SKG

Veileder, Region Vest

SVENN MARTINSEN, fung.

 

RAPPORT 1997-1998(130898)

 

1. RegionalrŒdet iSKG Region Vest

 

sitter fremdeles ettervedtak i SKG AU Sak 52/97, og bestŒr av:

 

Gunnar Johnstad

Kim Larsen

Otto Odland, nestformann

Svenn Martinsen, fung.veileder

Sigfrid ¯pstad, sekr

Gunnvald Bjotveit, vara

Ingrid Gjertsen, vara,kasserer

 

1.1.Veilederne

 

Arnfinn Haram deltok vedFiFs m¿te i London september 1997. Arnfinn Haram og Svenn Martinsen deltok vedKirkem¿tet i Linkšping 7-9.november 1997. Svenn Martinsen deltok pŒ SKG AUsm¿te i Bergen under Arbeidsdagene 1998.

 

Ett Veilederbrev erutsendt nr.3/97 ved Haram.

 

Svenn Martinsen,fung.veileder etter nominasjon i SKG Region Vest m¿te 170398, vedtak i SKG AU23/98, og personlig kall sist vinter. Tidligere Veileder Arnfinn Haram, trŒdteut av DNK 260398, og ble pŒskenatt opptatt i RCC. Han la i praksis ned sittverv allerede senh¿stes 1997. Som en interimsordning fungerte derfornestformann Otto Odland inntil RegionalrŒdsm¿tet 110598.

 

1.2. RegionalrŒdet

 

har hatt 6 m¿ter sidensiste LR.

 

Det er ¿nskelig frafung.Veileder at RegionalrŒdets funksjonstid blir prolongert inntil LandsrŒdet1999, i den hensikt at SKG Region Vest kan konsolideres.

 

1.3. Utsendinger

 

til SKG LR:

 

Kim Larsen

Svenn Martinsen

Sigfrid ¯pstad

 

1.4. ¯konomi:

 

InnestŒende i bank pr.d.d.: Ca. kr.2000,-

 

2. Arrangement:

 

Kirkedag i St.J¿rgen19.oktober 1997, med deltakelse av bl.a. AU-formann Ottar S.Myrseth,nestformann Otto Odland, Svenn Martinsen og Veileder Arnfinn Haram. 54deltakere pŒ messe, 30 pŒ foredrag og 26 pŒ vesper.

 

SKG-prestene i RegionVest var invitert til Vesper/dr¿ftingsm¿te om ekumenisk/internasjonaltsamarbeid i Landro kyrkje/hos Martinsen 3.november 1997. 4 stykker m¿tte.

 

SKG-Messene i St.J¿rgenpŒ formiddagstid stoppet opp i november. Fremm¿tet lŒ pŒ ca. 25-30 personer.Enkel frokost etterpŒ hjemme hos Veileder Arnfinn Haram. Den planlagte messen6.desember ble avlyst pŒ grunn av personellmangel.

 

SKG-messene startet oppigjen 8.februar 1998 pΠkveldstid med Svenn Martinsen og Otto Odland somprester. Samling i Mariakirkens menighetshus etterpΠmed innledning til samtaleved Otto Odland.

 

Ny SKG-messe 6.juni 1998kl.0830 i forbindelse med Arbeidsdagene. Prester: Myrseth og Martinsen.

 

3. ret som liggerbak

 

ble ogsŒ som i sisterapport fra Veileder Arnfinn Haram om 1996/1997 sterkt preget av brytninger nŒrdet gjelder kirkelig veivalg. Regionen har dessuten v¾rt tydelig preget av atVeileder la ned sitt verv og senere konverterte til RCC.

 

Arnfinn Haram fortjenerstor takk for mange Œrs trofast prestetjeneste i DNK, og mange Œrs innsats forbekjennelsesbevegelsen, SKG sentralt, og SKG Region Vest.

 

Otto Odland mŒ ogsŒtakkes for Œ ha tatt ansvar i en vanskelig tid.

 

Det ligger meg ogsŒ pŒhjerte Œ takke vŒrt gode RegionalrŒd i Region Vest, og andre som har v¾rt med ib¿nn og arbeid for fin innsats.

 

Veileder har observerten god Œnd og positiv trend i SKG pŒ to RegionalrŒdsm¿ter, og pŒ de sisteArbeidsdagene som Regionen arrangerte etter tradisjonen.

 

Regionen har omfattetStavanger, Bj¿rgvin og M¿re bisped¿mmer i DNK, men vi vil fra i h¿st regne M¿resom egen enhet, etter SKG AU vedtak 23/98b.

 

7 Utmeldinger erregistrert siden siste rapport, og det ser ut som tallet flater ut. Detteskulle inneb¾re at SKG Region Vest nŒ har 88 medlemmer, inkl. M¿re ogStavanger. Bj¿rgvin alene har ca. 60 medlemmer.

 

4. Utblikk motfremtiden.

 

4.1.Re-lansering avSKG Region Vest.

 

Veileder mener at enRe-lansering av SKG Region Vest er n¿dvendig. Den kan bl.a. inneb¾re:

 

a. Konsolidering: Vi mŒnŒ ut til SKGs medlemmer i regionen pŒ nytt.

b. Markering: Nyttsemesterprogram. SKG-messer, planlagt til 2.s¿ndag i oktober, og november(for¿yeblikket ser det ikke ut til Œ v¾re tilstrekkelig grunnlag for Œ opprettholdeformiddagsmessene) foredragskvelder og sosiale samv¾r. B¿nne-omsorgsfellesskap.PŒ Tomas-messer, m.v.

c.Brobygging, jfr. SKGAU Sak 70/96, men med klar "SKG-linje."

d. Mulig og l¿nnetheltidstjeneste for Veileder?

 

Sv¾rt mange og store utfordringer. Veileder, RRog hele Regionen trenger mye forb¿nn!

 

Veileder vil viderenevne:

 

4.2. SKGs ekumeniskelinje.

 

Jeg er forn¿yd medresultatet av h¿ringen, og at alternativ 3  ser ut til Œ vinne frem. Men vil ogsŒha med meg visjonen om SKG fra Œrene f¿r 1991 og fra stiftelsen det Œret. Jeg menerat dette mŒ bli en ¿kumenisk samtaleprosess  som krever tid. En slik prosess vilkunne ha godt resultat om deltagerne er tydelige pŒ sitt grunnlag, men har enfelles n¿d og et felles anliggende. "Gammeltroende i alle land..."Overfor NCC b¿r vi nytte samme modellen som NCC selv benyttet overfor deortodokse og RCC, og forhandle frem l¾redokumenter over tid. Positivt m¿te medRt.Rev. Taddeus Peplowski(Biskop av Lancaster, NY) og Fr.Jim Flynn, PittsburghpŒ siste Granstevne.

 

Ellers mŒ samarbeidet iWestminster-synoden fortsette. Vi mŒ ogsŒ se hva det kan bli av"Bremen"-samarbeidet og f¿lge utviklingen i Sverige og Danmark.Latvias situasjon mŒ ogsŒ ligge oss pŒ hjerte.

 

4.2.1.Kursen.

 

"Evangelisk-Katolsk." Tydeliggj¿ring av et evangelisk stŒsted overfor ¿kumeniskesamtalepartnere.

 

4.3. Andre saker somvi b¿r ta tak i.

 

Nattverden,bispeembetet, analysen av DNKs situasjon. Atvi aktivt gŒr ut og frimodig vitner om hva vi tror og mener pŒ en enkel oglettfattelig mŒte. Godt grunnlag er f.eks. Asle Dingstads foredrag omnattverden, Roald Flemestads artikler om samme, Gunnar Johnstads artikkel omembetet i "SŒ tilholder og formaner jeg deg..."(PF), Bernt T.Oftestads foredrag om bispeembetet, Roalds og Bernts mange analyser avsituasjonen, og endelig nŒ Bernts bok, "Den Norske Statsreligionen."

 

Prospekt: SKG b¿r lageet fint prospekt som kan presenteres pŒ bred basis. Navneskiftetil Synoden pŒ Kirkens Grunn? Veiledere=Dekaner, Regionene=Dekanater?

 

Hilsen med 2.Kor.1, 3-7,

 

IN CHRISTO(+)

 

Fr. Svenn,

Fung.Veileder.

 

 

SKG

Veileder, Region Vest

SVENN MARTINSEN

 

RAPPORT 1998-1999(120899, rev. 180999)

 

1. RegionalrŒdet iSKG Region Vest

 

I forrige Œrsrapportheter det under

 

1.2. RegionalrŒdet

...

 

"Det er ¿nskeligfra ...Veileder at RegionalrŒdets funksjonstid blir prolongert inntilLandsrŒdet 1999, i den hensikt at SKG Region Vest kan konsolideres. Det harderfor ogsŒ

 

siste periode bestŒttav:

 

Gunnar Johnstad

Kim Larsen

Otto Odland, nestformann

Svenn Martinsen,Veileder

Sigfrid ¯pstad, sekret¾r

Gunnvald Bjotveit, vara

Ingrid Gjertsen, vara,kasserer

 

RegionalrŒdet har vŒren1999 satt i gang prosessen med tanke pŒ nyvalg.

 

1.1.Veileder

 

Svenn Martinsen,Veileder etter valg under SKGs LandsrŒdsm¿te 15.august 1998.

Veileder deltok vedForward in Faiths National Assembly i London 24.-27. september 1998.

Veileder deltok som FBBsrepresentant pΠBremen II, Hellig Kors kloster, Lem, Jylland, 6.-7.november1998.

Veileder har v¾rt pŒprivat bes¿k hos Biskop Taddeus Peplowski av Buffalo-Pittsburgh Diocese av(Polish) National Catholic Church i Lancaster, NY, 27.-29.januar 1999, pŒgjennomreise til annet oppdrag i USA.

Veileder har m¿tt pŒ 4Veilederm¿ter

Veileder har m¿tt pŒ 3m¿ter i SKG AU.

To Veilederbrev erutsendt nr.1/ og 2/98.

1 hilsen fra Veileder iSynodebladet.

Veileder sitter i FBBssentralstyre, og er redakt¿r av FBB-Nytt.

Veileder har deltatt pŒ"Apologeta" Kystradioen 27.mai 1999.

Veileder var vert forVeilederkollega/Leder for Kirkens Vej/Kirkelig Samling Danmark, sognepr¾st ErikH.Bennetzen under Arbeidsdagene i juni 1999.

Veileder har v¾rt pŒprivat bes¿k hos Veilederkollega i Kirkens Vej, sognepr¾st Carl Peder Behrenssommeren 1999.

Veileder har v¾rt pŒprivat bes¿k hos Veilederkollega/Leder for Kirkens Vej/Kirkelig SamlingDanmark, sognepr¾st Erik H.Bennetzen sommeren 1999.

 

 

1.2. RegionalrŒdet

 

har hatt 9 m¿ter sidensiste LR. RR har sammen med Kirkelig Fornyelse v¾rt lokalkomitŽ forArbeidsdagene 5.og 6.juni 1999.

 

1.3. Utsendinger

 

til SKG LR:

 

Kim Larsen,

Svenn Martinsen,

Sigfrid ¯pstad,

vara Ingrid Gjertsen,

vara Otto Odland.

 

1.4. Region Vest(RV):Omfang, Medlemstall.

 

Regionen har omfattetStavanger, og Bj¿rgvin bisped¿mmer i Dnk.

 

3 utmeldinger, og 1innmelding er registrert siden siste rapport. Dette skulle inneb¾re at SKGRegion Vest nŒ har 63 medlemmer, inkl. Stavanger. Bj¿rgvin alene har ca. 60medlemmer.

 

1.5. ¯konomi:

 

InnestŒende i bank pr.d.d.: Ca. kr.5000,-

 

2.Gudstjenester/arrangement:

 

Messer:

 

S¿ndag 11.oktober1998

 

Sokneprest Otto Odland,predikant

Veileder SvennMartinsen, liturg og celebrant

 

Etter messen enkelkirkekaffe i kirken. Orientering om SKG, og

innledning til samtaleved veileder: "SKGs vei videre."

 

S¿ndag 8.november1998

 

Veileder SvennMartinsen, predikant

Studentprest/forstander/menpHelge Unneland, liturg.

 

Etter messen enkelkirkekaffe i kirken. Orientering om SKG, og

innledning til samtaleved 1.amanuensis Gunnar Johnstad: "Vi har en

talsmann hosFaderen."(1.Joh.2,1)

 

S¿ndag 21.februar1999

 

Sokneprest Otto Odland,liturg og celebrant

Sokneprest SverreLangeland, predikant

Veileder RV deltok

Etter messen enkelkirkekaffe pΠScta.Sunnivae studenthjem. Orientering om SKG.

 

S¿ndag 21.mars 1999

 

Veileder SvennMartinsen, liturg og celebrant

Studentprest/forstander/menpHelge Unneland, predikant

 

S¿ndag 18.april 1999

 

Veileder SvennMartinsen, liturg og predikant

 

L¿rdag 6.juni 1999

 

i forbindelse medArbeidsdagene.

Sokneprest Victor Meyer,liturg og celebrant

Studentprest/forstander/menpHelge Unneland, predikant.

 

Alle messer i St.J¿rgenskirke unntatt under Arbeidsdagene, da i Mariakirken.

 

Fremm¿tetall 11-35.

 

Vesper

 

Fredag 5.juni 1999

 

i forbindelse medArbeidsdagene.

Sokneprest Otto Odland,liturg

Veileder SvennMartinsen, predikant

 

Sext

 

L¿rdag 6.juni 1999

 

i forbindelse medArbeidsdagene.

Studentprest/forstander/menpHelge Unneland, liturg

 

3. ret som liggerbak

 

har v¾rt en tid forettertanke og konsolidering etter at tidligere Veileder Arnfinn Haram la nedsitt verv og konverterte til RCC pŒsken 1998. Regionen er fremdeles preget avdenne begivenheten. Likeledes er Regionen ennŒ preget av "splttelsen"i SKG sommeren 1996. Det mŒ ogsŒ sies at de to forhandlingsrundene med (P)NCC i1997 og 1999 har vakt forskjellige reaksjoner.

 

Veileder mŒ konstatereat Regionen er sterkt svekket, noe som ikke minst nŒ viser seg i sterkfragmentering av vŒrt eget milj¿.

 

Veileder regner med atdet for SKG RV kan ligge en lang og meget krevende prosess forut i samling avkreftene mot en "synode"-felles vei. Det er virkelig et storttankekors at tydelige kulturer innenfor "egne rekker"  kan spores med andre veivalg enn SKG.

 

Veilderkollegiets vedtak10/99f kan ogsΠsiteres:

 

"(Veileder fortalteom)et meget komplisert nedslagsfelt for SKG i Bergen.  Det er behov for et stort apologetisk arbeide.  Strukturen er meget sŒrbar..."

 

Vi mŒ nok ta inn oveross kritikk som bunner i manglende evne hos oss selv til Œ fŒ frem hva vipostivt stŒr for, og til Œ f¿re sŒ Œpne prosesser som er mulige i den uendeligkrevende "setting" som for tiden gis for gammeltroende kristne ogprester.

 

Veileder mŒ likevel fŒuttrykke en smule forundring over at en liten bevegelse som SKG har vakt sŒpassoppmerksomhet, og at det tydeligvis skal meget lite til f¿r en blir satt i bŒssom "katolsk" i negativ forstand.

 

Men i og med SKGs nyelover som ventes vedtatt pŒ dette LandsrŒdsm¿te, fastlegges SKG som enluthersk-¿kumenisk orientert bevegelse, noe som svarer godt til de krav denkirkelige situasjon her hjemme setter til oss.

 

Nettopp den ¿kumeniskeorienteringen er vel kanskje annerledes hos SKG enn ellers i det norskekirkelandskapet.

 

Men det er da en positivsak, som rommer mye tr¿st og hŒp, at vi ut fra vŒrt lutherske l¾regrunnlagfinner veien videre hjem til himmelen sammen med andre troende som har en annenbakgrunn, men som ¿nsker Œ holde seg til det som Herren og apostlene harovergitt oss? Mange av oss har jo ellers l¾rt av prof. Leiv Aalen atlutherdommen i beste forstand ER ¿kumenisk etter Augustana 7. Jeg kommertilbake til saken under strategipunktet nedenunder(4.2.).

 

NŒr det gjelder detliturgiske revisjonsarbeid bŒde "liturgikommisjonen" i SKG ogVeilederkollegiet har stŒtt for siden 1996, kan vi forhŒpentligvis nŒ v¾referdige med anklagene utenfra om "messeoffer". Likevel er det klartat vi samtidig som vi fastholder nattverdssakramentet etter Katekismen ogAugustana gjerne vedkjenner oss "Jesu dyre minne"(NoS 635), og gjernepriser Herren for at vi fŒr bringe Ham "livets s¿nderbruttedeler"(NoS 650, v.1)ved alterbordet. Vi er "ett br¿d og ettlegeme", 1.Kor.10,17, samtidig som vi har "en broder ved Guds side,som vet om min sak og ber for meg," NoS 335, Hebr. 7,25. Hvordan forstŒrvi ikke. Vi fŒr la dette v¾re den trossannhet det er, og holde oss langt unnarasjonaliseringer som den middelaldelske romersk-katolske messeoffertenkningen.Jeg kommer ellers tilbake til liturgisaken under strategipunktetnedenunder(4.4.).

 

Et h¿ykirkelig syn pŒKirkens Embete/Bispeembetet er vel tydelig blant SKGs presteskap. Vi blirstadig kritisert for dŽt standpunktet. Men kan vŒre kritikere garantere at vŒrtrostradisjon har fŒtt med seg HELE den bibelske fylde pŒ dette punktet? Selvfikk jeg noe av en tankevekker da jeg mŒtte lese Apg. 1.15 flg. i forbindelsemed prekenen pŒ Pinsedag i Œr, og sogneprest Otto Odland har en interessantbetraktning til ettertanke omkring Embetssynet i Augustana i Festskrift til OddSverre Hove 1997.

 

Til tross for at dasituasjonen omkring SKG er noe turbulent, har Veileder likevel med gledeobservert at en god Œnd og positiv trend i SKG RV vŒren og sommeren 1998 harfortsatt gjennom resten av fjorŒret og sŒ langt innev¾rende Œr.

 

Det ligger  meg sterkt pŒ hjerte Œ takke vŒrt godeRegionalrŒd i Region Vest, og andre som har v¾rt med i b¿nn og arbeid for fininnsats.

 

4. Strategi.

 

4.1.Re-lansering avSKG Region Vest.

 

Veileder mener at det fremdeleser aktuelt Π"re-lansere" SKG Region Vest.

Den kan bl.a. inneb¾re:

 

a. Konsolidering: Vi mŒnŒ ut til SKGs medlemmer i regionen pŒ nytt.

b. Markering: Nyttsemesterprogram. SKG-messer, andre gudstjenester, (for ¿yeblikket ser det ikkeut til Œ v¾re tilstrekkelig grunnlag for Œ opprettholde formiddagsmessene)foredragskvelder og sosiale samv¾r. B¿nne-omsorgsfellesskap.

c. Brobygging,  men med klar "SKG-linje."

d. Informasjon om og godpedagogisk tilrettelegging av forholdet til (P)NCC.

e. Mulig og l¿nnetheltidstjeneste for Veileder?

f. Radio-evangelisering.Tilbud fra en lokal radiostasjon om ukentlig program, et arbeid som kan koblespΠradioarbeid med utspring i SKG-Tunsberg.

 

Veileder, RR og heleRegionen trenger mye forb¿nn!

 

Veileder vil viderenevne:

 

4.2. SKGs ¯kumeniskelinje

 

Veileder har gitt sittsyn pΠforholdet til (P)NCC i Veilederkollegiets vedtak 12/99. Jeg regnerlikevel med at veien mot en ny kirkelig realitet for RV vil bli meget lang ogkomplisert. Hva slags ny kirkelig modell dette vil bli, er ogsΠskjult for oss.

 

Veiledernes preses, AsleDingstad, holdt et etter manges syn historisk foredrag om dette pŒ SKGsLandsrŒd pŒ Bygd¿y i fjor, med Luthers 7 kjennetegn pŒ kirken(1539) sombakteppe, der han talte om en todelt strategi: Nye menighetsfellesskap utenforfolkekirken i kommunion med ¿kumeniske partnere, og fremdeles en fri synodeinnenfor folkekirken. SKG skal v¾re en "sluse" mellom det gamle ogdet nye. Modellen er ikke konvertering, men konvergering.

 

Men kanskje har Herren heltnye l¿sninger som vi ikke har tenkt pŒ i dag, om Han da ikke kommer i sinherlighet, og snur om pŒ alle vŒre problemstillinger pŒ den mŒten.

 

Obs. ellers pŒ SKG RRRVs vedtak 19/ og 23/99 i m¿te 060799.

 

Jeg finner ogsŒ grunntil Œ minne om mine ord i fjorŒrets rapport:

 

"...dette mŒ bli en¿kumenisk samtaleprosess som krever tid. En slik prosess vil kunne ha godt resultat om deltagerneer tydelige pŒ sitt grunnlag, men har en felles n¿d og et felles anliggende.

 

Jeg mener Πha registertat dette ogsΠet viktig for (P)NCC i det Bp.Peplowski i samtalene

han f¿rte medundertegnede under mitt private bes¿k hos ham tidligere i Œr bŒde var tydeligpŒ at:

 

"#Bishop has avision of confederation of Catholic Christians worldwide, ...

 

og:

 

#Bishop has a vision ofa new International Catholic Bishops Conference, instead of the old OldCatholic one...."

 

Vi mŒ ha n¾rt samarbeidmed vŒre venner i Sverige og Danmark, og om det kan lykkes, i Norden. Det godesamarbeidet i Westminster-synoden mŒ ellers fortsette. Vi mŒ ogsŒ se hva detkan bli av "Bremen"-samarbeidet, og s¿ke Œ integrere bŒdebekjennelsestro grupper i Tyskland og Baltikum i dette.

 

4.3. Alternativttilsyn, Dingstad-saken.

 

I alt dette mŒ vi ikkeglemme det viktige sp¿rsmŒlet om alternativt tilsyn her hjemme, og om detfremdeles kan v¾re mulig Œ oppnŒ bl.a oppl¿sning av sokne-og stiftsbŒnd.

 

Saken tilVeilederkollegiets preses, prost Asle Dingstad er til behandling i L¾renemnda iDnk. Den ligger pŒ oss, og kaller pŒ vŒr forb¿nn.

 

Veileder har fŒtthenvendelse fra ett bedehus i Regionen med sp¿rsmŒl om samarbeid. En forel¿pigsamtale med denne gruppen er holdt.

 

4.4. SKG-liturgien.

 

Jeg ¿nsker ro om dennesaken inntil neste revisjon i 2000. Jeg foreslŒr for AU et "liturgisksekretariat" gjerne lagt til SKGs sekretariat i RŒde, og supplert medVeileder Borg som kan holde trŒdene og til enhver tid v¾re oppdatert ndg. sisteautoriserte versjon.

 

Hilsen med Jes. 49,13-16.

 

IN CHRISTO

 

Fr. Svenn PE(+)

Veileder SKG RV

 

 

 

SKG

Veileder, Region Vest

SVENN MARTINSEN

 

RAPPORT 1999-2000(090800)

 

1. RegionalrŒdet iSKG Region Vest

 

har siste periodebestŒtt av:

 

Formann: Sokneprest OttoOdland

Nestformann:SokneprestStein Eirik Foss

Sekret¾r: AmanuensisUiB, Ingrid Gjertsen

Sokneprest Tommy Erdal.

Vara: Kulturarbeider S¿lviHeggem Lundin

2.Vara: Sokneprest KnutFr.S¿rheim

 

1.1.Veileder

 

Svenn Martinsen,Veileder etter valg under SKGs LandsrŒdsm¿te 15.august 1998.

Veileder har m¿tt pŒ 3Veilederm¿ter

Veileder har m¿tt pŒ 1m¿te i SKG LS.

To Veilederbrev erutsendt nr.1/99 og 1/00.

En del viktigeSKG-dokument er utsendt over Veileders epostnettverk.

Artkkelserie sammen medformann RR RV: Evangelisk-Katolsk kirke, Dagen juli 2000.

Veileder sitter i FBBssentralstyre, og var redakt¿r av FBB-Nytt frem til 311299.

Veileder har deltatt pŒÒAv tro blir dere frelstÓ, ¿kumenisk konferanse NLA 091099.

Veileder er utpekt avSKG LS som kontakt med og har opprettet kontakt med Forward in Faith/FIFScotland.

Veileder har v¾rt pŒflere private bes¿k i FiF UK-milj¿et.

Sist vinter har Veilederv¾rt en god del syk, men kjenner seg nŒ n¾rmest restituert.

 

1.2. RegionalrŒdet

 

har hatt 5 m¿ter sidensiste LR. RR har ogsŒ v¾rt lokalkomitŽ for Arbeidsdagene(SKG/KF) 26.og 27.mai2000.

 

1.3. Utsendinger

 

til SKG LR:

 

Ingrid Gjertsen,

Svenn Martinsen,

Otto Odland.

 

1.4. Region Vest(RV):Omfang, Medlemstall.

 

Regionen har omfattetStavanger, og Bj¿rgvin bisped¿mmer i Dnk.4 utmeldinger, og 1 innmelding erregistrert siden siste rapport. Dette skulle inneb¾re at SKG Region Vest nŒ har60 medlemmer.

 

1.5. ¯konomi:

 

InnestŒende i bank pr.d.d.: Ca. kr.3000,-

 

2.Gudstjenester/arrangement:

 

9.okt 1999 kl.19:Husm¿te hos Elisabet og Kim Larsen. Asle Dingstad.

10.okt 1999 kl.11:H¿ymesse i Litle-Sotra interimskyrkje, Straume, Asle Dingstad, og SvennMartinsen.

10.okt 1999 kl.19: Messei St.J¿rgens kirke. Asle Dingstad, og Svenn Martinsen m.fl.

Samling etterpŒ pŒScta.Sunnivae studenthjem, Erik Pontoppidansgt.8. Foredrag ved Asle Dingstad:Apostolisk kirke.

12.nov 1998 kl.19:Vesper i Mariakirken. Ottar S.Myrseth og Otto Odland.

Samling etterpΠiMariakirkens menighetshus.

Foredrag ved OttarS.Myrseth: ÒKvar skal vi kj¿pe br¿d?Ó(Joh.6,5)

Completorium iMariakirken. Helge Unneland.

13.nov. kl.1030: Husm¿tehos Sigfrid ¯pstad. Ottar S.Myrseth.

5.des.1999  kl.19: Messe i Johanneskirken. SteinEirik Foss PE, og Svenn Martinsen

Samling etterpŒ ipresteboligen, Welhavens gt. 66 III. Foredrag ved Veileder,"Troserkl¾ringen av 8.april 1999."

1. feb.2000 kl. 20:Husfellesskap

6. feb.2000 kl. 19:Messe i Johanneskirken. Otto Odland, Stein Eirik Foss

Samling etterpΠipresteboligen, Welhavens gt. 66 III.

15. feb.2000 kl.20:Husfellesskap

25. feb.2000 kl. 19:Vesper og messe i Mariakirken, Otto Odland.

29. feb.2000 kl. 20:Husfellesskap

5. mars kl. 19: Messe iJohanneskirken.Otto Odland, Stein Eirik Foss, m.fl.

Samling etterpΠipresteboligen, Welhavens gt. 66 III.

14. mars kl. 20:Husfellesskap

24. mars kl. 19: Vesperog Maria Budskapsdags messe,

Mariakirken, OttoOdland.

28. mars kl. 20:Husfellesskap

31. mars kl. 19: Vesper ogmesse i Mariakirken, Otto Odland.

2. april kl. 19: Messe iJohanneskirken, Ottar S.Myrseth, Svenn Martinsen, m.fl.

Samling etterpΠipresteboligen, Welhavens gt. 66 III.

11. april kl. 20:Husfellesskap

28. april kl. 19: Vesperog messe i Mariakirken, Otto Odland.

2. mai kl. 20:Husfellesskap

7. mai kl. 19: Messe iJohanneskirken, Svenn Martinsen, Stein Eirik Foss, m.fl.

Samling etterpΠipresteboligen, Welhavens gt. 66 III.

16. mai kl. 20:Husfellesskap

26.-27. mai:Arbeidsdagene i Bergen, KF og SKG

30. mai kl. 20:Husfellesskap

4. juni kl. 19: Messe iJohanneskirken, Sverre Langeland, Stein Eirik Foss, m.fl.

Samling etterpΠipresteboligen, Welhavens gt. 66 III.

13. juni kl. 20:Husfellesskap

 

Fremm¿tetall pŒ messene10-40.

 

3. ret som liggerbak

 

har v¾rt preget av enviss ekspansjon for SKG ndg. aktivitet. Det ligger meg sterkt pŒ hjerte Œ takkevŒrt gode RegionalrŒd i Region Vest, og andre som har v¾rt med i b¿nn og arbeidfor fin innsats.

 

Veileder har med gledeobservert at den gode Œnd og positive trend i SKG RV har fortsatt i sisteperiode.

 

Veileder mŒ likevelkonstatere at Regionen fremdeles er meget svak, til tross for et respektabeltmedlemstall. ¯konomien har bedret seg noe i vŒr, takket v¾re tilsig av fastegivere. Men alle som vil SKG mŒ ta ansvaret for ¿konomien inn over oss.

 

Jeg mŒ gjentabetraktningen fra fjorŒrets rapport om at vi fremdeles mŒ ta alvorlig kritikksom bunner i manglende evne hos oss selv til Œ fŒ frem hva vi postivt stŒr for,og til Œ f¿re sŒ Œpne prosesser som er mulige i den uendelig krevende"setting" som for tiden gis for gammeltroende kristne og prester.

 

Troserkl¾ringen av 1999har vakt forskjellige reaksjoner her vest, og er nŒ ogsŒ gjenstand for angrepfra avisen ÒDagen.Ó Veileder finner denne kritikk urimelig, og har altsŒ levertavisen en lenger redegj¿relse forfattet sammen med RegionalrŒdets formann.Veileder mŒ dessuten fŒ uttrykke forundring over at en liten bevegelse som SKGhar vakt sŒpass oppmerksomhet, og at det tydeligvis skal meget lite til f¿r enblir satt i bŒs som "katolsk" i negativ forstand.

 

Regelmessigmessefeiring etablert i Bergen.

 

Som intet annet er detmessen som gir oss basisen for vŒre liv og vŒr "dagligegudstjeneste." Derfor er gudstjenestefrekvensen i SKG RV kraftigopptrappet.

 

Vi har forel¿pigavsluttet vŒr bruk av St.J¿rgens kirke i Kong Oscarsgate. Dette skyldes i detvesentlige at leieforholdet sterkt belastet ¿konomien.

 

Vi feirer istedetregelmessige SKG-Messer i Johanneskirken hver 1.s¿ndag i mŒneden kl.19.Etterf¿lgende kirkekaffe i presteboligen, Welhavens gt.66. Veileder er jevnligtilstede, sammen med menighetens sokneprest og andre SKG-prester i omegnen.

 

I Mariakirken er derVesper med Hverdagsmesse etter en forenklet SKG-liturgi en fredag i mŒnedenkl.19 ved menighetens prester.

 

Etter Johanneskirkenshverdagsmesser tirsdager 2. hver uke kl. 18.30 er siste vŒr kl.20 fors¿kt medetterf¿lgende Husfellesskap.

 

Disse ordninger erkommet i stand grunnet im¿tekommenhet fra de lokale sokneprester, og storinnsatsvilje fra RegionalrŒdet og andre hjelpere. Vi har oppmuntret alleprester som vil h¿re sammen med oss, Œ v¾re tilstede, komme skrudet, og ta delpŒ messene. Vi har ogsŒ fors¿kt Œ bygge ut lese-og sangtjenesten ogkirketjeneroppgaven ved messene, slik at disse oppgavene mest mulig kan gli avseg selv. Sigfrid ¯pstad og Ingrid Gjertsen er her viktige. Det samme gjelderorganistene, hvor Knut Nyborg s¾rlig har v¾rt til stor hjelp. Jeg er allemedarbeidere stor takk skyldig.

 

Det er vŒrt hŒp ogsŒ Œkomme i gang med regelmessig gudstjenestefeiring i Nordfjord, Indre Sogn, ogSunnhordland.

 

Vi regner ogsŒ medmessene pŒ Stae. Sunnivae Studenthjem, Erik Pontoppidans gt.8 i vŒr sammenhengog anbefaler dem. Styret her, med marineprest Gudmund Waaler i spisssen, ogforstander Helge Unneland har en viktig tjeneste, og mŒ fŒ vŒr st¿tte ogforb¿nn.

 

4. Strategi.

 

Veileder har ingen tropŒ at sp¿rsmŒlene knyttet til alternativt tilsyn, og oppl¿sning av sokne-ogstiftsbŒnd lenger kan l¿ses innenfor Dnk. Med Tunsberg-sakens s¿rgeligekonklusjon i L¾renemnda i Dnk b¿r punktum settes for alle fors¿k pŒ Œ reformeredenne kirken.

 

Veileder har ved mangeanledninger st¿ttet SKGs ¿kumeniske linje, og den ÒslusemodellÓ som eruttegnet. Selv om det neppe fantes alternativer, lar det seg ikke nekte at dennemodell er krevende, nŒr organisasjonen skal ta vare pŒ bŒde dem som vil gŒ tilden nystiftede Nordisk katolske kirke(NKK), og dem som forel¿pig vil bli i Dnk.

 

Her mΠvises respekt ograushet til begge sider, og intet press i noen retning mΠforekomme.

 

NKK har forel¿pig tomedlemmer i Region Vest. Det ser ut som om det nye kirkesamfunnet planleggerregelmessig messefeiring i Bergen. Det er godt mulig tiden er moden for dette.Fra min side ¿nsker jeg disse velkommen, men vil samtidig si at det er viktig medgod planlegging slik at NKKs og SKG RVs aktiviteter f¿yer seg naturlig etterhverandre.

 


Med opprettelsen av NKKhar vi med et interessant teologisk og kirkelig prosjekt Œ gj¿re. Det er viktigat det nye kirkesamfunnet utmynter sin identitet og strategi pŒ en tydelig ogpedagogisk klar mŒte. Veileder


mener at NKKshovedutfordring ligger pŒ det strategisk-logistiske omrŒde. Bl.a. kan vises tilat Forward in Faith i UK er en meget bredere bevegelse


enn det norske SKG, ikkebare ndg.oppslutning, men ogsŒ i kultur. Vi mŒ sp¿rre: Er vi elitistiske? Hvorer b¿ndene? Hvor er fiskerne? Hvor er arbeiderne?

 


 

Selv om NKK eropprettet, finner jeg grunn til enda en gang Œ minne om mine ord fra tidligererapporter om viktigheten av en ¿kumenisk samtaleprosess  pŒ ÒgammeltroendeÓ grunn som krevertid.

 

Jeg mener Œ ha registertat dette ogsŒ et viktig for PNCC i det Bp.Peplowski i samtalene han f¿rte medundertegnede under mitt private bes¿k hos ham i 1999 bŒde var tydelig pŒ at:

 

"#Bishop has avision of confederation of Catholic Christians worldwide, ...

 

og:

 

#Bishop has a vision ofa new International Catholic Bishops Conference, instead of the old OldCatholic one...."

 

 

Hilsen med Ef.3,14-21.

 

IN CHRISTO

 

Fr. Svenn PE(+)

Veileder SKG RV

 

 

 

 

 

SKG

Veileder, Region Vest

SVENN MARTINSEN,

 

RAPPORT 2000-2001(090801)

 

1. RegionalrŒdet iSKG Region Vest

 

har siste periodebestŒtt av:

 

Formann: Sokneprest OttoOdland

Nestformann:SokneprestStein Eirik Foss

Sekret¾r: AmanuensisUiB, Ingrid Gjertsen

Sokneprest Tommy Erdal.

Vara: KulturarbeiderS¿lvi Heggem Lundin

2.Vara: Sokneprest KnutFr.S¿rheim

 

1.1.Veileder

 

Svenn Martinsen,Veileder etter valg under SKGs LandsrŒdsm¿te 15.august 1998, fungerte ogsŒ v98.Fratrer 11.08.01.

Veileder har m¿tt pŒ 2Veilederm¿ter.

Ett Veilederbrev erutsendt, nr. 1/01.

En del viktigeSKG-dokument er utsendt over Veileders epostnettverk.

Veileder er varamann tilFBBs sentralstyre, og har m¿tt pŒ 1 sentralstyrem¿te der.

Veileder er utpekt avSKG LS som kontakt med Forward in Faith/FIF Scotland ved Ms.Susan Pitt.

 

1.2. RegionalrŒdet

 

har hatt 4 m¿ter sidensiste LR, medregnet et fellesm¿te med KF om arbeidsdagene. 08.-og 09.juni 2001.

 

1.3. Utsendinger

 

til SKG LR:

 

Ingrid Gjertsen,

Svenn Martinsen,

Otto Odland.

 

 

1.4. Region Vest(RV):Omfang, Medlemstall.

 

Regionen har omfattetStavanger, og Bj¿rgvin bisped¿mmer i Dnk. 2 utmeldinger, og 2 innmeldinger erregistrert siden siste rapport. Dette skulle inneb¾re at SKG Region Vestfremdeles har 62 medlemmer. To av disse bor for tiden i Australia.

 

1.5. ¯konomi:

 

InnestŒende i bank pr.30.06.01.: kr. 5.993,- Dette er utenom regnskapsresultatet av Arbeidsdagene'01.(Se vedlegg.)

 

2.Gudstjenester/arrangement:

 

Det vises til tovedlegg(semesterprogram) Fremm¿tetall pŒ messene 10-40. Kommunikanter: Samme.

 

3. ret som liggerbak

 

har v¾rt mer "pŒdet jevne" for SKG ndg. aktivitet. Vi er i realiteten fŒ, bŒde etteravskallinger og nŒr det kommer til stykket. Det ligger meg desto mer pŒ hjertetŒ takke RegionalrŒdet, og andre som har v¾rt med i b¿nn og arbeid for fininnsats.

 

Veileder mŒ konstatereat Regionen fremdeles er meget svak, til tross for et respektabelt medlemstall.¯konomien har bedret seg ytterligere noe, men det er ikke mulig Œ ekspanderes¾rlig mye.

 

Regelmessigmessefeiring har fortsatt.

 

Vi feirer fremdelesregelmessige SKG-Messer i Johanneskirken hver 1.s¿ndag i mŒneden kl.19.Etterf¿lgende kirkekaffe i presteboligen, Welhavens gt.66. Veileder er jevnligtilstede, sammen med menighetens sokneprest og andre SKG-prester i omegnen.

 

I Mariakirken er derfremdeles Vesper med Hverdagsmesse etter en forenklet SKG-liturgi en fredag imŒneden kl.19 ved menighetens prester.

 

Et nytt sett liturgiskekl¾r er donert av Forward in Faith/FIF/ved Graham Stevenson, og noe hartilflytt RV. RR har kj¿pt inn r¿kelseskar, som ble innviet til tjeneste undermessen 1.oktober 2000 med liturgi utarbeidet av sogneprest Victor Meyer.

 

Vi regner ogsŒ medmessene pŒ Sctae. Sunnivae i vŒr sammenheng og anbefaler dem. Styret ogforstander mŒ fŒ vŒr st¿tte og forb¿nn.

 

4. Strategi.

 

Under dette punktet serdet ut til at mine bemerkninger ved siste Œrs rapport fremdeles er relevante,og jeg gjengir dem derfor i hovedsak pŒ nytt noe forkortet, med enkeltetillegg.

 

Veileder har ingen tropŒ at sp¿rsmŒlene knyttet til alternativt tilsyn, og oppl¿sning av sokne-ogstiftsbŒnd lenger kan l¿ses innenfor Dnk.

 

Veileder har ved mangeanledninger st¿ttet SKGs ¿kumeniske linje, og den ÒslusemodellÓ som eruttegnet. Men det har vist seg det siste Œret at denne modell er blitt endamere krevende enn f¿r, med tanke pŒ kommunionsproblematikken mellom NKK, og demsom forel¿pig vil bli i Dnk.

 

I kj¿lvannet av dettevil jeg nevne flere strategiske utfordringer det er viktig Œ arbeide videre medbŒde pŒ SKG-og NKK-hold.

 

Vi er et lite milj¿, somhar holdt sammen i meget som har v¾rt til stor inspirasjon og glede, men ogsŒ imange trengsler i over 30 Œr. I denne sammenhengen mŒ jeg ogsŒ nevne at det ersv¾rt viktig at den nye kirkens fremst¿t er sŒ ÒomforentÓ og ÒkatolskÓ(allmenn)som mulig. Og et "rekatoliseringsprosjekt" i god mening tror jeg barekan lykkes nŒr en tar pŒ alvor at det skal gro i norsk jord. Vi mŒ nŒ bŒdeb¿nder, fiskere og oljearbeidere, og v¾re "stedegne." Derfor mŒ dennye kirken snarest skaffe seg en norsk, ja, kanskje flere biskoper.

 

+Den nevntekommunionsproblematikken har etter min mening f¿rt til at NKK mere enn f¿rfremstŒr som et konverterings-(og ikke som planlagt: konvergerings-)alternativ.

 

+Ordinasjonsgudstjenesteni Margaretakyrkan i fjor var for eksempel storslŒtt og gripende, men overgikkfullstendig tilsvarende som DnK kan stille opp med for tiden. Jeg tror det blirvanskelig Œ "selge" overgang til NKK til prester i Dnk utenfor vŒrekretser, for dette kunne knapt kalles "reordinasjon", dette var en nypresteordinasjon. Folk vil tenke at vil en i katolsk lei, kan en like godt gŒtil Rom.

 

+Likedan kunne sies omkrismerings-/konfirmasjonsproblematikken. Det skal nok mye til-i det minsteoverfor troende utenfor vŒrt milj¿(som er konfirmert med Dnk's Gamlekonfirmasjonsordning) Œ begripe at de mŒ ha en konfirmasjon til for Œ kunnev¾re en katolsk kristen.

 

+Oppslagene i"Dagen" i kj¿lvannet av nevnte ordinasjon var ogsŒ sv¾rt kjedelige ogpreget av store misforstŒelser. "En kirke som fornektersyndefordervet" ble summen av det hele. Vi skj¿nner at dette ikke stemmer,men hvordan i all verden skal vi etter dette kunne "selge" SKG som en"sluse"?

 

Selv om NKK eropprettet, finner jeg grunn til enda en gang Œ minne om mine ord fra tidligererapporter om viktigheten av en ¿kumenisk samtaleprosess  pŒ ÒgammeltroendeÓ grunn som krevertid.

 

Jeg skulle ¿nske at mantok initiativet til regelmessige m¿ter med DELF(Tilsynsmann Thomas Bjerkholt)og DELK(Tilsynsmann Ulf Asp). Den n¾re kontakten med FBB, Kirkens Vej ogSynoden i Sverige b¿r ogsŒ fortsette, og der b¿r v¾re fortsatt kontakt medNormisjons-, Misjonssambands-og Israelsmisjonsmilj¿ene.

 

Jeg mener Œ ha registertat en ¿kumenisk samtaleprosess ogsŒ et viktig for PNCC i detBp.Peplowski i samtaler med meg har v¾rt tydelig pŒ at:

 

"#Bishop has avision of confederation of Catholic Christians worldwide, ...

 

og:

 

#Bishop has a vision ofa new International Catholic Bishops Conference, instead of the old OldCatholic one...."

 

Visjonen om et"gammeltroende ¿kumene" er ogsŒ min.

Med dette takker jeg fortilliten til dem som valgte meg til Veileder RV, og for st¿tte og forb¿nn i de3 1/2 Œr jeg fikk stŒ i tjenesten. Jeg anbefaler min etterf¿lger pŒ det allerbeste.

 

Hilsen med Esek.37,1-14

Pax et Bonum

 

Fr. Svenn PE(+)

Veileder SKG RV