Biskop
Per Juvkam har gŒtt bort
.

 

Den 24.02.2003 fekk me meldinga om at Biskop
Per Juvkam har gŒtt bort.
  Juvkam var biskop i Bj¿rgvin frŒ 1961 til 1977. Han vart 95 Œr gamal.

 

Vi i ¯ygarden prestegjeld vil gjerne fŒ takka for trufast teneste pŒ Bj¿rgvin bispestol for prestegjelda Herdla og ¯ygarden. Vi veit at biskop Juvkam f¿lgde med i korleis det gjekk i vŒrt prestegjeld, kor han og vigsla Hjelme nye kyrkje.

 

Sj¿lv vil eg gjerne takka for at han var ein interessert tilh¿yrar fleire gonger, bŒde som ung i Fana prestegjeld, i samband med Ungdomsting LandŒs/Slettebakken 1969 og 1971, pŒ bispekontoret, i bispebustaden, pŒ MF, og seinare i tenesta.

 

Alt hugsar vi og eg med glede, men mest det gode og sterke foredraget i 1971 om kyrkja, vitnemŒlet hans i dŒpsdebatten nokre Œr seinare, og arbeidet hans om reformr¿rsla som eg fekk lov til Œ studere i samband med eit studieprosjekt 1994.

 

PŒ 90-talet utarbeidde han ei ny utgŒve av En liten b¿nnebok frŒ tilllegget til Landstads reviderte Salmebok.

 

Per Juvkam representerte og noko av det betre stoffet i Reformr¿rsla, og hadde pŒ 70-talet mange visjonar for kva Den norske kyrkja kunne verta: "NŒr det tek fyr i soknerŒda, - dŒ...!"

 

Sokneprest Olav Fjose, som var presten vŒr i mykje av Fanatida mi, fortalde meg ein gong om at Biskop Ragnvald Indreb¿ pŒ visitas i rdal f¿r bispevalet spurde han om kven han skulle satsa pŒ som sin etterf¿lgjar.

 

ÓJo, det skal eg seia deg,Ó sa Fjose, Óresiderande kapellan Per Juvkam i Sinsen!Ó.

 

Og slik vart det. Og bra var det.

 

Velsigna vere Biskop Per Juvkams gode minne!

 

Svenn Martinsen

k.sokneprest

 

 

Biskop Per Juvkam ved grunnsteinsnedleggjinga, S¿reide Kyrkje, 1972.

Ukjend fotograf.