1)Vi fastholder den trosregel som ble formulert av St Vincent av Lerin

medordene: "Id teneamus, ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum

est,hoc est etenim proprieque catholicum" - Kun det er sant katolsk som

allehar trodd alltid og alle vegne. Av denne grunn fastholder vi

urkirkenstro slik den er formulert av de ekumeniske bekjennelsene og

presiserti de enstemmig aksepterte vedtakene ved de ekumeniske

konsilenesom ble holdt i den udelte kirke i det frste rtusen.

 

2)Vi forkaster derfor det skalte Vatikankonsilets dekreter, kunngjort

den18 juli 1870 vedrrende biskopen av Roms ufeilbarlighet og

universelleepiskopat, som uforenlig med uforenlig med den eldste kirkes

troog som deleggende for dens kanoniske konstitusjon, idet paven

tilleggesall kirkelig makt over alle stift og over all troende. Ved

fornektehans jurisdiksjonsprimat vil vi ikke underkjenne det historiske

primatsom flere ekumeniske konsil og kirkefedre i oldkirken har

tilskrevetRoms biskop ved anerkjenne ham som "primus inter pares" -

denfremste blant likemenn.

 

3)Likeledes forkaster vi dogmet om (Marias) ubesmittede unnfangelse,

kunngjortav Pius IX in 1854, som i strid med Den hellige Skrift og i

motsetningtil overleveringen fra de frste rhundre.

 

4)  Hva gjelder andre encyklikaer som inyere tid er offentliggjort av

biskopenei Rom, bullene "Unigenitus" og "Auctorum fidei" og"Syllabus"

av1864, forkaster vi disse p de punkter hvor er i motsetning til

urkirkenslre, og vi anser dem ikke som samvittighetsforpliktende for

detroende. Vi gjentar ogs de tidligere protester fra Den hollandske

katolskekirke mot den romerske kurias feilgrep og mot angrepene p de

nasjonalekirkers rettigheter

 

5)Vi avviser godta dekretene fra Tridentinerkonsilet i disiplinre

sprsml.Hva angr dette konsils lreavgjrelser, godtar vi dem i samme

gradsom de harmoner med den eldste kirkes lre.

 

 6) Med tanke p at den hellige eukaristialltid har vrt det sanne

sentrumi katolsk tilbedelse, forstr vi det som vr plikt erklre at

vimed full troskap fastholder den gamle katolske lre vedrrende

alteretssakrament. Vi tror at vi mottar vr frelser Jesu Kristi legeme

ogblod under brdets og vinens skikkelse. Nattverdfeiringen i kirken er

hverkenen kontinuerlig gjentakelse eller en fornyelse av det

soningsoffersom Kristus n gang for alle gjorde p korset, men det er

etoffer, (idet) det er en uavbrutt feiring av minnet om det offer som

blegitt p korset, og den handling ved hvilken vi p vr mte

fremstillerdet ene offer som Kristus gjr i himmelen, iflge

Hebreerbrevet9:11f, til frelse for den forlste menneskehet, idet han

trerfrem for oss i Guds nrvr (Heb 9:24). Egenarten i den hellige

eukaristiskal forstes p denne mte, den er nemlig en feiring av

offeret(den gang) hvorigjennom de troende samtidig mottar Kristi legeme

ogblod og inngr i fellesskap med hverandre (1 Kor 10:17).

 

7)Ved fastholde den udelte kirkes tro hper vi at rettroende teologer

skallykkes i n frem til en avtale om sprsml som helt siden kirkens

splittelsehar frt til strid. I forkynnelsen og i undervisning av de

ungeoppfordrer vi alle prester under vr jurisdiksjon til srlig lre

degrunnleggende kristne sannheter som bekjennes av alle kristne

konfesjoner.I diskusjonen av omstridte lresprsml (ber vi dem) til

unng(alt som) krenker sannheten og kjrligheten. For medlemmene av

vrekirker (m de) i ord og handling vre eksempel (p en mte som)

ndeliger i samsvar med vr frelser Jesus Kristus.

 

 8) Ved trofast bevare og bekjenne JesuKristi lre, ved nekte

godtakelsenav de feil som gjennom menneskelig feil har sneket seg inn i

denkatolske kirke, ved legge til side kirkelige misbruk og

kirkeledelsenshang til verdslighet, tror vi at vi skal makte kjempe

motvr tids store ulykke som er vantro og religis likegyldighet.