"Vil de at dette barnet skal verta dypttil namnet t Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, og oppsedast i den kristneforsaking og tru?"

 

Kva vil det seia svara Ja!p dpssprsmlet?

 

              

 

"Ja visst vil vi atbarnet vrt skal bli dypt!"

 

Men hva tyder det bli dypt?

Kva lovar vi?

Er dpen meir enn ein seremoni?

 

Ved dypefonten fr foreldreog fadrar dette sprsmlet: "Vil de at dette barnet skal verta dypt tilnamnet t Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, og oppsedast i den kristneforsaking og tru?"

 

Dette er eit alvorlegsprsml, som ingen av oss br svara ja p fr vi har tenkt skikkeleg gjennomkva det eigentleg tyder. Som foreldre og fadrar skal vi ein gong st til ansvarfor korleis vi har teke vare p denne viktige oppgva fr Gud.

 

Det er barnet det gjeld. Allesom er foreldre og fadrar vil s gjerne gje borna det beste. Det vil Gud g!Les meir i dette heftet om kva Gud gjev oss i den heilage dpens sakrament ogkva dpen forpliktar oss til som foreldre, fadrar og kyrkjelyd.

 

Fire punkt er oppsett til tenkje over for alle.

 

P slutten av kvart punkt frdu s nokre sprsml.  Om du vilsvara ja p desse treng du ikkje tvila p om du skal bera barnet ditt fram tildypefonten.

 

Alt ligg d ligge til rettefor eit positivt mte med kyrkja, og ein rik dpsdag du aldri vil glyme.

Lat smbarna koma til meg og hindra dei ikkjefor Guds rike hyrer slike til

Mark. 10,13-16

 


 

 

 

4sprsml til tenkje over:

 

 

Dpenog Jesus.

 

1.Dpen hyrer saman med Jesus.

 

bera barnet sitt til dpen er det same som bera det til Jesus.

 

I dpenhar Jesus lova oss gje oss alt det Han vann for oss d Han dydde p krossenfor vre synder og ved si oppstode sigra over dden og den onde.

 

Jesus vilg gje barnet eit heilt nytt liv som held i tid og ve. Han vil gjera barnettil Guds bom, med retten til leva i syndsforlating og til kalla Gud for vrFar i Himmelen.

 

Tenkgjennom fylgjande sprsml:

 

Vildu at bamet ditt skal tilhyra Jesus og leva som Hans lresvein?

 

 

Dpenog den kristne trua.

 

2.Dpen hyrer saman med trua.

 

Skal dpen verta til frelse, m Gudsgve takast imot i tru.

 

Men kaneit lite barn tru?

 

Nar vidyper sm born skjnar vi  kanskjemeir av kva kristen tru eigentleg er. tru p Jesus er ikkje ei from gjerningeller " ta seg saman", men ha heil og full tillit til det Gudgjer.

 

tru er koma til Jesus, og la Gud handle med seg.

 

Men truam verta medviten og personleg tilegna. Difor m ho ha stadig nring. Dennenringa m foreldre og fadrar vera viljuge til la barnet f del i.

 

Tenkgjennom fylgjande sprsml:

 

Vildu, saman med kyrkjelyden, sj til at truslivet til det nyfdde bamet fr dennringa det treng?

 

 

 

Vegen. Illustrasjon fr NjlKlevberg: Gud ER.

 

 

 

Dpen og kyrkjelyden.

 

3.Dpen hyrer saman med den heilage kristne kyrkja.

 

Ved dpenvert barnet medlem i den kristne kyrkja og i den kristne lokalkyrkjelyden.

 

Dette erGud sin familie p jorda.

 

Her eralle dypte kalla til veksa opp i ein kristen fellesskap og leva det kristnelivet.

 

Gudstenestap sundagen er hovudsamlinga for alle kristne. Der tener Gud borna sine medsitt heilage ord og dei heilage sakramenta. Der fr vi som trur tena Han medlovsong og tilbeding, takk og tru.

 

I denkristne kyrkja er det g mange andre samlingar om bibel og bn, som i kyrkja pkvardagar, i sndagsskulen,  ibarne-og ungdomsarbeidet, og p bedehuset.

 

Med sinAnde sender Gud borna sine ut til teneste for Han i kvardagen.

 

ynskjedpen for barnet sitt utan ynskje forkynninga av Guds ord og samvret ikyrkjelyden frer ikkje til ein rett bruk av dpen.

 

Tenkgjennom fylgjande sprsml:

 

Vildu, med den hjelpen kyrkjelyden kan gje gjennom sndagsskule, bame-ogungdomsarbeid, gudstenester, og dpsopplring, vera med fre barnet ditt inni fellesskapen i kyrkjelyden?

 

Nokresom les denne vesle utgreiinga om ei rett dpsfrebuing vil sprje seg sjlv:Er grunnlaget til stades for at eg kan be om dp for barnet mitt? Det er eitgodt og naudsynleg sprsml. Men er du i tvil, skal du vita at presten alltidvil hjelpe til med ei avklring s godt han maktar det. Lat ein samtale med hanvere eit fyrste steg p vegen.

Forgenerell frebuing til dpen, sj

http://www.kyrkja.net/dop1.htm

 

 

 

 

 

 

Dpenog den kristne heimen.

 

4.Dpen hyrer saman med ein kristen heim.

 

Det er foreldra som brer hovudansvaret forbarnet si utvikling. Ikkje noko er difor viktigare enn at barnet merkar at morog far ynskjer visa det vegen til Jesus. Difor trengs ein kristen heim, somtek Guds ord og bod alvorleg.

 

Nokreforeldre kan kjenna det slik at dei har eit uferdig tilhve til den kristnetrua. Tross dette kan dei ha eit sterkt ynskje om at barnet deira skal f eilevande tru.

 

Til dei som kjenner det slik vil vi seia: Det erikkje frst og framst foreldra si tru som gjer dpen til ein rett dp, men Jesuord og lfte.

 

Men atforeldre og fadrar m gje barnet ein reell sjanse til lre Jesus kjenne ersikkert.

 

Dette kjemklrt fram ved at de i kyrkja sin dpsliturgi tek p dykk ei heilag forpliktingtil "be for barnet, lra det sjlv be, og hjelpa det til brukaGuds Ord og Herrens nattverd, for at det kan verta verande hj Kristus nr detveks opp, liksom det ved dpen vert sameint med han."

 

Du skal gvera med vedkjennast forsakinga og trua som barnet vert dypt til, og alts: svara Ja!  ved dypefonten.

 

Utan eislik tilslutning til den kristne trua kan ikkje dpen forrettast.

 

Difor erdet avgjerande viktig at foreldra sjlv vil fylgje borna sine dei fyrste skrittp trusvegen. Slik kan Gud skapa tru bde i borna og foreldra sitt liv.

 

Tenkgjennom fylgjande sprsml:

 

Vil du la barnet ditt f lre Jesus kjenna ved gje det eit kristent trusmilj i heimen din slik at barnet frafrste stund fr kjenne tryggleiken ved vera eit Guds barn? Ved bordbn,aftanbn og samtale med barnet om Jesus? (Gjerne ved hjelp av barnebibel,kristne barnebker, kristen musikk, bilete, m.m.!)

 

SPRSMLETVED DYPEFONTEN ER DIFOR EIT PERSONLEG FORPLIKTANDE SPRSML!

 

 

 

Detheilage dpssakramentet etter

LUTHERSVESLE KATEKISME:

Korleisforeldra p ein einfelt mte skal lra borna sine om

 

Dpen

 

Kva erdpen?

 

Dpen erikkje berre vatn, men han er vatn som er teke med i Guds bod og sameina medGuds ord.

 

Kvafor eit Guds ord er det?

 

Vr HerreJesus Kristus seier:

 

"Eghar ftt all makt i himmelen og p jorda. G difor ut og gjer alle folkeslagtil lresveinar, med di de dyper dei til Namnet t Faderen og Sonen og DenHeilage Ande, og lrer dei halda alt det som eg har bode dykk. Og sj, eg ermed dykk alle dagar s lenge verda str." (Matt. 28, 18-20).

 

Kvagjev dpen?

 

Dpengjev forlating for syndene, frelser fra dden og djevelen og gjev evig sle tilalle dei som trur Guds ord og lovnad.

 

Kva ers Guds ord og lovnad?

 

Vr HerreJesus Kristus seier:

 

"Densom trur og vert dypt, skal verta frelst; men den som ikkje trur, skal vertafordmd." (Mark 16,16).

 

Korleiskan vatn gjera s store ting?

 

Vatn gjerdet ikkje, men Guds ord som er saman med vatnet, og trua som lit p detteordet. Utan Guds ord er vatnet berre vatn og ingen dp. Men med Guds ord er detlivsens vatn som gjev Hans nde, og eit bad som gjev ein ny fdsel og evig liv,ved Den Heilage Ande.

 

 

Kvarstr det skrive?

Apostelen Paulus seier:

 

"Gudfrelste oss, ikkje fordi vi hadde gjort rettferdige gjerningar, men fordi haner miskunnsam. Han frelste oss ved det badet som atterfder og fornyar ved DenHeilage Ande, som han i rikt ml har rent ut over oss ved Jesus Kristus, vrfrelsar. S skulle vi ved hans nde st rettferdige for Gud og verta arvingartil det evige livet, som er vr von."(Tit. 3,5-7).

 

Kvavil det seia verta dypt med vatn?

 

Det vilseia at den gamle Adam i oss skal druknast ved dagleg anger og bot, og dy medalle sine synder og vonde lyster. I staden skal eit nytt menneske dagleg stopp og leva evig for Gud i rettferd og reinleik.

 

Kvarstr det skrive?

 

Apostelen Paulus seier:

 

"Vivart gravlagde med han d vi vart dypte med denne dpen til dden. Og liksomKristus vart oppreist fra dei dde ved Faderens veldige kraft, skal vi og levaeit nytt liv." (Rom 6,4).

 

 

(Etter Asle Dingstad/FBB, utkast av1979, 1986 og 1990)


 

Soknepresten i ygarden

Postboks 144, 5331 Rong

TLF: 56 38 2244  Mobil: 950 67890

sokneprest@kyrkja.net

http://www.kyrkja.net