KYRKJA INFORMERER

Øygarden prestegjeld

 

 

Bilete: Abraham singjestevenskap. Ikonmotiv frå 1.Mos. 18/Joh.17.

 

 

“Medan dei heldt måltid,tok Jesus eit brød, takka, braut det og gav det til læresveinane og sa: «Tadette og et det! Dette er min lekam.» Så tok han ein kalk, takka, gav dei ogsa: «Drikk alle av den! Dette er mitt blod, paktblodet, som vert utrent formange til forlating for syndene. Eg seier dykk: Heretter skal eg ikkje drikkaav denne frukta frå vintreet før den dagen eg drikk henne ny saman med dykk iriket åt Far min.» (Ev.etter Matteus, 26,26-29)

 

NÅR DU VIL GÅ TIL NATTVERD

 

Kjære deg som ønskjer å trupå Jesus Kristus og vil vera ein kristen!

 

Kanskje du alt er ein fastnattverdgjest ved nattverdbordet i Blomvåg eller Hjelme kyrkjer.

 

Men det kan óg henda atlenge har tenkt på å gå til altars, men ikkje har fått gjort alvor av å gåfram.

 

Same kva for situasjon du eri, vil eg i det følgjande gje litt informasjon i samband med nattverdgang iØygarden Prestegjeld.

 

Tru ikkje at Jesus erborte!

Tru ikkje at Jesus erdød!

Han lever og gjev osså ete av Livsens brød.

EtterAnders Frostenson

(NoS192, Nyn.)

 

Med venleg helsing

Svenn Martinsen

sokneprest

 

VEGLEIING FOR NATTVERDGJESTER

 

Ved dåpens sakrament tek Gudoss inn i sitt Rike. Som kristne er vi kalla til eit liv i trua på JesusKristus, og til å leve livet vårt i samfunn med Hans Kyrkje, og den truande kyrkjelydenher hjå oss.

 

Nattverdsakramentet[1] er innsett av Jesus Kristus for at den kristnekyrkjelyden skal få ta imot Hans lekam og blod i brød og vin. Vednattverdbordet får vi i einskap ta imot Hans gåver. Her gjev Jesus osstilgjeving for syndene og styrkjer oss i trua. Slik får den einskilde hjelp tilå leva som ein kristen.

 

Alle kan gå til nattverd som er døypt og trurrealpresensen(Kristi sanne lekam og blod i brød og vin)og vil ta imot forlatingfor syndene og kraft til et heilag liv.

 

Dei døypte borna høyrer medtil kyrkjelyden. Difor er nattverden óg ei gåve til borna. Ved dåpsforpliktingavart det sagt til foreldre og fadrar at barnet må få hjelp til "bruka GudsOrd og den heilage nattverden." Sjå meir om nattverd og born lenger nedepå sida.

 

Ingen av oss kan fullt utskjøna det som hender når det innvigde brødet og vinen vert utdelt. Her er eitstort mysterium: Kristi offer på Golgata vert gjort effektivt nærverande vedaltarringen i heimekyrkja vår, og vi får hauste fruktene av det som hende dåJesus døydde i vår stad. Men om vi ikkje kan skjøna alt med tanken vår, kan vilikevel få ta imot.

 

Døypte og truande kristnebør ta del i messa på søndagar og dei faste festdagane (Julenatt ellerjuledagane, påskenatt eller påskedagane, Helgetorsdag(Kristi Himmelfartsdag)ogPinsedagane). Eg rår sterkt til å gå ofte til kommunion.

 

For med godt samvit å førebumottaking av sakramentet skal nattverdgjestane prøva seg sjølve.

 

Følgjande råd kan veretil hjelp:

 

Mediter gjerne over ei ellerfleire av meditasjonstekstane lenger ned på sida.

Faste, minst i ein time.”Sukk” gjerne til Herren i bøn om å få vera ein rett nattverdgjest.

Ha din eigen skriftefar, oggå til jamnleg personleg skriftemål etter avtale med han.

Den som veit at han eller hohar gjort alvorleg synd, eller lever i ein syndig relasjon, må før altargonguansett gjere opp det det gjeld og gå til skrifte.

Sjå meir om skriftemålether:

http://www.kyrkja.net/skrifte.htm

 

Til truande i andrekyrkjesamfunn

 

Døypte kristne "i denstore kristne tradisjonen" (som trur på realpresensen og på at sakramentetgjev tilgjeving for synd) er velkomne til å motta kommunionen i  kyrkjene i Øygarden, men vertsamstundes oppfordra til å halda seg orienterte om den kyrkjerett som gjeld idet einskilde kyrkjesamfunnet. Vi trur at splittinga i det som er KristiHeilage, Apostoliske og Katolske Kyrkje er synd og skam, Joh.17,21, og vi arbeiderfor einskap i tru og ordning mellom alle som har klassisk kristen tru. Denneeinskapen må vi alle be om.

 

Far, la dem alle væreett, så verden kan tro! Far, du som er Herre over våre hjerter og vårsamvittighet, la dette bli virkelighet! Du som gjennom profeten Esekiel lovetditt folk: «Jeg vil gi dere et nytt hjerte og en ny ånd» - rør ved vårehjerter! Vekk vår ånd! Gjør oss levende med kraften fra en ny pinse! (PaveJohannes Paul II i Oslo 1. juni 1989.)

 

Til alle som ikkje tekimot kommunion

 

Du kan få særlegvelsigning

 

Dersom personer som ikkjekan ta imot kommunion, skulle ønskje ei særleg velsigning, kan dei koma framunder kommunionsutdelinga. For at dei ikkje skal forvekslast med kommunikantar,er det viktig at dei tydeleg markerer med eit særleg teikn at de søkjervelsigninga- ein legg ei hand over på den motsette skulderen.

 

Ved særleg velsigning underkommunion:

Anten ved udøypte

Herren velsigne deg og varedeg og føre deg til det evige livet!

Udøypte somskal døypast kan primsignast ved at celebrant eller diakon teiknar krossteiknetsamstundes som desse orda vert sagde

Eller ved døypte

Den allmektige Gud, Fader,Son og Heilag Ande,

som har teke deg til sittborn i det heilage dåpens sakrament.

Han styrkje deg i trua ogføra deg til det evige livet!

Celebranteller diakon teiknar krossteiknet samstundes som desse orda vert sagde

 

Til dei som har problemved kommunionen

 

Til personar medhelseproblem

 

Kristne som har cøliaki kan fånattverdbrød tilpassa deira situasjon ved å visa eit gult teikn vedaltarringen. Dette kan ein få ved å venda seg til kyrkjetenar. Om ein ellesgenerelt har helseproblem i relasjon til nattverdelementa, kan ein ta dette oppmed presten.

 

Åndeleg kommunion

 

Kristne som av ein ellerannan årsak ikkje kan ta imot kommunionen, vert oppfordra til å be til Gud om«åndeleg kommunion». Dei kan be Gud om at deira samfunn med Jesus Kristus ogmed alle truande må verta stadig sterkare. Her er ei passande bøn:

 

Herre Jesus Kristus, dusom er nær i nattverdens heilage sakrament, eg trur på deg, eg set mi von tildeg, eg elskar deg. Lat ikkje noko skilja meg frå deg, lat alt leia fram tilmeir samfunn med deg. Lat mi lengt etter deg koma til syne som kjærleik til deieg møter, og lat meg snart få ta imot deg ved ditt altar. Amen.

 

BORNA HØYRER MED-

KORT ORIENTERING OM BORN OG NATTVERD

 

Jesus har tydeleg fokusertpå borna sin plass i Guds Rike. Mark.10,13-16.  Difor er nattverden ei gåve og eit høve for at både born ogvaksne kan ta imot Herren sine gåver i tru og tillit.

 

Døypte born får normalt sinførste kommunion i 6-7 års alderen, noko som de uansett bør høgtida med fest ifamilien, men foreldre eller fadrar på vegner av foreldra kan gjere særlegavtale med presten om tidlegare admisjon i einskildtilfelle.

 

Ein viktig føresetnad for åta del i nattverden ifølgje det NT, er at alle som tek imot sakramentet kan sjåskilnaden mellom nattverdmåltidet og andre måltid. Utgangspunktet for å ta bornmed til nattverden er at barnet sjølv ønskjer det. Her må korkje foreldre ellerandre velje på vegner av barnet. Men ofte vil det vere naturleg at foreldra tekinitiativ til å snakka med barnet om nattverden.

 

Før barnet tek del inattverden, må det få hjelp til å førebu seg. Dette er ei naturleg oppgåve forforeldre og fadrar. Ein samtale med presten på førehand vil i mange høve veretil hjelp både for foreldre og born, og bør normalt finne stad før barnet gårtil altars.

 

Born bør helst gå tilnattverd saman med ein eller begge av foreldra(eller den som harforeldremynde).Dersom ingen av foreldra finn det naturleg å gå til altars, kanein fadder eller ein annan vaksen kristen i kyrkjelyden følgje barnet. Vedslike høve må ein drøfte det med foreldra på førehand.

 

Det er viktig å vere klarover at barna framleis kan vere med fram til altarringen og få velsigning medhandspålegging. Dette gjeld born som er for små til å ta del i nattverden, ogdet gjeld større born som av ulike grunnar ikkje ønskjer å ta i mot brødet ogvinen.

 

Ved velsigning av born underkommunion:

Anten ved udøypte

Herren velsigne deg og varedeg og føre deg til det evige livet!

Udøypte somskal døypast kan primsignast ved at celebrant eller diakon teiknar krossteiknetsamstundes som desse orda vert sagde

Eller ved døypte

Den allmektige Gud, Fader,Son og Heilag Ande,

som har teke deg til sittborn i det heilage dåpens sakrament.

Han styrkje deg i trua ogføra deg til det evige livet!

Celebranteller diakon teiknar krossteiknet samstundes som desse orda vert sagde

 

 

Eukjaristien.

Glassmaleri frå Sacred  Heart Church

45007 N. Cedar Avenue

Lancaster, California, USA.

 

http://www.sacredheartlancaster.org/gallery/stainglass1.html

 

 

 

KORT ORIENTERING OMKONFIRMANTAR OG NATTVERD

 

Eg vil oppmode deikonfirmantane som har gått til altars som born om å halda fram med dette.

 

Eg vil oppmode deikonfirmantane som ikkje har gått til altars som born om å sterkt overveie ågjere dette, ut frå det gode høvet som fins for mange i konfirmantåret til å tatil med å leve som ein kristen på alvor. Som hjelp kan du som er konfirmant fåutdelt, og nytta deg av skjemaet “Melding til presten om første altergang ikonfirmasjonstiden.”

 

Konfirmantane er innbedne tilsamtale med prest/konfirmantlærar før dei går til altars. Dette óg for å ha eitvisst “oversyn”. Sjølv om det nok er uråd å følgje opp alle, ønskjer vi åfølgje dei unge opp som truande og kristne, slik at dei kan bli bevarte iHerren inntil Han kjem.

 

Eg vil oppmode deikonfirmantane som er usikre på om dei skal gå om å vente.

 

Eg vil seia til konfirmantaneat vi ventar ein fin måte å vere på ved altarbordet. Dette må ikkje forvekslastmed ei open innbyding til “fattige, vanføre, lame og blinde.”(Luk.14, 13) Vi i kyrkja veit at vi har med unge å gjere, og erbudde på å godta ein god del av “uortodoks” veremåte! Prinsipielt kan likevelpresten gå forbi, og då bare velsigna slik som når småborn kjem med foreldra sinetil altars, sjå punktet over.

 

 

NATTVERDpraksis

 

Nattverdelementa

 

Vi nyttar usyra brød, (d.tutan gjær, både store og små oblatar) og ekte druevin kor alkoholgehalten erredusert(”avalkoholisert”).

 

Utdelingsform

 

I kyrkjene i Øygarden vertnattverden delt ut både i brødet og vinen sin skipnad. Både tradisjonellform(altargjestane knelande på altarringen) og ny form(ståande i kordøra) vertnytta, alt etter som utdelingsmåten er den aktuelle kyrkjedagen. Dei fleste tekimot nattverden i handa, men dei som vil kan ta imot i munnen. Utdeling medintinksjon(ein dypper brødet i vinen)kan nyttast. Dei som ønskjer felleskalkventar til sist i utdelinga.

 

NATTVERDliturgien

 

SLIK VERT EUKARISTIEN FEIRA

 

FREDSHELSING                                                          

OFFERTORIUMMED SALME

EUKARISTIBØN                                 

HEILAG-SONGEN

BØNOM HEILAGANDEN

BØNOM Å KOMA I HUG KRISTI VERK

HERRENSINNSETJINGSORD-VERBA

FORBØNER

FADERVÅR

BRØDSBRYTING                        

GUDSLAM-SONGEN

ALTERGANG-KOMMUNION/SALME                                

TILSEIINGSORD

TAKKEKOLLEKTFOR NATTVERDEN

Sjåmeir om messeliturgien vår her:

http://www.kyrkja.net/euky.htm

               

 

MEDITASJONSTEKSTAR VED NATTVERDFØREBUING

 

 

1.Kor.11

 

Nattverden er eit heilt spesielt måltid, 1.Kor.11,20 flg., harvitnefunksjon, 11,26, og er difor for dei som set sin lit til Kristus. Men detgår óg an å motta nattverden på uverdig vis. 1.Kor.11,29. Det kan difor vereein god idé å meditere litt over kva nattverdsakramentet er og kva det gjev.Dei følgjande tekstane kan gje hjelp:

 

Den Vesle Katekisma

 

Korleis gode foreldre på ein enkel måte skal undervisa familien sinom

 

NATTVERDS-SAKRAMENTET

 

Kva er nattverden?

 

Nattverden er vår Herre Jesu Kristi sanne lekam og blod i, med ogunder brødet og vinen. Kristus sjølv har innsett nattverden for oss kristne tilå eta og drikka.

 

Kva seier Guds Ord om dette?

 

Dette skriv dei heilage evangelistane Matteus, Markus, Lukas ogapostelen Paulus:

 

«Vår Herre Jesus Kristus, den natta då han vart sviken, tok han

eit brød, takka,braut det, gavlæresveinane og sa: Tak dette og ét det. Dette er min lekam somvert gjeven for dykk. Gjer dette til minne om meg. Like eins tok han kalkenetter måltidet, takka, gav dei og sa: Drikk alle av han. Denne kalken er dennye pakt i mitt blod, som vert utrent for dykk til forlating for syndene. Såofte som de drikk av han, så gjer det til minne om meg.»

 

Kva får vi i nattverden?

 

Det syner desse orda oss: «gjeven for dykk» og «utrent for dykk tilforlating for syndene». Med desse orda gjev Gud oss i sakramentet gitt osstilgjeving for syndene, liv og sæle. For der det er tilgjeving for syndene, derer det óg liv og sæle.

 

Korleis kan så store ting skje ved at vi ét og drikk?

 

Det skjer ikkje ved at vi et og drikk, men ved ordet som seier: «gjevenfor dykk» og «utrent for dykk til forlating for syndene.» Desse orda erhovudsaka i sakramentet. Den som trur desse orda, han har det dei seier:Forlating for syndene.

 

Kven er verdig til å ta i mot nattverden?

 

Å fasta og førebu seg i det ytre kan vera ein god skikk. Men verdig ogvel førebudd er den som trur desse orda: «gjeven for dykk» og «utrent for dykktil forlating for syndene.» Den som ikkje lit på desse orda, men tvilar på dei,han er uverdig og ubudd. Orda «for dykk» krev hjarto som trur.

 

(Luthers LK, overs. av sokneprest Svein Morland, i:Njål Klevberg: “Gud ER”, s.187. Cappelen, Oslo 1980. Sjå óg: Konkordieboken,Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, Lundes forlag 1985, s.290-291.)

 

”Dette er min lekam”

 

Kva tyder ordetnattverd?

 

Nattverd tyder faktisknattmåltid. Men då synes du kanskje at det er rart at vi har dette måltidet i kyrkjafor det meste om dagen! Vel, nattverd heiter det fordi Jesus første gongenheldt måltid med læresveinane om natta. Vi seier óg gjerne ”gå til altars”,eller ”altargang”, men det er same sak.

 

Nattverden er eitsakrament. Kva tyder det?

 

Ordetsakrament tyder nærvere. Den same Jesus som første gongen heldt måltid medlæresveinane kjem nær til oss, men vi vert og tekne inn til Han.

 

Kva er då nattverden?

 

Den er Jesu sanne lekam ogblod i brød og vin. Den er innstifta av Jesus sjølv for at vi som trur på Hanskal eta og drikka denne gåva.

 

Kan du vise meg eitviktig stykke om Bibelen som handlar om nattverden?

 

Då skal du slå opp iMatteusevangeliet, kap. 26. Der står det slik frå vers 26:

 

”Medan dei heldtmåltid, tok Jesus eit brød, takka, braut det og gav det til læresveinane og sa:”Ta dette og et det! Dette er min lekam.” Så tok han ein kalk, takka, gav deiog sa: ”Drikk alle av den! Dette er mitt blod, paktblodet, som vert utrent formange til forlating for syndene.”

 

Men kva er vitsen mednattverden?

 

Sjå på orda du nett las! Derseier Jesus: ”Ta dette og et det! Dette er min lekam!” Og Han seier: ”Utrent for mange til forlating forsyndene.” Med dette vil Han seia tildeg: ”Her kan du vera viss på at eg verkeleg er til stades. Her får dutilgjeving for syndene dine!”

 

Er Jesus verkeleg sådirekte til stades?

 

Ja, det seier Han jo sjølv! ”Detteer…!” Når presten løfter opp brødetog vinen og les desse orda over desse midlane skal du få tenkja at du skal fårøyna dei orda som seier: ”Han kan fullt og heilt frelsa dei som kjem tilGud ved Han, sidan Han alltid lever og går i forbøn for dei.”(Hebr. 7,25) ”Haner ein soning for syndene våre, ja, ikkje berre for våre, men for alle i heile verda.”(1.Joh.2,1)

 

Kven kan gå tilaltars?

 

Den som trur på Jesu lovnad,og som ønskjer å få tilgjeving for syndene sine hos Han.

 

Når kan eg gå tilaltars?

 

Om eg er døypt med kristen dåp,og trur på Jesus, kan eg gå alt mens eg er liten. Då bør eg gå saman med tildømes mor, far, ein fadder, eit anna kristent familiemedlem, eller ein kristenlærar eller sundagsskuleleiar. Presten er glad om han får snakka med deg påførehand.

 

Går det an å gå tilaltars på gal måte?

 

Ja, om vi ikkje trur påJesus, og ikkje vil bry oss om det Han eller Hans sendebod har sagt i Bibelen.

 

(Katekeseskrive til Bud og Hustad Menighetsblad, 1998. Vil du lese ei nattverdpreike,finn du henne her:

http://www.kyrkja.net/010499.htm )

 

Nattverdsalmar til førebuing

 

Det fins eit stort utval åvelje mellom. Her er nokre av dei rikaste nattverdsalmane vi har: 

 

Norsk salmebok

635 Ditt dyre minne

636 Jeg kneler på din alterfot

639 O Jesus, for dinalterfot

647 Den største høgtid

Salmer 1997

22 Farao nådde oss like vedstranden

 

Frå Luthersi nattverdbok

 

(Inattverdens innstiftelsesord) står de vennlige og kjærlige ordene: “Dette ermitt legeme som gis for dere. Denne kalken er den nye pakt i mitt blod somutøses for dere til syndenes forlatelse.” Disse ordene er... ikke forkynt for stokkog stein, men for meg og deg, for ellers ville vel Kristus ha tidd og ikkeinnstiftet noe sakrament. Tenk derfor etter og inneslutt deg selv i dette “dere”, slik at han ikke talermed deg forgjeves. For her tilbyr han oss alle den skatten han førte med tiloss fra himmelen, og som han også på andre måter på det aller vennligste prøverå lokke oss til, som når han sier: “Kom til meg, alle dere som  strever og bærer tunge byrder, så viljeg gi dere hvile.(Matt.11,28) Det er da synd og skam at vi er så fremmede ogholder oss unna så lenge, når han så hjertelig og trofast kaller og formaneross til vårt høyeste og største gode... (Sakramentet er) et helt igjennomhelsebringende og trøstefullt legemiddel som hjelper deg, og gir deg liv til kropp og sjel....For herskal du i sakramentet av Kristi munn ta imot syndenes forlatelse som inneholderog fører med seg Guds nåde og Ånd med alle hans gaver, beskyttelse, vern ogkraft mot døden, djevelen og alt vondt.”(Fra: Formaning til vår Herres legemesog blods sakrament”

 

(1530,Luther, sit. etter Luthers nattverdbok,1878/1894; Arkenserien nr.8,1980,s.36-37)

 

Frå Biskop Bo Giertz:”Grunnvollen”

 

Biskop Bo Giertz har forklart nattverden på denne måten i sinkonfirmantbok Grunden:

 

«Om våre øyne ble åpnet ved alterringen, slik at vi kunne se detusynlige, skulle vi se Herren selv stå ved alteret, gjennomstrålt av Himmelskklarhet, like virkelig som noen av oss, og likevel fylt av en Herlighet somingen av oss eier, akkurat slik Han viste seg for disiplene etteroppstandelsen. Vi skulle se Herren løfte hendene og velsigne brødet og kalken,slik som Han gjorde den natten han innstiftet nattverden. Vi skulle se Ham gålangs alterringen og selv rekke oss sine gaver, og vi skulle få se hvordangavene, det hvite brødet i hans hånd og den røde vinen i kalken begynte åstråle av samme himmelske klarhet, og formidler samme overjordiske liv som vari Ham selv.»

(Bo Giertz, Grunden, 1942)

 

Frå Biskop Bo Giertz’”Med egne øyne”

 

Mesteren åpnet døren tilØvresalen og gikk inn. Det var halvmørkt der inne, og de tente lampene...”“Hele dagen hadde de hatt en beklemmende følelse av at noe måtte skje, den sammetrykkende følelsen en har når luften er full av mørk dis som holder på å trekkeseg sammen til tordenvær.

 

Mesteren tok husfarensplass og grep vinbegeret for å begynne måltidet med velsignelsen over detførste av påskens fire begre. Men i det Han løftet hånden til bønn, så Han pådem og sa:”Jeg har hjertelig lengtet etter å ete dette påskelammet med dere førjeg lider. For jeg sier dere at jeg aldri skal ete det mer før det er blittfullkommet i Guds Rike.”

 

De lå ubevegelige ogstirret på Ham. Han tok vinbegeret, velsignet det og priste Gud som har skaptvintreets frukt. Så rakte Han det til dem og sa at de skulle dele det mellomseg, for nå skulle Han ikke mer drikke vin før den dagen da alt var blitt nytti Hans Fars Rike.

 

De drakk og så på hverandreover begerets rand med store, nesten forskremte øyne.Var Hans time så nær? Vardet siste gangen de lå til bords med Ham? Skulle de aldri mer vandre med Hamgjennom bygder og byer? Uttallige ganger hadde Han brutt brødet for dem og lestvelsignelsen. Det hadde vært seglet på deres fellessskap, det synlige bevisetpå at de tilhørte Ham og at Riket tilhørte dem. De hadde lenge merket at hanbrøt brødet som et bebudelsens tegn som forkynte at det himmelske frydemåltidetvar nær. Og likevel-

(Bo Giertz,“Med egna ögon,”(Sth.1947), norsk utg.Gimnes forlag, Oslo 1948, overs. StephanTschudi.)

 

Om Rublevs Ikon

Sjå óg øvst på dennesida

 

 

 

 

Bilete: RublevsIkon[2]

1.Mos.18/Joh.17

 

Er ikke Treenigheten bare noe teologeneholder på med?

 

Jeg kan ikke svare bedre enn Bibelen selvgjør det. Jesus har nettopp lagt ut om Den Hellige Ånd for Nikodemus.Så sierHan:”Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett...”(3,11b)

 

Det er som om Han gir oss et gløtt inn idet indre livet i Gud. Han som har innstiftet dette utrolige og merkelige:Atdet skapes liv av intet, som ved skapelsen,og en gang ved oppstandelsen fra dedøde, og at det i dagkan skapes en ny fødsel i menneskelig kjøtt.

 

Vi kjenner kanskje alle til den berømtescenen i 1. Mos. 18. der Abraham i eikelunden i Mamre får besøk av de tremennene, de tre englene, som forteller at Sara skulle få en sønn.

 

Abraham tar imot dem med stor ærbødighet.Han serverer de tre som er kommet vandrende.Han henter vann, så de kan vaskesine føtter, gir dem brød, så de kan spise,slakter gjøkalven, og de eter etstort måltid. Selv står Abraham litt på siden, under treet, og ser på, mens detre spiser. Det blir et merkelig møte.Men i samtalens og beretningens løp viserdet seg at de tre delvis benevnes i entall. Det er Herren selv som er kommetdit!Han er alle tre, og alle tre er Han!

 

Denne scenen:“Den Hellige Treenighet,” erdet ingen som har malt vakrere enn den russiske ikon-maleren Andrej Rublev på1400-tallet. Mange vet kanskje at et ikon er et bilde, ellers kan det hende atde som jobber med data kjenner begrepet derfra: Et bilde, en rute kommer opp pådataskjermen og gir en eller annen melding om hva vi kan og må gjøre for åkomme videre i arbeidet. Inn dit hvor saken ligger lagret.

 

Ikonene er mer enn vakre malerier ogbilder. For ikonet er ikke bare et bilde, men en dør, og dersom vi går inngjennom denne åpne døren, som Jesus har åpnet for oss, så kommer vi inn i enannen verden, inn i Guds dimensjon.

 

Ikonet er en en åpning, et vindu tilevigheten, til Gud! Innenfor denne døren er Han å finne!

 

I Rublevs ikon sitter tre engler ved etbord. Til venstre ved bordet sitter Faderen, Ånden sitter til høyre, og imidten sitter Sønnen. Personene former en sirkel, symbolet på den guddommeligefullkommenhet. Alle tre er vendt mot hverandre.

 

Sammen er de et ubrytelig fellesskap oguten sammenblanding. I bildets sentrum står en kalk midt på bordet. I kalkenligger kalven som Abraham slaktet for sine gjester. Et bilde på Kristi offer.På dette som Jesus taler om i dag: ”Menneskesønnen skal løftes opp, for athver den som tror på ham skal ha evig liv.”(3,14b-15)

 

Mot dette offeret peker alle tre, med denene hånden mot kalken. For å vise sentrum i bildet.Sentrum i tilværelsen.

 

Vi ser to av fingrene på Jesu Hånd, desymboliserer Kristi to naturer: At Han er sann Gud og  sant menneske. Her peker Han på sitt offer i det Han venderseg mot Faderen. Vi ser inn i en Guddommelig rådslagning, hvor Sønnen ber omlov til å få være Guds Lam som bærer verdens synd. Og vi skimter hvordanFaderen løfter fingrene på sin Høyre hånd og velsigner Sønnens offer.“...for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.”

 

I sentrum av bildet og hos Gud selv erKristi stedfortredende død for våre synder!

 

Har du noen gang tenkt over hvorfornattverdbordet i kirken er firkantet? Tre av hjørnene er for de tre personene iGuddommen.Men det fjerde hjørnet er en åpen plass for deg og meg.

 

For også du og jeg har en plass i dettefellesskapet. Vi er kalte til noe mer enn bare å være tilskuere til i Gudsfrelse. Ånden peker mot den ledige plassen ved bordet og inviterer deg og meginn!

 

Du er kalt til å gå inn dit! Og veien inn til detteGuddommelige Fellessskapet går gjennom Kristi offer som rekkes oss i nattverdenskalk, i vinen og brødet, innviet ved Hans Ord! Til syndenes forlatelse.

 

(EtterBiskop Bertil Gärtner. Fra preken i Fjell kyrkje 6.juni 1993. Meir om Rublevsikon finn du her:

http://www.kyrkja.net/dht.htm )

 

Vel møtt, små og store ved Herrens bord i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn!

 

Etter idéav katolsk.no, og etter IKO(institutt for Kristen Oppseding i samråd med BM,1985) ISBN 82-71112-202-9.

 

 

Soknepresteni Øygarden

Postboks144, 5331 Rong

TLF: 56 38 22 44  Mobil: 950 67890

sokneprest@kyrkja.net[1] (Eigentleg: ”Nattmåltid”. Andre namn er eukaristien=gr. Ord: "I gleda", gledemåltidet; kommunionen lat. communio, eig. "samfunn". Ei avleiddform er "venesamfunn." Peiker på mottakinga av nattverden("altargang"). "Å vere i kommunion med": "å feirenattverd saman med".)

 

[2] Meir om Rublevsikon i siste kapittel på sida, eller her:

http://www.kyrkja.net/dht.htm

Kjelde: http://www.coroneus.com