Ordning for

GRAVFERD

i ygarden prestegjeld

 

              

 

Gravferder ei handling med gudstenestleg karakter. Nr ein person som hyrer inn underDen norske kyrkja dyr, m dei prrande snarast rd ta kontakt med presteneller kyrkjekontoret, og gjere avtale om tid for gravferda, gjerne fr ein tekkontakt med gravferdsbyr. Gravferd skal til vanleg haldast innan 8 dagar etterddsfallet. Tidspunkt vert fastsett av kyrkjeverja i samrd med prrande ogdei kyrkjeleg tilsette.

 

Gravferdvert frebudd ved at presten har ei sorgsamtale med dei nraste prrande. Deieinskilde delane, s som pynting og symbolbruk, m frebuast med tanke p atgravferd er ei kyrkjeleg handling med gudstenesteleg karakter. Ein br synemtehald med bruk av lys, kransar, blomar og liknande. Presten ser til atgravferdsbyr eller andre som har oppgver i samband med gravferda, utfrerdesse sleis at gravferda kan gjennomfrast p ein god og verdig mte i samsvarmed den kyrkjelege tradisjonen og gjeldande liturgi.

 

Salmar og songar skal fretgodkjennast av den presten som har tenesta. Normalt kan ein nytte utvalet i deikyrkjelege salmebkene og Sangboken. Det er vanleg, men ikkje ndvendig, atsongane blir trykte p eit eige ark. Presten skal ogs godkjenne uttrykksformerfor srs heider til den avlidne og andre tiltak som folk ynskjer i tillegg tilsjlve gravferdsliturgien. Det same gjeld opptak av bilete, film eller lyd.

 

All musikksom skal framfrast, m godkjennast av kantor p frehand. Vi nskjer at detvert nytta levande/akustisk musikk i kyrkja.

 

Det mikkje haldast tale ved ei eventuell kranseplegging utan at prrande som syterfor gravferda, har gjeve samtykke til det.

Eiminnegve kan takast opp i vpenhuset eller ved utgangen p veg til grava.

 

Jordpkastinga skal ein ha vedgrava. Som reint unntak kan presten avgjere at jordpkastinga skal vere ikyrkja nr ytre tilhve eller tungtvegande personlege grunnar krev det. Dettrengst til vanleg 6 personar til bere bra,og 4 personar til senke bra ned i grava.

 

I den frste sndagsgudstenestaetter gravferda vil kyrkjelyden minnast den/dei som er gravlagd(e) i sambandmed kunngjeringane.

 

Treng de som prrande hjelptil noko, str  vi som er tilsette ikyrkja til disposisjon. Ikkje nl med ta kontakt dersom de trur vi kan veratil hjelp.

 

Eit ord fr den Heilage Aposteltil sist:

 

Dd, kvar er din brodd?Dd, kvar er din siger?..Men Gud vere takk, som gjev oss siger ved vr HerreJesus Kristus!(1.Kor.15,55-57)

 

LITURGI FOR GRAVFERD I KYRKJA

1 Klokkeringing

 

2 Preludiumog/eller hveleg korsong eller solosong

 

3 Inngangsord

 

Diakon/Prest I Namnet t Faderen, Sonen,og Den Heilage Ande.(X)

Kjrekyrkjelyd. Nde vere med dykk og fred fr Gud vr Far og Herren Jesus Kristus.

Vi ersamla i kyrkje ved bra til NN. Saman skal vi f overgje oss i Guds hender med vr sorgog saknad og flgja han/henne til den siste kvilestaden.

Detheilage evangeliet seier: S hgt har Gud elska verda at han gav Son sin, deneinborne, s kvar den som trur p han, ikkje skal g fortapt, men ha evig liv. Joh 3,16

Deretterkan ein halda fram med eit av desse skriftorda:

Anten A

Jesusseier: Kom til meg, alle de som slit og har tungt bera; eg vil gje dykkkvile. Matt 11,28

Eller B

Gud seieri sitt ord: Kall p meg den dag du er i naud, s vil eg fria deg ut, og du skalprisa meg. Sal 50,15

 

 

4 Minneord

 

Eit kort minneord kanher framfrast av D/P eller av ein Representant for dei prrande. Det br innehalda nokre biografiskemoment med srleg vekt p det den dde har hatt seia for dei som stod han/hennenr, og for andrelivssamanhengar der NN har vore verksam. Her kan flgja andre korte helsingar. Minneordetkan avsluttast med ei kort stille. Er det trong for korte kunngjeringar, kjem desseher.

 

 

5  Salme

 

6  Helsingog bn

 

D/P  Lat oss be.

Herre,lat oss sj di miskunn, og gjev oss di frelsa!

re vreFaderen og Sonen og Den Heilage Ande, som det var i opphavet, so no og alltidog i all ve. Amen. Salme85,8

Anten A

Fr djupet ropar eg til deg, Herre.

Herre,hyr mi ryst!

Vendyra til og hyr

nr egtryglar og bed.

Dersomdu vil gyma

psyndeskuld, Herre,

kven kand verta stande?

Men hjdeg er tilgjeving; difor m vi ottast deg.

Egventar, ja, vonar p Herren,

egventar p hans ord.

Egstundar etter Herren

meir ennvaktmenn

 etter morgonen,

vaktmennetter morgonen.

Venta pHerren, Israel!

For hj Herren er miskunn,

hj han er full utlysing.

Herrenskal lysa ut Israel

fr alledeira synder.  Salme 130,1-5

Eller B

Herre,du har vore ein bustad

for ossfr tt til tt.

Frfjella vart fdde,

frjorda og verda vart til,

ja, frve til ve er du, Gud.

Du ltmennesket verta

 til stv att

ogseier: Vend tilbake,

demenneskeborn!

Fortusen r er i dine augo som dagen i gr

 d han fr framom,

ellersom ei nattevakt.

Lr oss telja vre dagar,

s vikan f visdom i hjarta!  Sal 90,1-4.12

Eller C

Min Gud,min Gud,

  kvifor hardu forlate meg?

Kviforer du s langt borte

  fr meg?

Kviforhjelper du ikkje

nr egklagar mi naud?

Eg roparom dagen, Gud

  – du svarer meg ikkje,

og omnatta,

  men eg finn ikkje ro.

Men,Herre,

  ver ikkje langt ifr meg,

skundadeg og hjelp meg, du min styrke!   Sal 22,2-3.20

Eller D

HeilageGud, himmelske Far, du som rr over liv og dd, nr vi no skilst fr ein avvre kjre, d styrk oss i trua, s vi g ved grava kan setja vr von til deg.

HerreJesus Kristus, du trufaste Frelsar, som gjekk gjennom dd og grav for oss: Verhj oss i vr siste naud og gjev osseingong samlast med deg og alle dine i huset t Far din.

Heilage Ande, du vr trystar i liv og dd, fyll allesrgjande med di tryst. Fri oss fr ndeleg dd, dra alle til deg og gjev oss ha vr skatt i himmelen.

Amen.

7 Skriftlesing

 

Lek kristen /D/P/R  Lat oss hyra kva Guds Ord vitnar om livet og dden, omdommen og vr von i Jesus Kristus.

Herflgjer tre lesingar, valt fr desse tekstgruppene: I Job19-25-27a(27b) Salme 3,6; Salme 4,9; Salme 10,17; Salme 13,2-3a; Salme 17,8+15;Salme 23; Salme 42,2-6; Salme 68,21; Salme 73, 23-26;Salme 103, 13-17; Salme 121; Salme 139,1-12.23-24; Fork.3,1-2.4.6a.11a.14a;Jes.49.13-16; Klag.3,22-26; II Rom.6,3-5; Rom.8,31b-35.38-39; Rom.14,7-12;1.Kor.13.8-13; !.Kor.15,53-57; 1.Tess.5,8-11a; Op 1,17b-18; Op. 21,1-5a;

III Matt.5,3-10; Matt.28,1-10;Mark.10,13-16; Luk.12,35-38; Joh.5,24-27; Joh.6,37-40; Joh.10,14.28-29;Joh.14,1-6.

Kyrkjelydensit under lesinga.

 

Skriftlesingavert avslutta med:

L/D/P/R  Slik lyder Herrens ord.

 

Herflgjer eventuelt

8  Salme

 

9  Preike

 

D/P held ei kort preike over eit avdei opplesne skriftorda eller over ein annan hveleg tekst.

 

10  Bn

 

D/P  Latoss be.

Anten A

Jesus Kristus, du som lova vera med oss alle dagar slenge verda str, ver du vr styrke og tryst, vrt lys og vr vegvisar. Latoss alle ein gong ved trua p deg f del i gleda i oppstoda.

Eller B

Evige Gud, himmelske Far, du har i Son din, Jesus Kristus,gjeve oss siger over dden. Vi bed deg, lei oss ved din Heilage Ande, s vialdri kjem bort fr deg, men lever livet vrt i trua p Son din og eingong nrfram til det evige liv i riket ditt, ved Jesus Kristus, vr Herre.

Eller C

HerreJesus Kristus, du som bar alle vre synder, vi takkar deg for din kjrleik somer sterkare enn dden. Gjev oss del i frelsa som du vann ved din dd og di oppstode,og fr oss med di mektige hand gjennom liv, dd og dom inn til di evige glede.

Eller D

HimmelskeFar, vi takkar deg for det du gav gjennom NN  somno er gtt bort. Styrk og tryst alle som sit i sorg og saknad. Vi gjev ossover i di sterke hand. Hjelp oss leva i samfunn med deg, s vi eingong kanfara herifr i fred, ved Jesus Kristus, din kjre Son, vr Herre.

Eller E

Ei bnsom er skriven med tanke p den situasjonen dei prrande og lokalsamfunnet haropplevd i samband med ddsfallet.

 

Her kanflgja

11  I dinehender (Salme 31,6)

 

A  I dine hender, Herre Gud, gjev eg mi nd.

Duforlyser meg, Herre, du trufaste Gud.

I dinehender, Herre Gud, gjev eg mi nd.

re vereFaderen og Sonen og Den Heilage Ande.

I dinehender, Herre Gud, gjev eg mi nd.

Detteleddet kan g syngjast som vekselsong, sj Norsk Salmebok 936.

Her kang flgja

 

 

12Simeons lovsong (Luk 2,29-32)

antenlesen eller sungen, sj Norsk Salmebok 909-910.

 

 

13 Herrens bn anten lesen eller sungen

 

D/P  Lat oss saman be Herrens bn.

A  Fader vr, du som er i himmelen.

Latnamnet ditt helgast.

Latriket ditt koma.

Latviljen din rda p jorda s som i himmelen.

Gjev ossi dag vrt daglege brd.

Forlatoss vr skuld,

som vig forlt vre skuldmenn.

Fr ossikkje ut i freisting,

menfrels oss fr det vonde.

Forriket er ditt, og makta og ra i all ve. Amen.

 

14  Salme

 

15 Postludium

 

Frpostludiet kan det framfrast musikkinnslag, vokalt eller instrumentalt. Underpostludiet vert kista boren ut.

 

JORDPKASTING

 

 

16  Salme

 

17 Skriftlesing

 

D/P  I namnet t Faderen, Sonen og Den Heilage Ande.(X)

Ein avdesse tekstane:

Salme 3,6; Salme 4,9; Salme 10,17; Salme 13,2-3a;Salme 17,8+15; Salme 68,21; Op 1,17b-18.

Her kanflgja

 

18  Bnved gravstaden

 

D/P  Herre Jesus Kristus, du som sjlv vart lagt i ein grav,gjev at vi m flgja deg i oppstoda fr dei dde.

 

19 Jordpkasting

 

 

D/Pkastar tre gonger jord p kista og seier:

Frstegongen:           Av jord er du komen.

Andregongen:           Til jord skal du verta.

Tredjegongen:           Av jorda skal du atter st opp. 1 Mos 3,19

 

20 Skriftord og velsigning

 

D/P  Lova vere Gud, vr Herre Jesu Kristi Far, han som i si storemiskunn har atterfdt oss til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode fr deidde! 1 Pet 1,3

eller

Eg eroppstoda og livet. Den som trur p meg, skal leva om han s dyr. Og kvar densom lever og trur p meg, skal i all ve ikkje dy. Joh.11,25b-26a

Vend tildei srgjande:

Tak imotvelsigninga.

Herrenvelsigne deg og vare deg.

Herrenlate sitt andlet lysa over deg og vere deg ndig.

Herrenlyfte sitt syn p deg og gjeve deg fred. (+) 4 Mos4,24-26

 

21 Nedsetjing

 

Hovudregelener at kista vert sett heilt ned i grava.

 

22  Salme

 

 

23  Klokkeringing  klokkaklemtar 3 gonger 3 slag.

 

 

Soknepresteni ygarden

Postboks144, 5331 Rong

TLF: 56 38 22 44  Mobil: 950 67890

sokneprest@kyrkja.net