Etter Kirkem¿tet 2007

 

Den norske kirkes ¿verste organ, Kirkem¿tet, vedtok den 16. november at det er mulig Œ anerkjenne homofil samliv i partnerskap og samtidig v¾re tro mot Kirkens bekjennelse. Vedtaket ble fattet med 50 mot 34 stemmer.

 

Vedtaket inneb¾rer at det nŒ er et flertall for Œ gi rom for to syn i homofilisaka. Selv om kirkem¿tet ikke har truffet et l¾revedtak om homofilt samlevende i partnerskap i vigslet tjeneste, har det like fullt skjedd en tydelig forandring innen Den norske kirke i og med dette vedtaket. Vi har i lengre tid visst at det er ulike syn pŒ enkj¿nnet samliv innen kirken, men tidligere ble det krevd at man skulle v¾re lojal mot ett syn. Det er derfor et langt skritt, fra en situasjon der begge syn i sp¿rsmŒlet om vigsling av homofilt samlevende prester har v¾rt representert i kirkens rekker, og til at begge syn har fŒtt kirkelig begrunnelse.

Bj¿rgvin biskop forklarte sitt resonnement i L¾renemnda slik: ÓDet er helt klart at de aktuelle bibeltekstene, slik de stŒr, konsekvent sier nei til homofilt samliv. Akkurat det er det ingen som er uenig i. I Jesu samtid var man kjent med ulike former for homofilt samliv. Alt tyder pŒ at Paulus var kjent med variasjonen og utbredelsen av homofili og bifili i antikken. NŒr han ikke differensierer mellom ulike former for seksualitet, mŒ det forstŒs som en grunnleggende avvisning av samkj¿nnet samliv.

For Jesus er ekteskapet den eneste gudvillete rammen for seksuelt samliv. Han griper tilbake til den f¿rste skapelsen og henviser til forskjelligheten mellom mann og kvinne som begrunnelse for det livslange monogame ekteskapet. Gud har sammenf¿yd mann og kvinne i ekteskapet, og det er innenfor denne rammen det seksuelle samlivet h¿rer hjemme

Men etter en samlet forstŒelse av de bibelske tekstene kom likevel halvparten av L¾renemnda til at det ikke er noe i Bibelen som hindrer homofile i Œ virkeliggj¿re sin seksualitet pŒ linje med heterofile. Den andre halvparten av L¾renmenda hevder derimot, etter n¿ye gjennomtenkning og med tungtveiende argumenter ut fra Skrift og bekjennelse at det eneste holdbare standpunkt i denne saken, er det synet den kristne kirke alltid har hatt.  De to syn det her dreier seg om, anses som uforenlige av dem som som holder fast ved det tradisjonelle synet. ÓFlertallets syn er en umulig vei. Det som vedtas kan synes lite, men det har store konsekvenserÓ, sa biskop Ernst Baasland under behandlingen av saken pŒ Œrets kirkem¿te. Han grunnga dette med at det lŒ ulike og uforenlige skriftsyn til grunn for de to syn, ved at man har ulike holdninger til den bokstavelige mening i bibeltekstene. En luthersk kirke kunne ikke v¾re bekjent av et slik vedtak, mente han.

 

I juni i Œr skrev jeg sammen med 350 prester brev til KirkerŒdet hvor vi hevdet at L¾renemnda ikke  hadde gitt nye og gode teologiske argumenter for Œ anerkjenne homofilt samliv. Brevet var en henstilling om ikke Œ sidestille de to synene pŒ vigsling av homofilt samlevende prester. Videre uttalte vi at arbeidssituasjonen i Den norske kirke vil bli sv¾rt vanskelig i menighetene dersom kirkens ¿verste organ vil vedta at det i vŒr kirke er to likeverdige syn pŒ homofilt samliv. Situasjonen i Oslo bisped¿mme har vist oss dilemmaet for en kirke som lever med to syn i denne sak, der biskop Kvarme sier nei til samlevende homofile mens flertallet i bisped¿mmerŒdet gŒr mot sin biskop.

 

Jeg har forstŒelse for den frustrasjon som en del mennesker f¿ler og at noen vil vurdere Œ forlate kirken. Kirkem¿tet har med dette vedtaket lagt opp til st¿rre lokale og regionale forskjeller i vŒr kirke ved at begge syn skal kunne forvaltes. Jeg hŒper at vi her hos oss fortsatt kan fŒ prester og l¾rere som holder fast ved det tradisjonelle bibelske synet i l¾re og liv.

 

Jeg deler det teologiske synspunktet som vŒr egen biskop, Ole D. Hages¾ther, begrunner sitt standpunkt med: ÓEn kan trekke ulike slutninger av at nemnda er delt akkurat pŒ midten. Noen vil si at nŒr vi har to syn i kirken, mŒ vi ogsŒ Œpne for ulik praksis.  Jeg er uenig i det. Det er n¿dvendig Œ skille mellom teologisk arbeid og det som faktisk skal gjelde som norm i kirken. Jeg kan ikke se hvordan to uforenlige syn kan v¾re retningsgivende for l¾re, ordninger og liturgi. En l¾renemnd som er delt n¿yaktig pŒ midten, gir ikke grunnlag for Œ endre en inntil nŒ sammenhengende kirkelig praksis. ¯kumeniske hensyn taler for det samme: BŒde innenlands og utenlands avviser langt de fleste kirkesamfunn homofilt samliv.Ó  Dette synet vil jeg fortsatt legge til grunn for min tjeneste i Den norske kirke.

 

Erling Kopperud