SameKyrkje-Ny Ordning

 

"...vi ersamde med medlemene Bergem, Hages¾ther, Hegstad, Morland, Skjevesland og ValdenŒr det gjeld tilsynsordninga: Av omsynet til fleksibiliteten i ei  framtidig kyrkjeordning, b¿r detutviklast ordningar for alternativt tilsyn.

 

Det er eitaukande behov for fleksibilitet i organiseringa av Den norske kyrkja lokalt.Ein b¿r utvide h¿vet til Œ h¿yre til i eit anna sokn, enn det den  geografiske inndelinga tilseier, sŒkalla"soknebandsl¿ysing".

 

Det er viktigat det vert gjeve h¿ve til Œ danna valkyrkjelydar.

 

Vedteken27.august 2002 av

BlomvŒg ogHjelme soknerŒd

¯ygardenkyrkjelege fellesrŒd"

 

Kj¾rekyrkjelydar i nord og s¿r!

 

NŒde vere meddykk, og fred frŒ Gud vŒr Far, og Herren Jesus Kristus!

 

Slik vedtokm.a. dei kyrkjelege rŒda i ¯ygarden sist i august.

 

Seinare harm.a. Indremisjonsforbundet og FBB, Foreningen for Bibel og Bekjennelse gjeveuttaler i same retning.

 

Vi vonar ats¾rleg dei nemnde deler av h¿yringsfrŒsegna til "Same Kyrkje-Ny Ordning"kan vera eit ljosstreif i ein tung tid.

 

I ein alvorlegsituasjon for Den norske kyrkja er det viktig at det vert gjeve hŒp og tr¿ysttil dei truande.

 

For sagtenkelt: Gud har innsett Jesu Kristi Kyrkje som den staden der menneske kan m¿taGud i Kristus og verta frelst.

 

Men mangereiser etter dei kyrkjelege hendingane i dei siste Œra tvil om den noverandekyrkjelege leiarskapen rett speglar den bibelske trussanninga som heiterKyrkja.

 

Og fleireplassar rundt om i landet ser ikkje dei truande pΠlokal leiarskap somrepresentativ for den sanne Kyrkja.

 

Lett dΠΠgjeopp. Lett Πmelde seg ut. Men er det rett?

 

Eg trur vi mŒkjempe for sanninga slik vi finn henne i Guds Ord.

 

Lat oss ikkjegodta at kyrkja vert omforma i trŒd med liberal teologi og moderne agenda.

 

Lat oss nyttaden nye stat-kyrkje prosessen til Œ forme ei kyrkje som er i pakt med bŒdereformasjonen og oldkyrkja, ja, som torer Œ identifisere seg med tradisjonenattende til apostlane og Jesus sj¿lv.

 

Vil de takontakt er de hjarteleg velkomne til det:

svennam@hotmail.com