VEILEDER-SPALTE

SKG SOM ¯KUMENISK FELLESSKAP

PŒ LandsrŒdsm¿tet i 1999 ble det gjort forandringer i SKG`slover som har tydeliggjort SKG som et ¿kumenisk fellesskap. Frem til i h¿st hardette for det meste v¾rt en teoretisk mulighet der nesten alle medlemmer harhatt sitt kirkelige stŒsted i Den norske kirke.

Etter ordinasjonene av Roald Flemestad, Lauritz Pettersen ogTerje T¿nnesen, som en fortropp til det nye kirkesamfunnet Den nordisk katolskekirke (DNKK), har det ¿kumeniske perspektiv blitt n¾rt og reelt innad i SKG.SKG har helt fra begynnelsen av arbeidet i ¿kumenisk felleskap med tross¿sken iandre kirkesamfunn (Westminster-samarbeidet), men at vi blir et ¿kumeniskfellesskap innad i SKG er nytt og gir nye utfordringer. Da tenker jeg ikke pŒde store utfordringer som gjelder dem som nŒ gŒr foran og inn i DNKK, men pŒ deutfordringer som ligger i det at SKG nŒ er et fellesskap bŒde for dem somfortsatt stŒr i Den norske kirke (Dnk) og for dem som gŒr ut og til DNKK.

To utfordringer vil jeg s¾rlig peke pŒ. Den f¿rste utfordringjeg ser er at vi mŒ forstŒ og akseptere at SKGs medlemmer har forskjellige livssituasjoner,muligheter og valg. SKGs veilederkollegium har i to uttalelser("Avgj¿rende veivalg" og "Troens lydighet") gjort det klartat vi "ikke ser noen annen vei enn et oppbrudd fra Dnk." Men"nŒr og hvordan et oppbrudd fra Den norske kirke skal finne sted, vilmŒtte avspeile den enkeltes livssituasjon." I denne nye situasjonentrenger bŒde de SKG-medlemmer som gŒr foran, og de som fortsatt en stund blir iDnk, hverandres forb¿nn og st¿tte i de valg som gj¿res. Den andre utfordringjeg ser, er hvordan det sakramentale liv nŒ skal leves videre i SKG. FŒr vi nŒen splittelse innad i SKG ved alterbordet? Til de som har fryktet dette, mŒ visi et tydelig NEI. Lekfolket vil ikke oppleve noen splittelse ved alterbordet.De av SKG-medlemmene som tilh¿rer Dnk er velkommen til alterbordet i messerforrettet av prester i DNKK, og lekfolk som nŒ gŒr inn i DNKK kan gŒ tilalterbordet ved SKG-messer forrettet av f.eks. veiledere som er prester i Dnk.

Alt er pŒ ingen mŒte sagt med dette. Det vil nok m¿te oss mangeutfordringer, bŒde psykologisk, teologisk, og praktisk. Men de b¿r ikke v¾rest¿rre enn at vi som tross¿sken og medlemmer i SKG kan finne sammen og berikehverandre i det som er SKG`s formŒl: "Œ opprettholde og opp-rettetrosfellesskap slik at medlemmene kan leve og tjene i Den hellige, almenne(katolske) og apostoliske kirke som vi bekjenner oss til itrosbekjennelsen."

Ronny Heimli
Veileder i M¿re