KYRKJA INFORMERER

¯ygarden prestegjeld

Oppdatert Juni 2009.

 

 

Bilete: Ikon av Jesus pΠkrossen saman medSt.Johannes og Sta Maria.

(Ev.etter Johannes 19,25-27)

 

DŒ kom Jesus; han stodmidt imellom dei og sa: ÇFred vere med dykk!È DŒ han hadde sagt det, synte han deihendene sine og sida si. L¾resveinane vart glade dŒ dei sŒg Herren. Atter sahan til dei: ÇFred vere med dykk! Som Faderen har sendt meg, sender eg dykk.ÈMed desse orda anda han pŒ dei og sa: ÇTa imot Den Heilage Ande!(Ev.etterJohannes 20,19-22)

 

NR DET ER TID FOR KONFIRMASJON

 

Kj¾re 14-Œring, foreldre og fadrar!

 

Guds signing over den komande konfirmasjonstida!

 

Som ei lita praktisk hjelp vil vi i det f¿lgjande gje ein del informasjoni samband med konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon i ¯ygarden Prestegjeld.

 

JesusKristus vil at alle menneske skal verta hans l¾resveinar. I misjonspŒbodet(Matteus ev. 28,18-20) h¿yrer vi at dette skjer ved dŒpen i namnet Œt Faderen,Sonen —g Heilaganden, og ved kristen oppl¾ring. Slik kan den som er d¿ypt,verta verande hjŒ Kristus. Dette skal konfirmasjonen hjelpe til med ogstadfeste. Kyrkjelydane i ¯ygarden vil gjerne vera med pŒ Œ oppfylle Jesuordre.

 

konfirmere seg vil eigentleg seia at du vil tilh¿yre Jesus!

 

Vi¿nskjer dykk velkomne med pŒ laget!

 

Med venleg helsing

Trine OverΠHansen

- Kyrkjelydspedagog -

Svenn Martinsen

- sokneprest -

 

KONFIRMASJONSPLAN FOR ¯YGARDEN

 

¯ygarden prestegjeld har under utarbeiding ein plan for Trusoppl¾ring og Diakoni derKonfirmasjonstida inngŒr.

 

 

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I ¯YGARDEN 2009/2010

 

KonfirmantinnskrivingskuleŒret 2009/2010

 

Du og dine f¿resette er med dette inviterte tilkonfirmantinnskriving og orienteringssamling om konfirmasjon i ¯ygardenprestegjeld 2010.

 

Det vert orientering i  

Hjelme kyrkje onsdag 10.juni klokka 19.00,

og i BlomvŒg kyrkje torsdag 11.juni klokka 19.00.

 

Det vert den same orienteringa i kvar kyrkje, slik atde kan gŒ den dagen det h¿ver best.

 

PŒ samlinga vil vi ta opp sp¿rsmŒl som:

           

Kva inneber det eigentleg Πvere konfirmant?

Korleis er undervisninga lagt opp?

Kva skjer eigentleg pΠkonfirmantleir?

Kor mange samlingar skal det vere?

- og sikkert mange fleire sp¿rsmŒlsom du eller nokon heime hos deg kanskje lurar pŒ!

 

Om du allereie har bestemt deg for konfirmasjon, kan du fylle utskjemaet som er vedlagt, og ta det med deg til innskrivinga. Om du ikkje harbestemt deg, kan orienteringssamlinga kanskje vere ei hjelp til Œ finne ut omdu ¿nskjer konfirmasjon eller ikkje. PŒmeldingsskjemaet kan du dŒ eventueltfylle ut i etterkant og levere til kyrkjekontoret. Det er ogsŒ mogeleg Œ blimed pŒ konfirmantopplegget utan at du heilt veit om du ¿nskjer konfirmasjon.Det kan du finne ut undervegs i konfirmantŒret. DŒ fyller du likevel utpŒmeldingsskjemaet.

 

- VEL M¯TT tilorienteringssamlinga!

 

 

KONFIRMANTRET I ¯YGARDEN 2009/2010

 

Innleiing

Konfirmasjonstida strekkjer segfrΠseptember `09 til mai `10. I denne tida vert det jamleg undervisning ogdeltaking i gudstenesta.

 

 vera konfirmant er friviljug,men for den som melder seg til konfirmasjon er konfirmantoppleggetobligatorisk.

 

Konfirmantopplegg

I kyrkja si konfirmantplan er detlagt til rette for 45 samv¾r for konfirmantane i l¿pet av konfirmasjonstida og8 av desse skal vere gudstenester.

 

Presentasjonsgudstenester:     

 

BlomvŒg kyrkje: sundag 20.09.09 kl11.00

Hjelme kyrkje: sundag 27.09.09 kl11.00

 

Samtalegudstenesta vert i april2010, tidspunkt kjem om dette seinare.

 

Konfirmasjonsgudstenester:

 

BlomvŒg: S¿ndag 2.mai 2010

                   L¿rdag 8.mai2010

Hjelme:     S¿ndag 9.mai 2010

 

Du vil bli sett opp pŒ eindato i den kyrkja du h¿yrer til. Dersom dette ikkje skulle passe kan de bytteinnbyrdes. Det er dŒ viktig Œ gi beskjed til kyrkjekontoret om bytet.

 

Dette er tre gudstenester ogi tillegg mŒ konfirmanten m¿te pŒ fem gudstenester i l¿pet av konfirmantŒret.Samla skal de vere pŒ minimum 4 gudstenester f¿r jul og fire etter jul.

 

Undervisning

I tillegg til gudstenestenevert det 15 ulike undervisningssamv¾r frŒ september – april. Desse vertpŒ tirsdag, onsdag eller torsdag annankvar veke utifrŒ det valget ein gjer.

Det vert ogsŒ totemasamlingar for alle konfirmantane samla. Ein pŒ hausen og ein pŒ vŒren.Desse vert eit unnatak  pŒundervisningsdag. (Enten tirsdag, onsdag-,eller torsdag-kveld.

Undervisninga vert lagt pŒettermiddag/ kveld i m¿terommet pŒ Rong Senter, 2 etasje. F¿rst er det enkelservering. SŒ song og undervisning pause, samtalegrupper og avslutning. Kvarsamling varar frŒ kl.14.30-16.30. Dette passar med buss heim begge vegar.

 

Konfirmantweekend

 

Meir informasjon kjem.

 

Friviljuge tilbod

 

For Œ dekke inn det som nomanglar til vi fŒr 45 samv¾r er det eit friviljug tilbod.  Her har vi tenkt at kan konfirmantenmeir fŒr velje i tilh¿ve til interesser. Samstundes ynskjer vi at du som erkonfirmant finn deg ein plass du ogsŒ kan vere med  nŒr konfirmanttida er slutt.

 

Alternativer:

 

1)   ¯ygarden gospel. ¯ver mandagar i BlomvŒg kyrkje kl 19.00

 

2)    KRIK. Toft¿yskule pŒ fredagar kl 19.00

 

3)    Fredagsklubben pŒNautnes. Nautnes bedehus kl 21.00 (siste fredag i kvar mŒnad)

 

4)    Ichtys:Ungdomstreff pŒ Vik bedehus. Annankvar laurdag kl.20.00

 

5)    Bibelgruppe. Takontakt med kyrkjelydspedagog.

 

7)  4 ekstra gudstenester (til saman 12)

 

Hugs Œ krysse av for kvaaktivitet (Krik, ¯ygardenGospel, Nautnes ungdomsklubb, osv. SjŒ innskrivingsskjemaet!) du kan tenkedeg Œ vere med pŒ. Allekonfirmantane skal velje ein slik aktivitet utanom fellesundervisninga dei¿nskjer Œ vere med pŒ. Aktivitetane inngŒr som ein del avkonfirmasjonsopplegget i ¯ygarden. 

 

Anna

Ved starten av semesteretvil kvar fŒ L¾reboka, bibelleseplanen ÓSiesta for konfirmantarÓ, ÓDen VesleKatekismenÓ ÓDette kan eg utanatÓ, og ordning for ÓDen Store LovsongenÓ.

 

Til undervisninga m¿ter allekonfirmantane pŒ den gruppa dei har valt. Alle samv¾r er obligatoriske, det vilseie at alle mŒ m¿te til undervisninga. Dersom det er store frŒv¾r frŒundervisninga vil dette f¿re til at ein ikkje vert konfirmert.

 

Kostnad:

 vera konfirmant kostar kr 300,-. Rekningkjem i posten. Dersom prisen er eit problem for nokon, ta kontakt.

 

Samarbeidsreglar

 

Desse reglane gjeld nŒr konfirmantane er samla – tilgudstenester, undervisningssamv¾r, temasamlingar og samlingar pŒkonfirmasjonshelga:

 

 

Konfirmasjonstida er minst like viktig som sj¿lve konfirmasjonsdagen!

 

 

Innmelding til KONFIRMASJON

 

Ta kontakt

 

¯nskjer du/de konfirmasjon i ei av kyrkjelydane i ¯ygarden, er develkomne til Œ ta kontakt med Kyrkjelydspedagogen i ¯ygarden som har kontor i Kyrkjekontoret,Rong Senter pŒ Rong:

 

Telefon 56 38 22 40

Faks 56 38 22 41

Epost:

kyrkjelydspedagog@kyrkja.net

kontor@kyrkja.net

 

¯nskje om konfirmasjon mŒ meldast i god tid f¿r konfirmantŒret tektil. Vi vil gjerne ha alle innmeldingar sŒ fort som rŒd er.

 

Opplysningar

 

Vi ber om at de fyller ut det f¿rebels innmeldingskjemaet som de kan fŒpŒ kontoret, eller lasta ned her:

 

SP¯RSML DE LURER P

 

Kva skjer om me ikkje m¿ter pŒ samlingar?

 

FrŒver vert registrert.

Du mŒ ta igjen undervisning, eller skrive ei oppgŒve.

I verste fall vert du ikkje konfirmert.

 

Kor skal vi m¿ta pŒ konfirmasjonsdagen

 

Konfirmanten m¿ter ved konfirmasjonen oftast ca. 30 min. f¿rgudstenesta tek til.

 

Kor skal vi sitja

 

Stolar i midtgangen er reserverte for konfirmantane og benkar tilkonfirmantfamiliane.

 

Kan vi ta bilete eller lage film?

 

Slektsr¿ter er viktige for oss alle, og det er kjekt Œ ta vare pŒminner frŒ konfirmasjonsdagen. Opptak av bilete, film eller lyd skalgodkjennast av presten. Fotografering er tillate under inngangsprosesjonen, ogs¾rs godt h¿ve til nŒr gudstenesta er slutt. Til vanleg tek profesjonellfotograf bilete f¿r eller etter gudstenesta.

 

Konfirmantkappe

 

Konfirmantkappa er til vanleg kvit-fargen for fest i kyrkja, og denreinleiken Kristus gjev oss. Den symboliserer dŒpsdrakten: at den d¿ypte vertÓkledd pŒÓ eit nytt liv. Gal.3,26-27.

 

 

DPAV STORE BORN OG VAKSNE-OG KONFIRMANTAR

 

 

 

Det er h¿ve for konfirmantar som ikkje er d¿ypte til Œ fŒ del idŒpssakramentet etter dŒpsundervisning pŒ f¿rehand. F¿r dŒpen mŒ ein vedkjennatrua pŒ Den Tre-Eine Gud. Normalt tilrŒr vi slik dŒp rundt pŒsketider. Vi harpŒ sp¿rsmŒl sagt ja til full neddykking ved somme dŒpshandlingar for vaksne.Kyrkja har ikkje nokon vedtatt liturgi ved slike h¿ve, men vi har nytta denformen de finn her:

 

http://www.kyrkja.net/vaksdop.htm

 

Den vanlege liturgien finn de her:

 

http://www.kyrkja.net/doplit.htm

 

 

KORTORIENTERING OM KONFIRMANTAR OG NATTVERD

 

Vi vil oppmode dei konfirmantane som har gŒtt til altars som born om Œhalda fram med dette.

 

Vi vil oppmode dei konfirmantane som ikkje har gŒtt til altars som bornom Œ sterkt overveie Œ gjere dette, ut frŒ det gode h¿vet som fins for mange ikonfirmantŒret til Œ ta til med Œ leve som ein kristen pŒ alvor. Som hjelp kandu som er konfirmant fŒ utdelt, og nytta deg av skjemaet ÒMelding til prestenom f¿rste altergang i konfirmasjonstiden.Ó

 

Konfirmantane er innbedne til samtale med prest/konfirmantl¾rar f¿r deigŒr til altars. Dette —g for Œ ha eit visst ÒoversynÓ. Sj¿lv om det nok er urŒdŒ f¿lgje opp alle, ¿nskjer vi Œ f¿lgje dei unge opp som truande og kristne,slik at dei kan bli bevarte i Herren inntil Han kjem.

 

Vi vil oppmode dei konfirmantane som er usikre pŒ om dei skal gŒ om Œvente.

 

Vi vil seia til konfirmantane at vi ventar ein fin mŒte Œ vere pŒ vedaltarbordet. Dette mŒ ikkje forvekslast med ei open innbyding til Òfattige,vanf¿re, lame og blinde.Ó(Luk.14, 13) Vi i kyrkja veit at vi harmed unge Œ gjere, og er budde pŒ Œ godta ein god del av ÒuortodoksÓ veremŒte!Prinsipielt kan likevel presten gŒ forbi, og dŒ bare velsigna slik som nŒrsmŒborn kjem med foreldra sine til altars, sjŒ punktet over.

 

Kyrkjelydspedagogen/Soknepresten i ¯ygarden

Postboks 144, 5331 Rong

TLF: 56 38 22 40

kontor@kyrkja.net