NY ORDNING FOR GRAVFERD

 

Vi har no i hovudsak tatt i bruk den nye ordninga for Gravferd. Det serut til at folk set pris pŒ henne, og slik vi nyttar ordninga har ho nok meirbibelsk fylde og er tettare pŒ bŒde sorga og det kristne hŒpet enn den gamle.

 

Vi vil minne om nokre av Kyrkja sine f¿resetnader rundt ei gravferd ikyrkja.

 

Gravferd er ei handling med gudstenestleg karakter. NŒr ein person somh¿yrer inn under Den norske kyrkja d¿yr, mŒ dei pŒr¿rande snarast rŒd takontakt med presten eller kyrkjekontoret, og gjere avtale om tid for gravferda,gjerne f¿r ein tek kontakt med gravferdsbyrŒ. Gravferd skal til vanleg haldastinnan 8 dagar etter d¿dsfallet. Tidspunkt vert fastsett av kyrkjeverja i samrŒdmed pŒr¿rande og dei kyrkjeleg tilsette.

 

Gravferd vert f¿rebudd ved at presten har ei sorgsamtale med dei n¾rastepŒr¿rande.

Dei einskilde delane, sŒ som pynting og symbolbruk, mŒ f¿rebuast medtanke pŒ at gravferd er ei kyrkjeleg handling med gudstenesteleg karakter. Einb¿r syne mŒtehald med bruk av lys, kransar, blomar og liknande. Presten ser tilat gravferdsbyrŒ eller andre som har oppgŒver i samband med gravferda, utf¿rerdesse sŒleis at gravferda kan gjennomf¿rast pŒ ein god og verdig mŒte i samsvarmed den kyrkjelege tradisjonen og gjeldande liturgi.

 

Salmar og songarskal f¿reŒt godkjennast av den presten som har tenesta. Normalt kan ein nytteutvalet i dei kyrkjelege salmeb¿kene og Sangboken. Det er vanleg, men ikkjen¿dvendig, at songane blir trykte pŒ eit eige ark. Presten skal ogsŒ godkjenneuttrykksformer for s¾rs heider til den avlidne og andre tiltak som folk ynskjeri tillegg til sj¿lve gravferdsliturgien. Det same gjeld opptak av bilete, filmeller lyd.

 

All musikk som skal framf¿rast, mŒ godkjennast av kantor pŒ f¿rehand. Vi¿nskjer at det vert nytta ÓlevandeÓ/akustisk musikk i kyrkja.

 

Det mŒ ikkje haldast tale ved ei eventuell kransepŒlegging utan atpŒr¿rande som syter for gravferda, har gjeve samtykke til det.

Ei minnegŒve kan takast opp i vŒpenhuset eller ved utgangen pŒ veg tilgrava.

 

JordpŒkastingaskal ein ha ved grava. Som reint unntak kan presten avgjere at jordpŒkastingaskal vere i kyrkja nŒr ytre tilh¿ve eller tungtvegande personlege grunnar krevdet. Det trengst til vanleg 6 personar til Œ bere bŒra, og 4 personar til Œ senke bŒra ned i grava.

 

I den f¿rstes¿ndagsgudstenesta etter gravferda vil kyrkjelyden minnast den/dei som ergravlagd(e) i samband med kunngjeringane.

 

Treng de sompŒr¿rande hjelp til noko, stŒr  visom er tilsette i kyrkja til disposisjon. Ikkje n¿l med Œ ta kontakt dersom detrur vi kan vera til hjelp.

 

Eit ord frΠdenHeilage Apostel til sist som vi no les i kvar gravferd:

 

ÓD¿d, kvar erdin brodd? D¿d, kvar er din siger?..Men Gud vere takk, som gjev oss siger vedvŒr Herre Jesus Kristus!Ó(1.Kor.15,55-57)

 

sokneprest@kyrkja.net