Den Store Lovsongen:Øygardsliturgien
Agende for feiring av Den Heilage Messa
Versjon 01.12.2012.


Under førebuingane til liturgireformen i Den norske kyrkja i åra 2004-,
der lokale prestegjeld vart inviterte til å ta del,
gjorde eg framlegg til dei to sokneråda i Øygarden Prestegjeld, Blomvåg og Hjelme,
om å nytta denne messeliturgien kalt opp etter
offertorieordet i Rom. 12,1-2:

"Difor legg eg dykk på hjartet, sysken, ved Guds miskunn,
at de må bera fram kroppen dykkar som eit levande og heilagt offer, til glede for Gud.
Det skal vera dykkar åndelege gudsteneste.
Og innrett dykk ikkje etter denne verda,
men lat dykk omskapa ved at de får eit nytt sinn
og kan dømma om kva som er Guds vilje:
det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne."

To positive vedtak vart gjort, i 2006 og 2009,
og saka var og framme på Bispevisitas 2006, og "Ettervisitas" i 2007.

Denne prosessen gav oss eit godt høve til å
setje saman ei stadeigen, lokal grunnordning for gudstenesta lenge før mange andre kyrkjelydar,
som kunne støtte vår eigen merkevare og identitet,
fast i struktur, men fleksibel i form.

Den Store Lovsongen-Øygardsliturgien har sterke røter i oldkyrkja, klassisk lutherdom,
Den norske kyrkja sin klassiske liturgitradisjon,
frå 1920-liturgien og frametter-
og eit vestleg, økumenisk preg.
Karismatikarar, bedehusfolk,-og born, unge og unge heimar skulle og kunne kjenne seg att!

Vi opna og for fleksibel bruk av tilgjengelege salmebøker,
med NoS, S97 og Songboka i spissen.
Alt dette så vi som viktig både for å samle Guds Folk, og -opp mot kyrkjesituasjonen.

Den Store Lovsongen-Øygardsliturgien samsvarer med strukturen i Hovudgudsteneste for Dnk, 2011.

Det liturgiske arbeidet i Øygarden i desse åra var særs inspirerande og førte til god kyrkjesøkning.
Arbeidet inspirerte og til eit større prosjekt:


Framlegg til
Messebok
for prestegjeld, sokn og kyrkjelydar
som vil halda fast på klassisk kristen tru og kristent liv.Bilete: "Abraham sin gjestfridom".
Då Abraham tok imot Den Tre-Eine Gud i Mamres Terebinterlund. 1.Mos.18,1-15.
Denne ikon-utgåva har bysantinsk bakgrunn.

Den Heilage Messa og andre Gudstenester:

Framover i Tru, Visjonsforedrag, Årsmøta i Øygarden Prestegjeld, 2004, PowerPoint presentasjon.(2004)

Framover i Tru. Visjonsforedrag, Årsmøta i Øygarden Prestegjeld, 2004(2004-2013)

Den Store Lovsongen: Til Lammets måltid får vi gå.(2006)

Den Store Lovsongen: Fullversjon

Den Store Lovsongen: Fullversjon, pdf.

Den Store Lovsongen: Utskriven ordning

Den Store Lovsongen: Utskriven ordning 1.desember 2012, pdf.

Den Store Lovsongen: Versjon Kyrkjelyd

Den Store Lovsongen: Versjon Kyrkjelyd, pdf.

Den Store Lovsongen: Alternative Forbøner

Den Store Lovsongen: Alternative Forbøner, pdf.

Når vi samlast. Familiegudstenesteagende Bud og Hustad kyrkjer Bud Prestegjeld 1980-1990.

Meir gudstenestestoff:

Gudstjeneste av Msgr.Torbjørn Olsen(1987).

Gudstjeneste: Tilleggshefte av Msgr.Torbjørn Olsen(1987).

Den Hellige Messe. Missale, Offisiell utgave, autorisert av Vegleiarkolleget SKG(1999).

Den Heilage Messa. Missale, Offisiell utgåve, autorisert av Vegleiarkolleget SKG(1999).

Den Hellige Messe. Missale med Rubrikker, autorisert av Veileder SKG Oslo og Hamar og Vegleiar SKG Region Vest(Bjørgvin og Stavanger bd.)(1999).

Den Hellige Messe. Menighetsagende, autorisert av Vegleiar SKG Region Vest(Bjørgvin og Stavanger bd.)(1999).

Den Hellige Messe. Menighetsagende, autorisert av Veileder SKG Oslo og Hamar(1999).

Noen tips til hjelp for celebranter ved feiring av messe Versus Populum av Sigurd Hareide(1999).

Bruk av røkelse i messer og tidebønner av Sigurd Hareide(1999).

Kyrkjelege Handlingar, andre Gudstenester, Samlingar og Bøner:

Utkast til Liturgi for Dåp og Dåpspåminning

Konfirmasjonsopplegg, utkast fra SKGs Konfirmasjonsutvalg(Thor Sommerseth, Ketil Nødtvedt, Svenn Martinsen, 1997).

Konfirmasjonsliturgi, Kvitsundordningen(1998).

Liturgi for Vigsel

Liturgi for Båreandakt BM

Liturgi for Båreandakt, NN

Liturgi for Gravferd: Ordning av 1981/1986, BM

Liturgi for Gravferd: Ordning av 1981/1986, NN

Liturgi for Gravferd

Liturgi for Urnenedsetjing


Liturgi for Sext(Middagsbønn)

Liturgi for Påskemåltid

Liturgi for Påskenattsmesse

Liturgier for Velsignelse av hus og hjem

Liturgier for Velsignelse av hus og hjem,pdf


Julegloria fra Østkirken

Bønn fra St.Hieronymus

Bruk attendepilen for retur til forrige sida.

Attende til startsida

Fint om du gjev respons!

Oppdaterte sider Olsok 29.juli 2014.

Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 RONG ©2013
JavaScript Scrolling Text