Same kyrkje-ny ordning

 

Utdrag frŒ H¿yringssvar:

¯ygarden kyrkjelege fellesrŒd, Bj¿rgvin(27.08.2002)

BlomvŒg soknerŒd,Bj¿rgvin (27.08.2002)

Hjelme soknerŒd,Bj¿rgvin (27.08.2002)

 

Sp¿rsmŒl til h¿yringsinstansane

 

Hovudsp¿rsmŒla

 

Sp¿rsmŒl 1: Kan h¿yringsinstansen slutte seg til dei toprinsipielle hovudsynspunkta pŒ statens religionspolitikk, slik dei er utformai kapittel 6 – side 61?

 

...........

 

VŒrt svar: Det b¿r skje ei endring i retning av ny ordningfor Den norske kyrkja. VŒrt samfunn er prega av Den norske kyrkja gjennom mangehundre Œr, og det er viktig at samfunnsutviklinga i framtida og vert styrt avkristne verdiar.

 

Staten b¿r f¿re ein aktivt st¿ttande religionspolitikk somlegg forholda til rette for evangeliet sitt frie l¿p i Noreg.

 

Sp¿rsmŒl 2: Kan h¿yringsinstansen st¿tte forslaget om ei nyordning av forholdet mellom staten og Den norske kyrkja, slik det er utforma i7.2, mellom anna for Œ ivareta desse to hovudsynspunkta i framtida ?

 

VŒrt svar: Vi st¿ttar forslaget om ei ny ordning avforholdet mellom staten og Den norske kyrkja.

 

Dette inneber at Grunnlova vert endra slik at allef¿resegner som i dag berre gjeld Den norske kyrkja, vert tekne vekk. StortingetmŒ og oppheve gjeldande lov om Den norske kyrkja og gjere endringar i fleirelover....

 

Nyordninga mŒ sikre kontinuitet i Den norske kyrkja nŒr detgjeld l¾regrunnlag og identitet. Kyrkje er f¿rst og fremst bunden til Kristusog Den heilage Ande.

 

Kapittel 6 og 7: Statleg religionspolitikk, ny ordning ogframtidig lovgjeving (s 61-92)

 

 

 
VŒrt svar: ....Detb¿r vere f¿resegner i lovs form som sikrar kyrkja sin gamle identitet,l¾remessig kontinuitet og at kyrkja framleis skal vere riksdekkjande.

 

Sp¿rsmŒl 4: B¿r staten sitt religionspolitiske ansvargrunnlovfestast ?

 

VŒrt svar: ... Vi ¿nskjer framleis at Noreg skal vere eitkristent land, og at dette skal kome fram av Grunnlova.

 

Kapittel 8: ¯konomi (s 93-108)

 

Sp¿rsmŒl 5: St¿ttar h¿yringsinstansen det utvalet seier ombehovet for ein samla og samordna ¿konomi i Den norske kyrkja ? SjŒ 8.1-8.4

 

VŒrt svar: ....

 

Ja, Den norske kyrkja b¿r i hovudsak vere meir direktefinansiert av medlemene. Dette er med pŒ Œ gje det enkelte medlem eit meirdirekte ansvar for ¿konomien i si lokale kyrkje.

 

Sp¿rsmŒl 7: Eit fleirtal i utvalet foreslŒr at kyrkja vertfinansiert ved ei medlemsavgift, medan eit mindretal foreslŒr eilivssynsavgift. SjŒ 8.5.2 og 8.5.3. Korleis vurderer h¿yringsinstansen dessesp¿rsmŒla ?

 

VŒrt svar: Vi er samde i utvalet sitt fleirtalsforslag sominneber at Den norske kyrkja i hovudsak vert finansiert av ei medlemsavgift.

 

Ei ordning med medlemsavgift gjer at det enkelte medlem fŒreit meir direkte ¿konomisk ansvar for si lokale kyrkje.

 

Kapittel 10: Organisering av Den norske kyrkja (s 114-149)

 

Sp¿rsmŒl 8: B¿r Den norske kyrkja lokalt organiserast langsdei linene som vert trekt opp i 10.1, 10.2.1, 10.2.2 og 10.4 ?

 

VŒrt svar: Vi er samde i dette.

 

Vi vil understreke at omsynet til soknet, som framleis vilvere grunneininga, mΠliggje til grunn for all vidare planlegging utifrΠkvasom tener soknet best.

 

Vi meiner at det framleis skal vere eit fellesrŒdsnivŒ,oppnemnd av soknet ved soknerŒdet/soknerŒda.

 

....

Den klassiske prestetenesta mŒ takast vare pŒ, og framleisvere tufta pŒ Bibel og vedkjenning.

 

Sp¿rsmŒl 9: Korleis stiller h¿yringsinstansen seg tilforslaga om kva rolle organa pŒ bisped¿menivŒ, Kyrkjem¿tet og andresentralkyrkjelege organ skal ha ? SjŒ 10.2.3, 10.2.4 og 10.4

 

VŒrt svar: Vi ¿nskjer at Den norske kyrkja skal vere oppbygdnedanfrŒ, at mest mogleg ansvar og mynde skal ligge til soknet.

 

Sp¿rsmŒl 10:Kva for valordningar tilbisped¿merŒd/Kyrkjem¿tet meiner h¿yringsinstansen er mest tenlege ? SjŒ 10.3

 

VŒrt svar: Vi er samde med mindretalet i utvalet som meinerat bisped¿merŒdet og Kyrkjem¿te framleis b¿r veljast av soknerŒda.

 

Kapittel 11: Andre sp¿rsmŒl (s 150-163)

 

Sp¿rsmŒl 11:Utvalet har vurdert ei rekkje sp¿rsmŒl ikapittel 11. Har h¿yringsinstansen merknader til desse vurderingane ?

 

VŒrt svar: Den norske kyrkja har lange tradisjonar ikyrkjegardsforvalting. Det b¿r vere rom for at denne ordninga kan halde fram.

 

Dagens kyrkjegardar, med vigsla jord, b¿r framleis tilh¿yreog bli drifta av Den norske kyrkja.

 

Kommunen kan ha ansvar for offentlege gravplassar for deisom ikkje ¿nskjer Œ bli gravlagt i vigsla jord.

 

Generelt:

 

Sp¿rsmŒl 12:Har h¿yringsinstansen andre kommentarar tilinnstillinga ?

 

VŒrt svar: Vi vil understreke at vi er samde med medlemene Bergem,Hages¾ther, Hegstad, Morland, Skjevesland og Valde nŒr det gjeldtilsynsordninga: Av omsynet til fleksibiliteten i ei framtidig kyrkjeordning,b¿r det utviklast ordningar for alternativt tilsyn. Jfr. 10.6.

 

Det er eit aukande behov for fleksibilitet i organiseringaav Den norske kyrkja lokalt. Ein b¿r utvide h¿vet til Œ h¿yre til i eit annasokn, enn det den geografiske inndelinga tilseier, sŒkalla"soknebandsl¿ysing". Jfr. 11.9

 

Det er viktig at det vert gjeve h¿ve til Œ dannavalkyrkjelydar. Jfr. 11.9

 

Denne h¿yringsuttalen er vedteken i m¿te 27.august 2002 av

 

¯ygarden kyrkjelege fellesrŒd, Bj¿rgvin (27.08.2002)

BlomvŒg soknerŒd, Bj¿rgvin (27.08.2002)

Hjelme soknerŒd, Bj¿rgvin (27.08.2002)

 

Resten av h¿yringssvaret vŒrt kan du lese pŒ:

 

http://www.kirken.no/kirkestat_uttalelse.cfm?id=675

http://www.kirken.no/kirkestat_uttalelse.cfm?id=677

http://www.kirken.no/kirkestat_uttalelse.cfm?id=676

 

 

 

*

Den norske kyrkja

Kapellan1(Nordre Fjell)Fjell prestegjeld

 

 

Deres ref.:                                     VŒrref.:                       Dato:22.05.02

           

KirkerŒdet.

 

H¯RINGSUTTALELSE: SAMME KIRKE-NY ORDNING

 

Jegskriver mine merknader direkte inn i innstillingen:

 

10.6Tilsynstenesta

 

Itilslutning til siste merknaden frŒ Bergem, Hages¾ther, Hegstad. Morland,Skjevesland og Valde:

Detskal opprettast ei alternativ tilsynsteneste med ordinert Biskop. PŒ alle plani kyrkja skal ein kunne velje dette alternative tilsynet: Prestar, Prostar,Kyrkjeleg tilsette, SoknerŒd, FellesrŒd, Bisped¿merŒd, einskildmdlemmer.

Biskopenskal ha fullt sj¿lvstendig og territorelt mynde i kyrkja, dvs. visitasrett,rett til Œ bruke kyrkjene osb.

 

11.9L¿ysing av sokneband og valkyrkjelydar.

 

Detskal gjevast l¿yve til at medlemmer i eit kyrkjesokn kan melde overgang til eitanna sokn ved Œ melde dette skriftleg til kyrkjebokf¿raren der ein bur.

 

Detskal gjevast l¿yve til at ei gruppe av medlemmer i eit eller fleire kyrkjesoknkan danne ein valkyrkjelyd som alternativ eller supplement til dei sokn dei erbusette i. Dei skal ha rett til Œ kalla sin eigen prest, og nytta eit kyrkjehusder fleirtalet av medlemmene bur.

 

 

medhilsen,

 

SvennMartinsen.