Min stŒstad[1]

 

Eg reknar meg som eintypisk all-roundar, bŒde som menneske og prest.

 

Eg stŒr som prest sentralt i Kyrkja, ogtrygt i og pŒ ein evangelisk og luthersk grunn og tradisjon. Eg reknar GudsHeilage Ord som autoritet for bŒde l¾re og liv og teneste, og deiGamalkyrkjelege og Lutherske Vedkjenningsskriftene som normgjevande for same.Viktig for meg er —g Den norske kyrkja sitt vedkjenningsdokument frŒ kampen motnazismen: Kirkens Grunn.

 

Kyrkjeleg sett har eg ein s¾rs rikerfaringsbakgrunn. Bj¿rgvin biskop Thor With sa det slik alt iordinasjonssamtalen vinteren 1978: ÇDu kjenner jo Den norskekirke bŒde pŒ langs og pŒ tvers.È Ved same h¿vet oppmuntrabiskopen meg sterkt til Œ la meg ordinere til Det Heilage Presteembetet. OgWith hadde rett i kva han sa. Eg har motteke sterke impulsar bŒde frŒ detkristne ungdomsarbeidet i KFUK/KFUM, frŒ Indremisjon og Bedehus, og frŒ deiSosialetiske, karismatiske og Liturgiske vekkingane.

 

Etter at eg fekk eit direkte kall tilpresteteneste ved ei ungdomsgudsteneste i Korskyrkja i 1969, vart eg sŒ somstudentvikar i Sund prestegjeld i 1973 m¿tt av klassisk kristendom ved lesingav den svenske biskopen Bo Giertz sin roman ÇSteingrunnenÈ. Seinare gav andre b¿ker av Giertz, som ÇKyrkofromhetÈ og ÇKristi KyrkaÈ mykje for l¾re og liv. I 1975 vart prof. dr. theol. Leiv Aalen vedMF ein viktig faktor i Œ utforme den dogmatiske stŒstaden min vidare, mensdomprost HŒkon Fred. Breen, ven og medarbeidar frŒ 1980, vart den viktigastel¾remeistaren min som predikant. Han sŒg preika som eit vitnemŒl om ÇGuds n¾rv¾r i nuet-¿yeblikkets sakrament.È (Kol 1,24flg, s¾rleg 1,27b-28a).

 

I teologien er hovudinteressa misystematisk teologi, men eg er generelt opptatt av dei fleste av dei andredisiplinane.

 

I den praktiske teologien er eg opptatt avdet meste, frŒ kyrkjerett og kyrkjeleg administrasjon, til kyrkjeleg ogkristeleg arbeid for born, unge, vaksne og eldre, og gudstenestefeiring,forkynning, sjelesorg, diakoni, misjon, og ¿kumenisk arbeid.

 

Eg har eit n¾rt tilh¿ve tilvedkjenningsr¿rslene i kyrkja. Desse milj¿ har gjeve meg mykje glede, venskap,st¿tte og kunnskap. Aller mest gjeld dette presteordenen ÇPro EcclesiaÈ, som eg er s¾rs takksam for.

 

Men erfaringsbakgrunnen min er vidare ennsom sŒ. Livet har gjeve meg kontakt med mange milj¿ og menneske, —g dei somseier seg Œ stŒ pŒ avstand frŒ kyrkja. S¾rleg har det falt pŒ meg Œ vere eintr¿ystar i mange krisesituasjonar av ulik type.

 

Uansett er det mi overtyding at ei tydeleg,folkeleg og kreativ presteteneste med eit enkelt evangelium kommuniserer best.

 

 

Visjon for tenesta

 

Eg vil som prest bevare dei d¿ypte ogtruande i livet med Gud Herren Jesus Kristus, og kalle og hjelpe nye mennesketil kristen tru og liv.

 

 

MŒl for tenesta

 

 

 

 

 

Svenn Martinsen.

 

 [1] FrŒ s¿knaden tilstillinga som sokneprest i ¯ygarden, september 2003. Den vart attgjeve i ¯ynyttseinare pŒ hausten med denne ingressen av redakt¿r Lars Arne Vik:

 

Svenn Martinsenny sokneprest

 

I sitt m¿te 11. November2003 tilsette Bj¿rgvin bisped¿merŒd Svenn Martinsen som sokneprest i ¯ygardenprestegjeld. Martinsen har vore konstituert i stillinga frŒ august 2002 og harteke mot stillinga. PŒ h¿gmessa i Hjelme kyrkje f¿rste s¿ndag i advent vart haninnsett i stillinga av prost Erling Kopperud. ¯yNytt gratulerer og ynskjerlukke til.

 

Bilettekst: Heilefamilien Martinsen, f v: Helge, Maria, Svenn, Ole og Torhild.

 

I det f¿lgjandegjev me att det Svenn Martinsen skreiv i s¿knaden sin om stŒstad, visjon og mŒlfor tenesta.