Malstr¿m!

 

BOKANMELDELSE:

 John Broadhurst (red):

 Quo vaditis. The state churches of Northern Europe

 Gracewing, Herefordshire 1996

 ISBN 0-85244-382-X

 

For noen Œr sidenproduserte BBC en TV-kriminal hvor det meste av handlingen foregikk pŒ Sunnm¿re.Stor var overraskelsen da jeg fikk se en kollega i en statistrolle i"Malstr¿m", som serien het. Jeg visste hvor han var prest. Jeg haddelyttet til hans klare forkynnelse i hans egen kirke.

 

 Men av Žn eller annen grunn hadde regiss¿ren valgt nabokirkensom kulisse for serien. Plutselig sŒ det derfor ut som min gode kollega varprest i en annen kirke enn den vanlige. Regien styrte ham inn i en annen"setting".

 

 

 

Quo Vaditis

 

Roald Flemestad brukeruttrykket Malstr¿m i forbindelse med artikkelen: "Normlessness in theChurch: The Church of Norway succumbs to Postmodernism."

 

Flemestad skriver i en ny bokredigert av den nye Biskop av Fulham: John Broadhurst.

 

Samlingen har fŒtt titelen:"Quo Vaditis- The State Churches of Northern Europe." (Gracewing,Leominster 1996, UK ISBN 85244 382 X)

 

Ganske riktig er det den gamlelegende som er utgangspunktet:

 

 "Tradisjonen forteller at idet St.Peter flyktet fra Romunder Neros forf¿lgelse, m¿tte Han den oppstandne Herre, og spurte Ham:"Quo Vadis, Domine?"

 

Broadhurst skriver at dettesp¿rsmŒlet: "Hvor gŒr du, Herre", er et som kristne stadig mŒ stille.GŒr de kristne den veien Herren vil for dem, eller s¿ker de egne veier? Er detKristus de tjener?

 

Ikke noe lite sp¿rsmŒl Œstille, og ikke noe lite felt for et bokprosjekt!

 

En rekke interessante artiklermed bidrag fra bŒde USA, England, Sverige og Norge fyller boken.

 

Selvsagt er de to norskebidragene av s¾rlig interesse for oss. De er begge meget velskrevne.Bidragsyterne mŒ v¾re av de aller fremste analytikere i kirken av dagenssituasjon.

 

Dette er ingen regul¾rbokanmeldelse, men refleksjoner blitt til under studium av artiklene.

 

Utenom Roald Flemestad,skriver Bernt T. Oftestad ut fra temaet: "The collapse of the Reformation:A perspective on the Lutheran tradition."

 

 

 

Reformatorenes opprinneligeintensjoner.

 

Oftestad betonerreformatorenes romersk-katolske identitet, noe som ikke minst kommer tiluttrykk i Confessio Augustana.

 

De var i konsensus medoldkirken, hadde ikke satt Kirkens enhet pŒ spill, var ikke donatister, ogville bare til livs visse "misbruk", ikke minst nŒr det gjaldt detromersk-katolske episkopatets blanding av den Œndelige og verdslige makt.

 

Men konflikt ble det.

 

 

 

Fyrsten blir"biskop".

 

Denne ble ikke bilagt f¿runder religionsfreden i Augsburg(1555), og da med den konsekvens at fyrsten ide evangeliske land ble den ¿verste i kirken. Han var ansvarlig for Gud forfolkets religion. Folket skyldte Œ dele hans tro.(Cuius religio, eius religio)

 

Den konfesjonelle statskirkevar grunnlagt.

 

Norge fikk dette systemetallerede i 1537, n¾rmest ved et statskupp, med opprinnelse i Danmark.

 

Men i statskirken er fyrstenblitt kvasi-biskop, og blir sittende med kalls-og ordinasjonsretten pŒbekostning av menighetens egen gudgitte rett.

 

 

 

Statskirken og den modernestat.

 

Systemet bestŒr gjennomenevoldstiden og gŒr videre til det parlamentariske demokrati, hvor nok kongener statsoverhode, men hvor de som styrer kirken, utgj¿r forskjellige utgaver avden sekul¾re, moderne stat.

 

Ikke minst i densosialdemokratiske stats kirkepolitikk ser vi den skjebnesvangre konsekvens avstatskirkesystemet.

 

PŒ mange mŒter er statenliberal og pragmatisk i sin holdning. Men den har i h¿y grad et janusansikt.For som kirkestyre er den ogsŒ liberal. Og slik sett meget dogmatisk.

 

Statskirkestyret mŒ komme ikonflikt med Kristi Kirkes absolutter, eksemplifisert ved innf¿relsen avfosterdrapsloven og loven om homofilt partnerskap.

 

 

 

Skriften er klar-klartbudskap?

 

Oftestad beskriver Luthers synpΠSkriften, claritas Scripturae, men viser til at selv om liberal teologi inavnet i dag kan holde pΠdette, er bibeltolkningen blitt prosessorientert."Budskapet" blir avhengig av flere faktorer i samtiden, ikke minstnettopp den moderne stats kirkestyre.

 

Oftestads poeng er at nŒrreformasjonens store sp¿rsmŒl: Skriftprinsippet: Skriften alene, ogRettferdiggj¿relsen ved troen alene skal forkynnes under statskirkesystemet, mŒdette gj¿re noe med hvordan disse hovedsaker i reformasjonen stŒr seg.

 

NŒr kirken som statskirkef.eks. krever evangeliets frie l¿p i den moderne stat, betyr dette at kirken mŒgi konsesjoner.

 

 Lutherske prester har v¾rt altfor tilbakeholdne overfor detstaten foretar seg. Bekjennelsessp¿rsmŒl blir lett adiafora.

 

Som skrekkeksempel kan nevnesstore lutherske teologers unnfallenhet overfor det nazistiske diktatur iTyskland.

 

Og hvordan kan dagenskirkelige lederskap befinne seg tilsynelatende sŒ komfortabelt i hopehavet meden stat som til de grader blŒser i Guds Bud?

 

 Det er vel ikke sikkert at vi finner sŒ mange direktefornektelser av Guds RŒd i kirken. Men hva med fortielsene av Guds Vei, iforkynnelse, ved d¿pefonten, ved nattverdbordet?

 

Kirkens karakter av communiosvekkes. Kort sagt: det gŒr ikke an Œ v¾re sann Kirke under slike forhold.

 

 

 

"I denne kristnekirke..."

 

Konflikten kan passendebeskrives ved forklaringen til 3.trosartikkel: "I denne kristne kirketilgir Han daglig meg og alle troende rikelig all synd..."

 

 Mange kristne vil her si: Ja, men statskirken er ikkeKirken. Det er teologien, holdningen til Bibelen som er problemet. Ja, det ersant nok, sŒ langt det rekker.

 

Men kommer vi oss av den grunnunna problemet? Det stŒr jo tydelig "I denne  kirke" og Confessio Augustana art.7 peker pŒ samme sak nŒr den sier: "Kirken er forsamlingen av de hellige, der Ordet blir l¾rt rent, og sakramenteneforvaltes rett."

 

Det er vel ikke svermeri Œ siat selv om et luthersk kirkesyn ikke regner med en ren kirke, sŒ vil vilutheranere i h¿y grad til gjengjeld tale om en synlig kirke!

 

Synlig-ved den retteforkynnelse og rette forvaltning.

 

 

 

Kirkens Apostolisitet ogKatolisitet.

 

Oftestads svar er Œ bygge pŒKirkens Apostolisitet og Katolisitet. Det var dette de lutherske reformatorerogsŒ fors¿kte, inntil den fatale utgang med freden i Augsburg 1555.

 

Vi mŒ, sier han, ta opp trŒdender reformasjonen kollapset. Vi mŒ fornye Kirkens Apostolisitet og Katolisitetinnenfor en luthersk ramme.

 

 

 

Postmodernismen i kirken.

 

Roald Flemestad behandlerpostmodernismens inntog i kirken: "Postmodernism swims in the fragmentaryand chaotic currents of change as if that is all that there is. The experienceof the transitoriness of things abandons the sense of historical continuity andmemory so that any meaning has to be discovered and defined from within themaelstrom of change."(Quo Vaditis, p.117)

 

 

 

"M¿tet" mellommennesker

 

Flemestad beskriver treffendepostmodernismens "basis" som den "individualiserteselv-realisering." I en selv-bevissthet hvor det handler om"meg" her og nŒ, kan jeg overvinne den oppsplitting og mangel pŒsammenheng som det moderne livet f¿rer med seg.

 

Sannhetssp¿rsmŒlet blir pŒdenne mŒten satt til side. Det er lett Œ observere "m¿tet" mellommennesker som bestemmende for sannheten, ikke minst i tidenskommunikasjonstankegang, og i konfliktl¿sning.

 

"Var det godt? Var detfint? Fungerte det?"

 

NŒr "m¿tet" er blittsŒ viktig, forklarer vel dŽt noe av hvorfor opprinnelige minoritetskrav som friabort og homofilt samliv kunne vinne frem.

 

Men Žn ting er at detsubjektivt sett kan oppleves vondt Œ oppleve en uventet graviditet, ellertackle en homofil legning.

 

Noe helt annet er det nŒrdisse standpunkt gj¿r krav pŒ aksept, endatil i den grad at de"gamle" standpunkt blir undertrykket.

 

 

 

Kirken i forandringenesmalstr¿m.

 

Er kirken, med sin tankegangom at rett og galt skal utledes av den objektive sannhet i Guds Ord, forberedtpΠden nye situasjon?

 

Kirken er en statskirke, ogdet betyr at den er "gift" med en stat som nΠikke bare lenge harvillet omforme presteembedet. (Kvinnelige prester, prester som statensverdikadre.)

 

NŒ skal kirken ogsŒ pŒtvingesprester som lever i homofilt samboerskap.

 

 

 

Bispem¿tet vŒren 1995.

 

Flemestad gŒr utf¿rlig gjennomde velkjente standpunkt i sp¿rsmŒlet om homofilt samboende kunne gj¿re tjenestei kirken.

 

Vi blir minnet pŒ detubehagelige faktum at mindretallet tar et luthersk skriftprinsipp ogrettferdiggj¿relsesdogmet til inntekt for sitt syn.

 

 

 

Adiafora!

 

Men et like ubehagelig faktumer at flertallet i Bispem¿tet, selv om det sier nei til tjeneste for homofiltsamboende, vil integrere slike i menighetslivet.

 

Her kan vi vise til dentidligere uttalelsen om "kirkebot." SŒ kan enhver tenke seg hvabispem¿teflertallets "respekt" for homofilt samboende mŒ f¿re til.

 

Toppen av det hele er at alle biskopene gŒrsammen om Œ hevde at de vil stŒ sammen i tjenesten i den samme kirken. Og dettesp¿rsmŒl-om homofilt samliv-skal ikke splitte dem, heller ikke kirken.

 

Klarere kan det vel ikke sies.Bispem¿tet har sagt at et brudd med Guds klare Ord er adiafora(sp¿rsmŒl somikke setter skille)!

 

AttpŒtil sender bispem¿tetsaken over til det folkevalgte kirkem¿tet. Her ogsŒ rŒdde kompromiss-Œnden. Manfulgte flertallet i ordinasjonssaken, men bestemte seg for Œ sette sp¿rsmŒletpŒ dagsorden pŒny-i 1997.

 

 

 

Kirken er pŒf¿rt en enormskade

 

De som har kompromisset herkan ikke holdes for uskyldige. En ting er at embetsb¾rernes fallitt nŒr detgjelder Œ holde fast pŒ klare og tydelige kristne sannheter, f¿rer til foraktfra samfunnet.

 

Men hva skal de troende si,som har slike ledere, som er sŒ ute av stand til Œ v¾re tydelige pŒ hva Gud harsagt om hvordan seksualitet skal leves ut?

 

Konsekvensen blir, menerFlemestad, at den enkelte kan finne sin egen versjon av "kristen"etikk, og "Gud" blir bare navnet pΠens egne idealer om rett og galt.

 

 

 

Veien videre

 

Veien tilbake til kristnemoralske verdier i kirken vil bli meget vanskelig i vŒrt skiftende kulturelleklima, der inntrykkene p¿ses ut over oss som reklameinnslagene i TV.

 

Flemestad har sterk tvil omDen norske kirke er i stand til Πreise seg.

 

Veien gŒr gjennom en fornyelseav kristen spiritualitet. Vi mŒ tilbake til kildene: Skriften og den kristnetradisjonen. Der finner vi den kristne identitet som kan m¿te dagens sp¿rsmŒl.

 

Disse mŒ m¿tes og tolkes medKirken som ramme. Hun har et Œndelig rom, med en visdom som "verdensherskere" ikke kjenner.(1.Kor.2,8) Bare slik kan vi stŒ imot "denneverdens gud, som har blindet de vantros sinn, sŒ de ikke ser lyset som strŒlerfram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."(2.Kor.4,4)

 

"VŒre vŒpen er ikkefra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Viriver ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen omGud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."(2.Kor.10,4-5)

 

Dette inneb¾rer, sierFlemestad, at den kristnes kall er Œ stŒ verden imot, ved Œ holde frem denapostoliske tro, som er overgitt oss i Den Hellige Skrift, og gitt videre tiloss gjennom kirkens katolisitet.

 

 

 

F¿rer denne vei til Rom?

 

Flere har ment at Oftestad ogFlemestad setter kursen dit. Er dette en rett observasjon?

 

 NŒ svarer de to selv best pŒ dette sp¿rsmŒl. Men denneskribent har ikke oppfattet at dŽt er deres siktemŒl.

 

 Noe slikt er heller ikke ¿nskelig. For den som vil fornye Dennorske kirke er pavekirken ikke noe svar, verken teologisk, kulturelt ellersosiologisk. Romanisering kan fort vise seg Œ bli romantisering.

 

Fallgruver fins forresten ogsŒtil venstre.

 

 Oftestad og Flemestad har gitt oss uhyre treffende analyser.Deres ord kaller pŒ oppbrudd, handling, bekjennelse.

 

 

 

Veivalget

 

Reformasjon er Œ vende tilbaketil den faste grunn: Skriften. Det er altfor fristende for en statskirke og fordens prester og lekfolk Œ v¾re "under grunnkreftene i verden,"(Gal.4,3b)selv om vi pŒberoper oss bŒde evangeliets frie l¿p, kirkelige reformer, ja,endatil toregimentsl¾re og selveste rettferdiggj¿relsen ved troen alene.

 

Reformasjon er ogsΠΠvendetilbake til de oldkirkelige og lutherske bekjennelseskrifter.

 

Det mŒ ogsŒ bety besinnelse pŒdet kirkens embede som er en del av denne bekjennelse, ja, som finnes iSkriften selv, som et episkopŽ, som eldste-og hyrdetjeneste.

 

 SŒ er bekjennelse ogsŒ handling. Embede og lek mŒ aktiviserebekjennelsen, som syndsbekjennelse, som ortodoksi, rett lovsang, som kirkeligel¾reavgj¿relser om kristen tro og kristent liv, og som vitnesbyrd og martyria.

 

 VŒrt folk mŒ kristnes pŒny! Norge for Kristus!

 

Dette mŒ ikke bare f¿re tilbrudd med staten. Like viktig er et brudd med den liberale teologi, og densytringer.

 

Positivt: Prester, og allekristne mΠleve et hellig liv, og sammen bygge kirken som communio.

 

 Det haster med Œ berge presters og lekfolks identitet. I enkultur som den vi lever i, med konsesjoner og kompromisser, ¿delegges lettfrimodigheten og gleden i tjenesten.

 

Derfor mŒ kirke- ogmenighetssp¿rsmŒlet mŒ bli brennende.

 

Og aller viktigst: I enreformasjons- og rekatoliseringsprosess skal CA, art.4 ligge i bunnen:

 

"Like ens l¾rer de atmenneskene ikke kan bli rettferdiggjort overfor Gud ved egne krefter,fortjenester eller gjerninger, men at de blir rettferdiggjort uten vederlag forKristi skyld ved troen, nŒr de tror de blir tatt til nŒde og at syndene blirforlatt for Kristi skyld, han som ved sin d¿d har gjort fyldest for vŒresynder. denne tro tilregner Gud som rettferdighet for seg, Rom 3 og 4."

 

Den faste grunn...

 

Vi er prester i KristiKirke.

 

 

La oss derfor ikke godtanoen slags kulisse eller imitasjon.

 

La Kristus styre oss inn isin regi og "setting".

 

Ut av malstr¿mmen. Inn tilKristus! Tilbake til Kirken!