Bj¿rgvinbisped¿me sin visjon er Œ gjere Kristus kjent, trudd, elska og etterf¿lgd. 

 

Detvert lyst ledig stilling som

Sokneprest i ¯ygarden prestegjeld under Vesthordlandprosti i Bj¿rgvin bisped¿me

 

¯ygardenprestegjeld er eige tenestedistrikt, med same grensene som ¯ygarden kommune.Det ligg nordvest for Bergen, har Nordsj¿en i vest og Hjeltefjorden i aust. Is¿r ligg Fjell, og i nord Fedje kommune. FrŒ prestekontoret er avstanden tilBergen 40 km. Den landfaste delen av prestegjeldet er 30 km langt.

 

Folketaleter om lag 3900, fordelt pŒ to sokn, BlomvŒg(2/3 ) og Hjelme(1/3). Talet ersterkt aukande.

 

¯ygardener ein ¿ykommune der dei st¿rre ¿yane er samanbundne med bruer. Det er for detmeste god vegstandard. Til Hernar og dei nordlegaste ¿yane mŒ ein nytta bŒt.

 

N¾ringsstrukturener prega av store installasjonar knytt til olje-og gassutvinninga i Nordsj¿en.PŒ Stura i Hjelme sokn ligg Hydro sin rŒoljeterminal, og pŒ Kollsnes i BlomvŒgsokn ligg Statoil sitt gassbehandlingsanlegg, som er det st¿rste i verda. Beggeer for tida under vidare utbygging, noko som har f¿rt mange gjestearbeidararfrŒ andre land til kommunen.

 

Deter ˜g ein del industri basert pŒ nemndeanlegg, fiske-og smŒbruk. ¯ygarden har stor utpendling og ein h¿g kontingentsj¿folk. Her er mange hytter, noko som f¿rer til mykje feriefolk oghelgebebuarar.

 

¯ygardenprestegjeld har sokneprest tilsett av Bisped¿merŒdet, og kyrkjelydspresttilsett av ¯ygarden kyrkjelege fellesrŒd. Planfor arbeidsfordeling mellom prestane er vedteken. Tenesteveketurnus er innf¿rt.Prestegjeldet har 3 kyrkjer. To av kyrkjene er i vanleg bruk medan den tredjeberre er i bruk  i sommarhalvŒret. Det er ˜ggudstenester i bedehus ved einskilde h¿ve.

 

BlomvŒgkyrkje er frŒ 1931 med 270 sitjeplassar. Hjelme kyrkje er frŒ 1971 med 340sitjeplassar. Hjelme gamle kyrkje er frŒ 1875. FrŒ prestekontoret er avstandentil BlomvŒg kyrkje 5 km, og til Hjelme kyrkje 20 km.

 

Gudstenesteturnusener frŒ 1968 og set opp 36 forordna gudstenester i kvart sokn pr.Œr. Kyrkjenehar gudsteneste om lag annankvar s¿ndag med tillegg av ein delkveldsgudstenester. Om lag ¾ av gudstenestene har soknepresten ansvarfor, kyrkjelydspresten resten. Kyrkjes¿knaden er relativt god. Nynorsk liturgiog Norsk salmebok/Salmer 97 vert nytta.

 

Prestegjeldet hadde i 2002 37 dŒp, 22 vigsler og 36gravferder. Dei kyrkjelege handlingane vert fordelte mellom prestane.

 

SoknerŒda har vedteke planar for dŒpsoppl¾ringa,konfirmasjonstida og diakonien. Kyrkjelydspresten har ansvar for dei to f¿rstefelta, soknepresten for det siste. Kyrkjelydspresten har ansvar forkyrkjebladet Ó¯ynyttÓ, som gŒr til alle husstandane i sokna.

 

Deter Œrleg om lag 50-60 konfirmantar. Konfirmantf¿rebuinga fylgjer skuleŒret oghar vore i skuletida. Ansvaret for undervisninga er delegert tilkyrkjelydspresten, men soknepresten tek del i konfirmantarbeidet.

 

Sokneprestkontoretligg i det moderne Helse-og Tenestesenteret pŒ Rong. Det er kontorfellesskapmed dei fleste av FellesrŒdet sine tilsette. Kyrkjekontora er s¾rs tiltalandeog har alle naudsynlege hjelpemiddel. I same bygget held ˜g Lensmannen og dei kommunale helse-etatane til.

 

¯ygarden kommune har nyleg tatt i bruk TednebakkaneOmsorgssenter pŒ Rong. Her gjer soknepresten teneste med regelmessige andaktarog gudstenester.

 

Kommunenhar ungdomsskule pŒ Rong og fem barneskular, 3 i BlomvŒg sokn, og 2 i Hjelmesokn. Ansvaret for kontakten med desse ligg til kyrkjelydspresten, mensoknepresten har hatt nokre skulegudstenester. Prestegjeldet harleirskulen/leirstaden ÓSkj¾rgardsheimenÓ som er eigd og driven av soknerŒda ogNordhordland Indremisjon.

 

FellesrŒdethar tilsett kyrkjeverje/dagleg leiar, kyrkjelydsprest, kantor, kontorsekret¾rog 2 kyrkjetenarar/gravarar. I kvar kyrkje er det klokkar i deltidsstilling. PŒbarne-og ungdomssektoren har FellesrŒdet inngŒtt samarbeidsavtale medNordhordland Indremisjon og NLM/Bergen krins.

 

Iprestegjeldet er det m.a. kristeleg skulelag, ungdomskor, KRIK, barnelag,barnekantori, og 10 sundagsskular. PŒ Rong er det elles ein stor ungdomsklubb,ÓH¿lo,Ó med  gode relasjonar tilkyrkja.

 

FellesrŒdeteig prestebustaden. Han er bygd i 1968, og ligg n¾r BlomvŒg kyrkje. Bustaden erpŒ eit plan med buareal pŒ 210 m2. Den har to stover(20 og 50 m2), fem soverom, kj¿ken, vaskerom, bad og to toalett. Elles har huset gang,matbu, t¿rkerom, vaskerom, hobbyrom, og garasje. Bustaden vert varma opp medved og elektrisitet.

 

Deter 15 bedehus i prestegjeldet, som er sterkt prega av friviljuglekmannsarbeid med konservativ farge. Samarbeidet med den offisielle kyrkja ergodt. Det er ˜g ein del gamal kyrkjefromhet.

 

Prestenb¿r ha stor forstŒing for det kristne lekmannsarbeidet, og ha evne til Œformidle tradisjonell kristen tru bŒde i forkynning og sjelesorg. Han b¿r ˜g ha samarbeidsevner og kunne syne kreativitet im¿te med arbeidsoppgŒvene.

 

Deter utarbeidd instruks for stillinga.

 

Prestegjeldetnyttar nynorsk mŒlform.

 

L¿naer plassert i l¿nsspenn 48-60. Til stillinga f¿lgjer innmelding i Statenspensjonskasse med mŒnadlege trekk, regulativmessige godtgjersler fortenestedrakt, reise- og telefongodtgjersle etter rekning, husleigetrekk etterregulativ. 

 

S¿knadermed CV, referansar og kopi av relevante vitnemŒl og attestar skal sendast tilBj¿rgvin bisped¿mekontor, Pb 1960, 5817 BERGEN.

 

N¾rareopplysningar om stillinga kan ein fŒ ved Œ venda seg til kyrkjekontoret, tlf.56 38 20 40, konstituert sokneprest, tlf. 56 38 20 44,  prosten, tlf. 56 32 65 33, ellerpersonalleiar ved bisped¿mekontoret tlf: 55 30 64 84.

 

SjŒelles kunngjering i Norsk Lysingsblad.

 

S¿knadsfrist:15.september 2003