DP OG OPPL®RING

I KYRKJELYDANE I

¯YGARDEN


 


 

 

DP OG OPPL®RING

 

borna vart borne til dŒpen, tok Jesus imot dei og gjorde dei til Guds born. Saman med foreldre og fadrar tek kyrkjelyden samstundes pŒ seg eit ansvar for Œ gje borna oppl¾ring i den kristne trua. MŒlet vŒrt er at borna skal verta kjende med Jesus og verta verande hjŒ han.

 

Barnet vert d¿ypt i kyrkja, medan oppl¾ringa skjer i heimen, i kyrkja og pŒ bedehuset.

 

PŒ denne sida finn du liste over tiltak som kyrkja har som oppf¿lging av dŒpen. Her er —g oversikt over kristne barne– og ungdoms-aktivitetar i bygdene vŒre.


 

PROGRAM:

 

DPEN

I dŒpens sakrament vert barnet Guds barn, fŒr del i hans frelse og oppteken i den heilage kristne kyrkja.

 

DPSSAMTALE

 

Samtalen skjer med presten i heimen eller pΠkyrkjekontor.

 

DP

 

Barnet vert d¿ypt og fŒr dŒpslys og dŒpslysestake.

 

EIN MNAD ETTER DP

 

Eit enkelt veggbilete kjem i posten.

 

FR 0-5 R

EIT R ETTER DP

CD med sanghefte

 

TO R ETTER DP

Spisebrikke med bordvers og bilete av kyrkja barnet h¿yrer til, vert delt ut pŒ familiegudsteneste.

 

TRE R ETTER DP

Bok vert sendt ut

 

FIRE R ETTER DP

Kyrkjebok vert delt ut pΠfamiliegudsteneste

 

FEM R ETER DP

Barnebibel vert delt ut , pŒ gudsteneste i Hjelme sokn, via s¿ndagsskulane i BlomvŒg sokn

 

FrΠ1.-10. klasse

1. klasse

DŒpsskule med utdeling av bok

 

2. klasse

Leir i vinterhalvŒret

 

3.-4. klasse

3. kl vitjar kyrkja og fŒr barnebladet Blink

Leir om hausten

 

5. klasse

Bibel vert delt ut pΠgudsteneste

Leir om vŒren

Tilbod om Vandring gjennom Bibelen for born -kurs i skuletida

 

6.-7. klasse

Leir om vŒren

 

8.-10. klasse

Ungdomsskuleleir om hausten

Konfirmasjonstida i 9. kl

 


 

  

 


Eg melder barnet mitt inn i s¿ndagsskulen

Namn:______________________________F¿dselsŒr_____________

Adresse:_________________________________________________
De blir dŒ kontakta av s¿ndagsskuleleiar eller barnearbeidar det Œret barnet fyller 4 Œr.

Sign:_________________________

Send til: ¯ygardskyrkjelydane(¯ygarden Prestegjeld) - BlomvŒg sokn og Hjelme sokn

Adr.: Kyrkjekontoret, Boks 144, 5331 RONG  Tlf 56 38 22 40  Faks 56 38 22 41

e-post : kontor@kyrkja.net

 

Her er barn og unge velkomne:

 

BlomvŒg sokn

 

Vik s¿ndagsskule/ -ring

Vik bedehus annkv s¿n kl 11.00-12.00, 3 Œr+ NSF

Toft.s¿ndagsskule:

Toft bedehus kl.11.30-12.15. 3Œr+

Barnekoret Lyskastaren

Vik bedehus annakvar mŒn kl 17.00-17.45 4Œr+/ , NLM

Jubelkoret:

Vik bedehus annankvar mŒnd.kl.17.00-18.00 . 4-7 kl.

Vik barnelag

Vik bedehus annakvar ons kl 17.00-18.15,  5 Œr+, NLM

 

Gutten

Vik bedehus annakvar ons kl 17.00-18.30, 5 Œr+, Normisjon

Yngres

Vik bedehus annakvar fred kl 19.00-21.00,

5 kl+

Rong s¿ndagsskule/-ring

Rong bedehus annakvar s¿n kl 12.00-13.00, 3 Œr+, NSF

BlomvŒg s¿ndagsskule /-ring

Blom bedehus annakvar s¿n kl 11.00-12.00, NSF,  2 Œr+

Barnelaget Blink

Blom bedehus annakvar ons kl 17.00-19.00, 4 Œr+, NLM

 

Oen s¿ndagsskule

Oen bedehus annakvar s¿n kl 11.00-12.00,

3 Œr+, NSF

Onsdagsklubben

Oen bedehus.Annankvar onsdag kl.17.30-19.00.

Hjelme sokn

 

Tjeldst¿ s¿ndagsskule/–ring

Tjeldst¿ bedehus annakvar s¿n 11.00-12.00,

3 Œr+, NSF

S¾le og Helles¿y s¿ndagsskule/ -ring

Helles¿y bedehus annakvar s¿ndag kl 11.00-12.00, 3 Œr+, NSF

Nautnes kristelege ungdomsklubb
Nautnes bedehus ein fre pr mnd, 19.00-21.00: 5-7 kl, 21.00-23.00: 8 kl+ , ImF

Begge sokna

 

¯ygarden barnekantori

Hjelme kyrkje kvar tysdag kl 16.45 -18.15 ,

8 Œr+, soknerŒda

 

¯ygarden KRIK Toft¿y skule kvar fredag kl 19.00-21.00: 8-10 kl, 21.00-23.00: 16 Œr+, KRIK, Teamet

 

¯ygarden gospel BlomvŒg kyrkje kvar mŒndag 19.00-21.00, 8 kl+, SoknerŒda

 

¯ygarden kr.skulelag  ¯ygarden ungdomsskule, andakt tors. kl 11.00-11.30, 8 kl+, NKSS

 

Ichtys. Ung.treff Vik bedehus annan kvar laurdag  kl.20.00  8.kl.+.

 

Kommentarar og  ajourf¿ring: kontakt Kyrkjekontoret, kontor@kyrkja.net

¯ygarden kyrkjelege fellesrŒd ©2006.