Plan for

konfirmasjonstida

i BlomvŒg sokn og Hjelme sokn

 

 

 

     

 

 

 

 

 


Innhald

Side

0

Om sj¿lve planen

3

1

MŒl for konfirmasjonstida

3

2

RammevilkŒr for konfirmasjonstida

4

2.1

Konfirmasjonsoppl¾ringa

4

2.2

Ansvar

4

2.3

Omfang

5

2.4

Samarbeid

5

2.5

Oppslutnaden om kyrkjeleg konfirmasjon

5

3

Hovudarbeidsformene

6

3.1

Gudstenestene

6

3.1.1

Pesentasjonsgudstenesta

6

3.1.2

Samtalegudstenesta

6

3.1.3

Konfirmasjonsgudstenesta

6

3.2

Undervisning

7

3.3

Diakoni

7

3.4

Andaktsliv

7

4

Valfrie alternativ

8

4.1

Dei ulike kristne ungdomsaktivitetane i ¯ygarden

8

4.2

LeiaroppgŒver

8

4.3

Ungdoms-alpha

9

4.4

Gudstenestegruppe

9

4.5

Eksterne tilbod

9

4.6

Ulike smŒgrupper

9

4.7

konfirmantweekend

10

5

Konfirmant- og foreldrekontakt

11

5.1

Informasjonsm¿te

11

5.2

Personleg samtale med foreldre/f¿resette og konfirmant

11

5.3

Foreldre/f¿resette og gudstenestene i konfirmasjonstida

11

5.4

Foreldregrupper

11

5.5

Fest for konfirmant med foreldre/f¿resette

12

6

rsplan/ansvarsplan

13

7

¯konomi

14

 

Innskrivingsskjema

15

 

Dette kan eg utanat-ark

16

 

Kontrakt

18

 


0     Omsj¿lve planen

 

 

Plan forkonfirmasjonstida i BlomvŒg sokn og Hjelme sokn byggjer pŒ

q     Plan forkonfirmasjonstida i Den norske kyrkja, KyrkjerŒdet 1988,

q     HŒndboktil Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke, KirkerŒdet 1988

q     detkonfirmantarbeidet som har vakse fram i BlomvŒg sokn og Hjelme sokn gjennommange Œr.

 

Plan forkonfirmasjonstida i Den norske kyrkja er ein rammeplan som gjev kyrkjelydane grunnlag ogretningsliner for arbeidet med den lokale planen for konfirmasjonstida.

 

Planen sikrareinskapen i konfirmasjonsundervisninga i dei ulike kyrkjelydane, men ˜gmangfaldet gjennom lokal valfridom. Plan for konfirmasjonstida i BlomvŒg sokn ogHjelme sokn er eit konkret uttrykk for denne lokale valfridomen.

 

I vŒr plan serme pŒ mŒla for konfirmantarbeidet, rammevilkŒra, hovudarbeidsformene, deivalfrie alternativa og kontakten med konfirmant og foreldre/f¿resette. Tilslutt i planen ligg det d¿me pŒmeldingsskjema og kontrakt og ark med detkonfirmantane skal kunna, ei sŒkalla Dette kan eg utanat-ark.

 

SoknerŒda eransvarleg for at planen vert evaluert kvart Œr og revidert kvart fjerde Œr.

 

 

 

1     MŒl forkonfirmasjonstida

 

Me ynskjer atkonfirmanten skal m¿ta Jesus Kristus som sin Herre og frelsar, slik dei m¿ttehan dŒ dei vart d¿ypte, og verta medvitne om kva dei har i sin dŒp.

 

Me vil atkonfirmanten skal fŒ grunnleggjande kunnskap om den kristne trua. Dette erkonkretisert i eit utanat-ark, eit ark med katekisme- og bibeltekstar som meforventar at konfirmanten kan nŒr konfirmasjonstida er over.

 

Me vil gjekonfirmantane ei oppleving av det kristne fellesskapet som gjev meirsmak, slikat dei ynskjer Œ halda fram i det kristne fellesskapet, delta i gudstenesteneog det pulserande kristne milj¿et i kyrkjelydane vŒre, ˜g i tida etter sj¿lvekonfirmasjonen.

 

 

2     RammevilkŒrfor konfirmasjonstida

 

F¿r me gŒr innpŒ sj¿lve planen, vil me gjera greie for sj¿lve konfirmasjonsoppl¾ringa, kvensom har ansvar, kor stort omfang konfirmasjonstida har, kven som er naturlegesamarbeidspartar og korleis oppslutnaden om kyrkjeleg konfirmasjon har vore.

 

 

 

2.1    Konfirmasjonsoppl¾ringa

 

Alle barn ogunge som er medlem av Den norske kyrkje, har rett pŒ konfirmasjonsoppl¾ring.

 

For Œ vertakonfirmert, mŒ ein vera d¿ypt. Men ein treng ikkje vera d¿ypt for Œ delta ikonfirmasjonsoppl¾ringa.

 

I god tid f¿rkonfirmantŒret vert det unders¿kt om det kjem konfirmantar med s¾rlege behov, td utviklingshemma konfirmantar.

 

 

 

2.2    Ansvar

 

Konfirmantenog foreldre/f¿resette haransvar for at konfirmanten m¿ter f¿rebudd til gudstenester og samv¾r og at deigjer sitt til at konfirmasjonstida vert ei positiv oppleving for konfirmanten.

 

Kyrkjelydane har ei viktig oppgŒve med Œ skapa eitinkluderande milj¿ der konfirmantane kan kjenna seg velkomne og trivast i. Dengudstenestefeirande kyrkjelyden er eit viktig l¾ringsmilj¿ for konfirmanten.

 

SoknerŒda har ansvar for at lokal plan forkonfirmasjonstida vert vedteken og sett ut i livet. RŒda har ansvar for atplanen vert evaluert etter kvar konfirmantŒr og revidert kvart fjerde Œr.

 

KyrkjelegfellesrŒd har ansvar forŒ budsjettera midlar til utstyr, materiell, lokale o a som trengs for Œgjennomf¿ra Plan for konfirmasjonstida.

 

Soknepresten skal forvalta Ord og sakrament ved Œutf¿re konfirmantforberedelse og konfirmasjon etter gjeldende ordning (frŒ Tjenesteordning formenighetsprester). Soknepresten er ansvarleg for organiseringa oggjennomf¿ringa av konfirmasjonstida etter den vedtekne planen, i samarbeid medsoknerŒd og andre tilsette.

 

Deikyrkjelege tilsette somkyrkjelydsprest, kantor og kyrkjelydsarbeidar tek del i konfirmasjonarbeidetetter n¾rare fastsette planar.

 

2.3    Omfang

 

I f¿lgje Planfor konfirmasjonstida skal konfirmantane ha 45 samv¾r ˆ 45 minutt. Dessesamv¾ra skal inkludera Œtte gudstenester (medrekna dei tre faste gudstenestene:presentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudstenestene) og diakonale oppgŒver.Me fordeler samv¾ra slik:

 

Gudstenester

Gudstenester

¯ving

8

2

10

Undervisning

To temasamlingar

Undervisning

2

30

32

Valfrie alternativ

8

Til saman

50

 

 

2.4    Samarbeid

 

Det er einf¿resetnad at soknerŒd, fellesrŒd og dei tilsette i sokna samarbeider omgjennomf¿ringa av planen.

 

Friviljugeorganisasjonar har gode tradisjonar innan barne- og ungdomsarbeid i ¯ygarden.Det er viktig at desse fŒr eit godt tilh¿ve til konfirmantane, og atkonfirmantane vert naturlege deltakarar i det lokale ungdomsarbeidet.

 

Skulen har, isamarbeid med kyrkja, ansvar for Œ leggja til rette forkonfirmasjons-undervisning i skulen og i skuletida, jmf kyrkjelova ¤ 36.

 

 

 

2.5    Oppslutnadenom kyrkjeleg konfirmasjon

 

Tradisjoneltsett har dei fleste i 9.klasse (f¿r 8.klasse) i sokna konfirmert seg kyrkjeleg,sjŒ tabell:

 

Talet pΠkofirmantar

r

BlomvŒg

Hjelme

Begge sokna

Medlemar

i 9.kl

Prosent

konfirmasjon

2002

41

14

55

58

95

2001

40

12

52

59

88

2000

43

11

53

59

90

1999

32

17

49

54

91

1998

38

12

50

53

94

 

Tiltabellen: Medlemmar: Dei som etter Kyrkjeleg medlemsregister (2001) var/vert 15Œr i konfirmasjonsŒret. Konfirmantar:  Deisom etter lokal kyrkjebok vart/vert konfirmerte det aktuelle Œret. Feilmargin: Deisom har flytta frŒ/flytta til sokna etter konfirmasjonen

 

3     Hovudarbeidsformene

 

I f¿lgjer Planfor konfirmasjonstida (PKT) er det fire hovudarbeidsformer: Gudstenester,undervisning, diakoni og andaktsliv.

 

3.1    Gudstenestene

 

Konfirmantaneskal i f¿lgje PKT delta pŒ Œtte gudstenester inkludert dei tre obligatoriske:presentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudsteneste.

 

3.1.1Presentasjonsgudstenesta

 

Presentasjonsgudstenestaer i starten av konfirmantŒret. Her vert konfirmantane presenterte og fŒr kvarsi rose saman med eit bibelvers.

 

Ein representantfrŒ soknerŒda tek del i presentasjonen og kjem med ei lita helsing.

 

I samband medpresentasjonen fŒr konfirmanten sin eigen personlege forbedar i kyrkjelyden.

 

Ettergudstenesta vert det kyrkjekaffi.

 

 

3.1.2  Samtalegudstenesta

 

Samtalegudstenestenevert lagt til mars-april, anten i h¿gmessetid (som h¿gmesse) eller pŒkveldstid, pŒ kvar- eller sundag.

 

Samtalegudstenestenelagar me ved hjelp av gudstenesteverkstader, til d¿mes tre timar ein laurdagf¿remiddag eller tilsvarande pŒ ettermiddagstid nokre dagar f¿r gudstenesta.

 

PŒ gudstenestaer ein representant frŒ soknerŒdet til stades og kjem med ei lita helsing.

 

Det vertkyrkjekaffi.

 

 

3.1.3Konfirmasjonsgudstenesta

 

Framforkonfirmasjonsgudstenesta vert konfirmantane samla for Œ pr¿va kapper, gŒgjennom gudstenesta: ¿va liturgi, gŒ i prosesjon o l og syngja salmar.

 

PŒkonfirmasjonsgudstenestene kjem ein frŒ soknerŒdet med kyrkjelyden si helsingtil konfirmanten.

 

 

 

3.2    Undervisning

 

Undervisningaskjer for det meste pŒ ¯ygarden ungdomsskule og pŒ temakveldar.

 

Med tretti timarsom ramme kan det t d sjŒ slik ut: 1) femten dobbelttimar, sju/Œtte kvartsemester, 2) 30 einskildtimar, femten kvart semester eller 3) ein kombinasjonav 1) og 2).

 

KonfirmantanefŒr eitt Œrs abonnement pŒ ungdomsbladet Ungdom & Tiden. Bladet vert nyttai undervisninga.

 

Dei siste Œra(00-02) har me hatt god erfaring med temakveldar pŒ kveldstid for konfirmantarmed foreldre/f¿resette. Emna har vore: a)Ungdom og sorg, og b)Ungdom og media.Tilsvarande dette vil me ˜g gjera i framtida. PŒ desse samlingane har me enkelservering.

 

 

 

3.3    Diakoni og misjon

 

KonfirmantanefŒr kjennskap til den kyrkjelege diakoni gjennom gudstenestene, undervisningaog dei valfrie alternativa dei vel, sjŒ under.

 

Kyrkjelydane i¯ygarden har teke ansvar for misjonsarbeidet mellom MalinkŽ-folket i Mali.Dette engasjementet inspirerer til innsats pŒ mange mŒtar, ˜g fordiakonisatsinga til konfirmantane.

 

Dette gjer at mei l¿pet av konfirmantŒret fokuserer pŒ dette misjonarbeidet og arrangerer, saman med dei uliker kristneungdomsaktivitetane i ¯ygarden t d ein gospel-nigth e l der Mali stŒr isentrum.

 

Me vil ˜gfokusera pŒ diakoni med forankring i lokalsamfunnet.

 

 

3.4    Andaktsliv

 

PŒ kvar samlinger det ei andaktsstund, det vil seia minimum salme/song, bibelord, b¿n og FadervŒr. Konfirmantane fŒr ˜g tilbod om ulike opplegg for dagleg bibellesing.

 

 

4     Valfrie alternativ

 

Som ein del avkonfirmasjonstida skal konfirmantane vera med pŒ ulike valfrie alternativ. Deikan delta pŒ dei ulike kristne ungdomsaktivitetane i ¯ygarden, vera med pŒkonfirmasjonsweekend, ha leiaransvar i s¿ndagsskule eller barnelag, delta pŒungdoms-alpha m m.

 

 

 

4.1Dei ulike kristne ungdomsaktivitetane i ¯ygarden

 

I ¯ygarden harme fire tiltak som gŒr jamleg og som konfirmantane kan delta pŒ

 

q     ¯ygardengospel: eit kor er eitkor – vel konfirmantane ¯ygarden gospel vel dei Œ vera med i koret pŒ liklinje med andre medlemmar, ein gjer kva ein kan for Œ stilla opp pŒ ¿vingar,nŒr koret har songoppdrag osb.

 

q     KRIK: KRIK er lausare i forma enn ¯ygardengospel. Me forventar at dei som vel KRIK kjem minst seks gongar pŒ KRIK i kvartsemester, i treningst¿y, slik at dei deltek aktivt i dei ulikeidrettsaktivitetane og er med pŒ andakten, ikkje berre dinglar pŒ einscenekant.

 

q     Nautneskristelege ungdomsklubb: Denne klubben har samling ein gong i mŒnaden. Sidan detteer ein mindre alternativ enn dei to f¿r nemnde, forventar me at konfirmanten erpŒ klubben minst 80% av samlingane.

 

q     Lagskveldar: Det er lagskveldar annakvarlaurdagskveld. Me forventar at konfirmanten minst er til stades fire kveldar ikvart semester.

 

For at dette skal fungera, mŒ leiarane vera med pŒ informasjonsm¿te i juni og orientera om deiraaktivitet. Me mŒ ˜g ha samling/kontakt med leiarane bŒde f¿r, midt i og ietterkant av konfirmanttida.

 

Leiarane mŒ ˜g ta ansvar for registrering av framm¿te.

 

Om naudsynt mΠme gΠinn og hjelpa til med ressursar i form av midlar ogleiarar.

 

 

 

4.2  LeiaroppgŒver

 

Om nokon vil kan dei velja Œ vera med som hjelpeleiar i barnelag, -korog s¿ndagsskule. Vel ein dette, mŒ ein vera med som hjelpeleiar pŒ allesamv¾ra, oftast annakvar veke.

 

Skal nokon vera hjelpeleiar, treng dei oppl¾ring pŒ f¿rehand, anten iregi av kyrkjekontoret eller i regi av laget/koret/s¿ndagsskulen.

 

Representantar frŒ laga kan vera til stades pŒ infom¿te i juni.

 

Dei tilsette i kyrkja mŒ ha kontakt med hovudleiarar f¿r, under og etterkonfirmasjontida.

 

 

4.3Ungdoms-alpha

 

Om ynskjeleg kanme arrangera ungdoms-alpha bŒde for konfirmantar som vel dette alternativet ogandre ungdommar.

 

Eitungdoms-alphakurs gŒr over ti samlingar ˆ nitti minutt med weekend i midten.

 

 

4.4Gudstenestegruppe

 

konfirmantar kandelta i i gudstenestegruppe/-r som tek ansvar for s¾rlege oppgŒver igudstenestene, bŒde dei gudstenestene konfirmantane skal gŒ pŒ og evt nokreekstra.

 

D¿me pŒ gudstenesteoppgŒver:

 

I prosesjon: Beraprosesjonskors, Bibel/salmebok, dŒpsmugge med meir

I musikken: vera forsongarar, spela instrument med meir

Somkyrkjevert: Ta imotkyrkjelyden, samla inn offer, pynte kyrkja, ansvar for kyrkjekaffi med meir

N¾r dŒpen: Henta vatn, t¿mma vatn, t¿rka hovud, dela ut attest/dŒpslys,med meir

I forb¿na:Tenna lys, bera fram b¿nekrukke, be b¿nermed meir

Ibarnesamlinga:   Vera medhjelpar

I liturgien:Vera ministrant

 

 

4.5  Eksterne tilbod

 

Om ynskjeleg kankonfirmanten fŒ godkjent deltaking i jamnlege aktivitetar utanom sokna somvalfrit alternativ. D¿me er NLM sitt kretsaspirantkor, KRASP som er samla tretil fire helger i Œret.

 

 

 

4.6Ulike smŒgrupper

 

Om ynskeleg kankonfirmanten delta i ei smŒgruppe.

 

Ein type grupperkan vera samtalegruppe der konfirmantane vert samla i ein kristen heim ogsamtalar om aktuelle emne etter fastsett plan og et kveldsmat saman. Ein annantype gruppe kan vera at konfirmanten vel etter interesse.

 

Gruppene vertsamla t d fem gonger i kvart semester.

D¿me pŒ slikegrupper:

 


q     Leiaroppl¾ring

q     MalinkŽ/misjon

q     Lagaungdomsside i ¯yNytt

q     Gr¿n kyrkje– forbruk og rettferd

q     Dans

q     Drama

q     Fiske

q     Data

q     Baking

q     Lovsong


 

PΠkvargruppesamling er det ei andaktsstund.

 

Gruppeleiarar oghjelpeleiarar mŒ f¿lgjast opp undervegs.

 

I god tid f¿rinformasjonsm¿tet mŒ det vera avgjort kva gruppe me kan tilby for komandekonfirmantŒr.

 

 

 

4.7Konfirmasjonsweekend

 

Om ynskjeleg kanein velja konfirmasjonsweekend som eige alternativ, eller som nokokonfirmantane vel i tillegg til det andre.

 

 

 

 


5    Konfirmant- ogforeldrekontakt

 

Konfirmasjonstida er eit flott h¿ve til Œ fŒ kontakt bŒde med konfirmantog foreldre/f¿resette. Dette gjer at me set opp ein eigen oversikt over korleisdenne kontakten skal vera.

 

5.1       Informasjonsm¿te

 

I starten avjuni vert det informasjonsm¿te i begge sokna for konfirmant ogforeldre/f¿resette. Her gŒr ein gjennom opplegget for konfirmasjonstida,orienterer om dei ulike alternativa osb. M¿tet startar med enkel servering.

 

KonfirmantheimenfŒr ei vekes frist pŒ Œ levera inn pŒmeldingsskjema.

 

D¿me pŒpŒmeldingsskjema kjem til slutt i planen.

 

 

 

5.2       Personlegsamtale med foreldre/f¿resette og konfirmant

 

F¿rpresentasjonsgudstenesta vert det gjennomf¿rt personleg samtale mellomprest/ein av dei andre kyrkjeleg tilsette og foreldre/f¿resette og konfirmant.Samtalen varer ikring tjue minutt. I l¿pet av denne samtalen vert ein personlegkontrakt mellom konfirmant/ foreldre/f¿resette og soknerŒd underskive.

 

D¿me pŒ kontraktkjem til slutt i planen.

 

Midt i konfirmantŒretog mot slutten avkonfirmasjonstida har den same prest/kyrkjeleg tilsette ein personleg samtalemed konfirmanten

 

 

 

5.3       Foreldre/f¿resetteog gudstenestene i konfirmasjonstida

 

I ¯ygardenoppfordrar me foreldre/f¿resette sterkt til Œ f¿lgja konfirmantane tilgudstenestene og delta pŒ temakveldane.

 

Tilpresentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudstenestene vil det vera naturleg Πinvitera fadrarog besteforeldre til konfirmanten.

 

 

 

5.4    Foreldregrupper

 

Me vil tilbyopplegg for foreldre-/f¿resette-grupper, til d¿mes eit opplegg over fem kveldarder ein samtalar om foreldrerelaterte emne.

 

 

 

 

5.5    Fest for konfirmant medforeldre/f¿resette

 

Etter beggesamtalegudstenestene vert det arrangert felles fest for konfirmantane og deiraforeldre/f¿resette. I tillegg til god servering kan vert det festleg programder konfirmantane og andre deltek. 

 

Det kan t dsetjast ned ein festkomite med bŒde prest, soknerŒd og foreldre/f¿resette i.


6    rsplan/ansvarsplan

 

Mnd

Kva skjer

Ansvar

Jun

Innskrivingsm¿te

Kyrkjelydsprest

Alle som skal delta i opplegget

SoknerŒd (kaffi)

Aug

Personleg samtale

Dei tilsette

Presentasjonsgudsteneste

Liturg og kantor (gudsteneste)

Kyrkjelydsarbeidar (roser og kort)

SoknerŒd (helsing og kaffi)

Sept-des

Undervisning

Etter fastsett plan

Okt

Temasamling

Kyrkjelydsprest

SoknerŒd (servering)

Nov

Malinke-kveld

Kyrkjelydsarbeidar

Jan

Undervisning

Etter fastsett plan

Personleg samtale

Dei  tilsette

Temakveld

Kyrkjelydsprest

SoknerŒd (servering)

Jan -apr

Undervisning

Etter fastsett plan

Apr

Samtalegudsteneste (etter pŒske)

Kyrkjelysprest

Avsluttande personleg samtale

Dei tilsette

Mai

Konfirmasjon m/¿ving

Dei tilsette

Evaluering

Tilsette og soknerŒd

Fest

Etter n¾rmare plan

Heile Œret

Fem gudstenester til saman

Prest og kantor

Oppf¿lgjing av hovudleiarar i kristne ungdomsativitetar og aktivitetar der konfirmantar er hjelpeleiarar

Kyrkjelydsprest

 


7    ¯konomi

 

Utgifter til kyrkjekaffi og liknande er ikkje teke med her.

 

Tala er rekna ut frŒ 60 konfirmantar og 120 foreldre/f¿resette.

 

Utgifter

 

Konfirmantbok og materiell: kr 200,-

Kr 12.000,-

Roser/kort til presentasjonsgudstenesta, kr 10,-

Kr 600,-

Ungdom & Tiden til kvar konfirmant, kr 135,-

Kr 8.100,-

B¿nekort til konfirmasjonsgudstenesta, kr 5,-

Kr 300,-

Reinsing kappar, kr 100,- pr kappe:

Kr 6.000,-

 

 

Innleiarar to temakveldar:

Kr 6.000,-

Enkel servering pΠto temakveldar, kr 10,-

Kr 3.600.-

Underskot konfirmansjonsweekend

Kr 5.000,-

Fest: kr 100,-

Kr 18.000,-

 

 

Til saman

Kr 56.900,- 

 

 

 

Inntekter

 

Eigenandel pr konfirmant, kr 200,-

Kr 12.000,-

¯ygarden kyrkjelege fellesrŒd

Kr 44.900,-

 

 

Til saman

Kr 51.900,-

 

Innskrivingsskjemafor konfirmantŒret xxxx-xxxx i BlomvŒg sokn og Hjelme sokn

 

Etternamn, f¿renamn og mellomnamn

 

 

Kl om du gŒr pŒ ¯ygarden u-skule

Sokn (BlomvŒg/Hjelme)

Adresse

 

 

Tlf heime

Evt mobiltlf

Postnr/-stad

 

 

Evt e-post-adresse

Evt heimeside

F¿dselsdato

 

 

F¿dselsstad

Har du no eit anna namn enn dŒ du vart d¿ypt, legg dŒ ved kopi av namneendringsattest

DŒpsdato

 

 

DŒpskyrkje

Om du ikkje er d¿ypt i BlomvŒg eller Hjelme kyrkjer, M du leggja ved kopi av dŒpsattest

É..  Kryss her om du vil/vurderer Œ verta d¿ypt i l¿pet av konfirmasjonstida

Lag og organisasjonar du er/har vore med i

 

 

Fritidsinteresser

 

 

Eventuelt/-le instrument du spelar

 

 

Tilh¿ve me treng vita (t d allergi, sjukdom, dysleksi osb, tilh¿ve pŒ skulen/heime osb, anna, bruk evt ˜g baksida)

 

 

Valfritt alternativ:

 

 

Foreldre (er mor/far d¿d/-e, skriv d¿d bak namnet/-a
                        Mor

Far

 

 

Adresse,

postnr/-stad

 

 

 

Yrke/stilling

 

 

 

 

Tlf heime/

arb/mobiltlf

                    /kk                        /                        /

                   /                             /

Ved ulike adresser skal korrespondanse til heimen til: É. mor   É. far  (set eitt eller to kryss)

Evt foster-foreldre: namn, adr, postnr/-stad, tlf heime/ arb/mobiltlf, yrke/stilling

o l

 

 

 

Ved forsterheim skal korespondanse til heimen til: É fosterforeldre  É mor É far (set evt fleire kryss)

Underskrifter

 

 

 

Konfirmant

Foreldre/f¿resette

 

Opplysningane vert konfidensielthandsama

 

Dette kan eg utanat-ark

 

Fader vŒr

 

Fader vŒr, du som er ihimmelen.

Lat namnet ditt helgast.

Lat riket ditt koma.

Lat viljen din rŒda pŒ jordasŒ som i himmelen.

Gjev oss i dag vŒrt daglegebr¿d.

Forlat oss vŒr skuld,

som vi ˜g forlt vŒreskuldmenn.

F¿r oss ikkje ut ifreisting,

men frels oss frΠdet vonde.

For riket er ditt,

og makta og ¾ra i all ¾ve.

Amen.

 

 

Trua

 

Eg trur pΠGud Fader, denallmektige,

som skapte himmel og jord.

 

Eg trur pΠJesus Kristus,

Guds einborne Son, vŒr Herre

som vart avla ved DenHeilage Ande

f¿dd av Maria m¿y,

pint under PontiusPilatus,

vart krossfest, d¿ydde ogvart gravlagd,

f—r ned til d¿dsriket,

stod opp frŒ dei d¿de tredjedagen,

f—r opp til himmelen,

sit ved h¿gre handa Œt Gud,den allmektige Fader,

skal koma att derifrŒ ogd¿ma levande og d¿de.

 

Eg trur pΠDen Heilage Ande,

ei heilag, allmenn kyrkje,

eit samfunn av dei heilage,

forlating for syndene,

oppstoda av lekamen og evigliv.

Amen.

 

 

Boda

 

1. Du skal ikkje ha andregudar attŒt meg.

2. Du skal ikkje misbrukaGuds namn.

3. Du skal halda kviledagenheilag.

4. ®ra far din og mor di.

5. Du skal ikkje slΠi hel.

6. Du skal ikkje brytaekteskapet.

7. Du skal ikkje stela.

8. Du skal ikkje tala usantom nesten din.

9. Du skal ikkje trŒ ettereigedomen Œt nesten din.

10. Du skal ikkje trŒ etterektemaken Œt nesten din eller arbeidsfolket hans eller andre som h¿yrer til hjŒnesten din.

 

 

Den vesle Bibel

 

For sŒ elska Gud verda athan gav Son sin, den einborne, sŒ kvar den som trur pŒ han, ikkje skal gŒfortapt, men ha evig liv. Joh 3, 16

 

 

Det doble kj¾rleiksbodet

 

Duskal elska Herren din Gud av heile ditt hjarta og av heile di sjel og av altditt vit. Dette er det st¿rste og fyrste bodet. Men det er eit anna som er likestort: Du skal elska nesten din som deg sj¿lv. PŒ desse to boda kviler heilelova og profetane. Matt 22, 37-40]

 

 

Misjonsbodet

 

Eg har fŒtt all makt ihimmelen og pŒ jorda. GŒ difor ut og gjer alle folkeslag til l¾resveinar, meddi de d¿yper dei til namnet Œt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, og l¾rerdei Œ halda alt det som eg har bode dykk. Og sjŒ, eg er med dykk alle dagar sŒlenge verda stŒr. Matt 28, 18-20

 

Kontrakt mellom

 

konfirmant ÉÉÉÉÉÉ

 

og BlomvŒg sokn/Hjelme sokn

 

 

 

Underteikna konfirmantstadfestar med dette at eg har skrive meg inn som konfirmant i kyrkjelyden.

 

 

Eg forplikta meg ikonfirmasjonstida Œ

 

q      Ta del pŒ Œtte gudstenesteretter n¾rare avtale

q      Ta del pŒundervisningstimane i skuletida etter n¾rare avtale

q      Vera til stades pŒ det friviljugealternativet eg har vald

q      M¿ta presis til alle avtalar

q      Ha med Bibel og annamateriale til alle undervisningssamv¾r

q      Gjera mitt beste til atkonfirmasjonstida vert ei fin tid for alle

 

 

Underteiknafor kyrkjelyden forplikter med dette at

 

q      Konfirmasjonssamv¾ra er godtf¿rebudde

q      Viktige meldingar vertgjevne skriftlege

 

 

PΠvegna av kyrkjelydenlover eg at eg vil gjera mitt beste for at konfirmasjonstida vert sΠvellukkasom mogleg for alle.

 

 

 

 

 

Dato                                                         Konfirmant

 

 

 

 

Foreldre/f¿resette                                    Prest