Plan for

dŒpsoppl¾ring

i ¯ygarden prestegjeld

BlomvŒg sokn

og Hjelme sokn

Utkast 16. jul. 2005

Framlegg – utan¿konomi
Innhald

 

Emne

 

 

 

Side

F¿reord

 

 

 

3

Korleis planen er bygd opp

 

4

MŒlsetjing

 

 

 

5

Folketalet i kyrkjelydane

 

 

7

Avgrensa arbeidsmŒtar

 

 

8

Innleiing

 

 

 

8

0-3 Œr

 

 

 

8

4-6 Œr

 

 

 

9

6-9 Œr

 

 

 

9

10 Œr

 

 

 

10

13-15 Œr

 

 

 

10

Skjergardsheimsleirane

 

 

11

GŒvene frŒ kyrkjelydane

 

 

11

Familiemesse/Familiegudsteneste

 

 

12

Framdriftsplan 2005-2009

 

 

13

Framdriftsplan over ¿konomien i avgrensa tiltak

15

Kontinuerlege arbeidsmŒtar

 

Bakerst

Plan for samarbeidet barnehage – kyrkje

16

Plan for samarbeidet skule – kyrkje

 

17

Leiarrekruttering/-fostring

 

 

18

Arbeidsplan for kvar mŒnad

 

19

Diverse ¿konomi

 

 

20

¯konomi

 

 

 

 

 

 


 

F¿reord

 

 

Plan for dŒpsoppl¾ring i Den norske kyrkjahar lagt opp til at det vert utarbeidd planar som er tilpassa den einskildelokale kyrkjelyd.

 

I ¯ygardenPrestegjeld, BlomvŒg sokn og Hjelme sokn har me lagt vekt pŒ Œ laga ein plander me ser alt det eksisterande barne- og ungdomsarbeid i kyrkje ogorganisasjonar som ein viktig del av dŒpsoppl¾ringa. Dette ser me pŒ somsŒkalla kontinuerlege arbeidsmŒtar – ved sida av det som gŒr f¿re seg iheimen og gjennom m¿ter og gudstenester heile Œret igjennom.

 

Me ynskjer Œhjelpa til med oppstart av nye tiltak i sokna vŒre der me finn manglar –geografiske eller aldersmessige. Leiarfostring vil ˜g vera ei prioritertoppgŒve.

 

NŒr det gjeld deisŒkalla avgrensa arbeidsmŒtane, knytta til dei ulike aldersgruppene, ¿nskjer meŒ samarbeida med s¿ndagsskular og barne- og ungdomslag/-grupper, barnehagane ogskulane.

 

Planen vil verta evaluert for kvart Œr ogrevidert kvart fjerde Œr.

 

Dette er ein plan forDŒp og oppl¾ring i kyrkjelydane i ¯ygarden Prestegjeld, BlomvŒg sokn og Hjelmesokn. PŒ vegne av sokna har Kyrkjelydspedagogen hovudansvaret for Œ leiadŒpsoppl¾ringa – pŒ deleagsjon frŒ soknepresten, og i samrŒd med barne-og ungdomsarbeidaren og dei andre tilsette. MŒlsetjinga har vore Œ laga einplan som skal gje flest mogleg av borna og dei unge i ¯ygarden h¿ve til ikkjebare Œ koma til Den Tre-Eine Gud for Jesu Kristi Skuld i dŒpens sakrament, menog slik at dei vert verande i trua nŒr dei veks opp, og ein gong kan nŒ detkristne hŒpet i Himmelen.

 

DŒpsoppl¾rings- og konfirmasjonsutvalet

i ¯ygarden Prestegjeld, BlomvŒg sokn og Hjelmesokn

 


 

Korleis planen er bygd opp

 

 

I planen skil memellom sŒkalla avgrensa og kontinuerlege arbeidsmŒtar. Avgrensa arbeidsmŒtar ertiltak som skjer innafor ei avgrensa tid, t d utdeling av fireŒrsbok.Kontinuerlege arbeidsmŒtar er tiltak som f¿regŒr heile tida, til d¿mes barnekorog –klubbar som har si faste tid kvar veke.

 

Dei avgrensaarbeidsmŒtane er delte inn etter alder, Dei kontinuerlege etter geografi ogalder. Dei avgrensa arbeidsmŒtane viser ˜g oversikt overFamiliemesse/Familiegudsteneste, Skjergardsheimsleirane, gŒvene frŒkyrkjelydane, ¿konomi og framdriftsplan 2000-2004.

 

Plan fordŒpsoppl¾ring inneheld ˜g plan for samarbeidet barnehage-kyrkje ogskule-kyrkje, plan for leiarrekruttering/-fostring, ein arbeidsplan for kvarmŒnad for kyrkjelydane.

 

Gjennom heileplanen vert det presisert kva som skjer kvar, kven som har ansvar og kva¿konomiske konsekvensar tiltaket fŒr. For oversikts skuld er ˜g ¿konomien iplanen teke med til slutt.

 

Men fyrst, etter MŒlsetjing, gjev me ei oversikt over folketalet ikyrkjelydane for dei aktuelle alderstrinna, slik at me veit kor mange som tilei kvar tid fell inn under dŒpsoppl¾ringa.

 

(I denne versjonen er ¿konomibiten ikkje med).

MŒlsetjing

 

ÇSaman med denne kyrkjelyden og heile vŒr kyrkje fŒr de del i eitheilagt ansvar: Œ be for borna, l¾ra dei sj¿lve Œ be og hjelpa dei til Œ bruka Gudsord og Herrens nattverd for at dei kan verta verande hjŒ Kristus nŒr dei veksopp, liksom dei ved dŒpen vert sameinte med han.È

 

Slik lyderdŒpsforpliktinga i kyrkjene vŒr kvar gong me tek imot borna til dŒp i Namnet ŒtFaderen og Sonen og Den Heilage Ande. Foreldre og fadre tek pŒ seg eit storansvar nŒr dei ber fram borna sine til dŒpen. Men dette ansvaret har og vi somer kyrkjelydar i ¯ygarden. Det er dŒ viktig Œ fŒ til eit gjensidig samarbeidfor barnet.

 

I dŒpsbodetkallar Jesus oss til Œ gjera alle folkeslag til l¾resveinane hans Çmed di ded¿yper dei til namnet Œt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, og l¾rer dei Œhalda alt det som eg har bode dykk,È Matt 28,18-20.

 

DŒp og oppl¾ringh¿yrer altsŒ n¿ye saman, slik ˜g dŒpen heng saman med trua, Mark 16.16. F¿rstnŒr dŒpen vert teke imot og halde fast i trua, vert dŒpen til frelse for oss.Denne trua er ei Guds gŒve som vert skapt og fŒr n¾ring ved Guds Ord og DenHeilage Nattverden(Eukaristien). Alle d¿ypte vert difor kalla til Œ leva med ikyrkjelyden sitt gudstenestefellesskap. Det er foreldra og kyrkjelyden si samsforplikting Œ leggja tilh¿va til rette for at dette kan skje.

 

Det fellnaturleg, for oversikts skuld, Œ dela inn i det som skjer F¿r dŒpen, Sj¿lve dŒpsoppl¾ringa,Den fyrste tida i heimen og Oppf¿lgjinga i kyrkjelydane. 

 

 

F¿r dŒpen

Foreldra ogfadrane treng hjelp til Œ s¿kja dŒpen i tru, slik det stŒr i dŒpsliturgien:ÇMed takk og tru ber vi dŒ borna vŒre til Herren i den heilage dŒpen.È Prestaneheld difor dŒpssamtalar med den einskilde familien i heimen eller pŒ kontoretetter som tilh¿va ligg til rette. Det er viktig at samtalen erkonfidentsentrert, men og at foreldre og fadre ikkje vert i tvil om sitt ansvarfor at barnet kan verta verande hjŒ Kristus. Vi seier korleis vi kan la heimenvere ein kristen heim, og understreker trongen for kontakt med den truandekyrkjelyden og gudstenesta. Her vert —g den lokale dŒpsoppl¾ringssfaldaren ÓDŒpog oppl¾ring i kyrkjelydane i ¯ygardenÓ med innmeldingsslipp til s¿ndagsskulen[1]presentert.

 

Sj¿lve dŒpshandlinga

Me mŒ syta forei rik og inkluderande gjennomf¿ring av sj¿lve dŒpshandlinga. DŒpen b¿r helstskje etter ny vedteke plassering etter Gloria i dei forordna gudstenestene,slik at kyrkjelyden er til stades nŒr borna vert tekne inn i Guds truandekyrkjelyd. PŒ denne mŒten vert det streka under at dŒpen er heile kyrkjelydensitt ansvar. Det er s¾rs viktig at dŒpsf¿lgjet fŒr god informasjon om det somskal skje og praktisk hjelp til Œ ta aktiv del i handlinga. Foreldra og fadranemŒ takast pŒ alvor som ein del av den gudstenestefeirande kyrkjelyden.

 

Den fyrste tida i heimen

I den fyrstetida i heimen har foreldra i praksis eit hovudansvar for den kristne oppsedingatil borna. Det er difor viktig at borna sŒ tidleg som rŒd l¾rer Œ be til Gudsom sin Far i himmelen og at dei fŒr h¿yra om Jesus som sin frelsar.Kyrkjelyden har i denne tida eit ansvar for Œ be for borna og heimane deira ogŒ gje pŒminning, oppmuntring og praktisk hjelp.

 

Oppf¿lgjinga i kyrkjelydane

SoknerŒdetforpliktar oss til Œ leggja til rette for undervisning, gudstenester og andreaktivitetar som borna og foreldra kan ta del i.

 

Det er viktig atein del av det som vert lagt opp som forpliktande dŒpsoppl¾ring  omfattar alle d¿ypte born.

 

NŒr kyrkjelydaneforpliktar seg til Œ gje borna slik dŒpsoppl¾ring, vert det ein f¿resetnad atforeldra vert forplikta til Œ la borna ta del i denne oppl¾ringa.

 

Kristenkunnskapsformidling er ikkje ei einsidig intellektuell sak. Det er difor viktigat me finn fram til arbeidsformer og hjelpemiddel som svarar til den bibelskekunnskapsformidlinga. I bŒde Det gamle og Det nye testamentet er undervisningei verksemd som rettar seg mot heile mennesket. Ut frŒ dette er det viktig medvarierte arbeidsformer og aktivitetar som tek omsyn til borna bŒde pŒ detemosjonelle og det intellektuelle plan.

 

MŒlet meddŒpsoppl¾ringsplanen er at det einskilde mennesket skal m¿ta Jesus Kristus somsann Gud og sant menneske, Frelsar og Forsonar, og gjennom Han eit kall til eitliv i forsaking, tru og teneste.

 

Folketalet i kyrkjelydane

 

Vedlagt herf¿lgjer statistisk materiale frŒ Kyrja sitt medlemsregister om kor mange borndet til ei kvar tid er som vert omfatta av dŒpsoppl¾ringsplanen, samt materialepŒ forventa utvikling.

 

Desseoversiktane vert fornya nŒr ein finn det naudsynleg.

 

 

Her er einoversikt laga i 2005:

 

 

 

BlomvŒg sokn

Hjelme sokn             

Til saman

Eitt Œr (f 2004)

31

10

41

To Œr(f 2003)

36

11

47

Tre Œr (f 2002)

33

13

46

Fire Œr(f 2001)

35

11

46

Fem Œr (f 2000)

67

16

83

Seks Œr (f 1999)

38

13

51


Avgrensa arbeidsmŒtar

 

Dei avgrensaarbeidsmŒtane er delte inn etter alder: 0-3 Œr, 4-6 Œr, 6-10 Œr, 10-12 Œr og 13-15Œr. Nye tiltak som er framlagt, og endŒ ikkje sett i gang, er skraverte. Forkvart alderstrinn er dei ¿konomiske konsekvensane teke med. I forlenginga underdette punktet er ei samla oversikt over gŒvene frŒ kyrkjelydane, oversikt overFamiliemesse/Familiegudsteneste og Skjergardsheimsleirane, samt framdriftsplanŒr 2005-2010.

 

 

AvgrensaarbeidsmŒtar 0-3 Œr

 

Me ynskjer Œ laga eioversiktleg brojsyre om korleis dŒpsoppl¾ringa skjer i ¯ygarden og ei brosjyre omkorleis dŒpsoppl¾ringa kan skje i heimen. Me vil bruka h og kyrkja.net til Œinformera om ansvaret bŒde foreldre, fadrar og kyrkjelydane har for alled¿ypte, me vil laga ei god ramme rundt dŒpen og fylgja opp dŒpen meddŒpshelsingar pŒ bŒde eitt-, to- og treŒrsdagane for sj¿lve dŒpshandlinga. SjŒfylgjande:

 

 

Innhald

Stad

Tid

 

Ansvarleg

1

Laga og revidera brosjyrane ÓDŒp og oppl¾ring i kyrkjelydane i ¯ygardenÓ og ÓDŒpen og heimenÓ.

Kontor

Januar

 

Kyrkjelydspedagog

2

Bruka ¯yNytt og kyrkja.net til Œ orientera om fadderansvar, dei einskilde tiltaka osb

Kontor

Heile Œret

 

Kyrkjelydspedagog

3

Utsending av brev og brosjyra Orientering om dŒpen og Kva vil det seia Œ seie ja(1)

Heim pr post (2)

Ved melding om f¿dsel

(1)   

Kontorsekr.  

4

DŒpssamtale m kvar einskild dŒpsfamilie/utdeling av heftet DŒp i Guds hus (3),  brosjyrane om dŒpslyset (4), Til fadrane (5), DŒp og oppl¾ring i kyrkjelydane i ¯ygarden og DŒpen og heimen.

Informasjon om dŒpsklubben Tripp-Trapp. Innskrivning til dŒp og i s¿ndagsskulen

Heime eller pΠkontor

F¿r dŒp

 

Presten som gjer teneste

5

DŒpshandling, tenning av dŒpslys (6), utdeling av dŒpslysestake m/namn (7)

I kyrkja

DŒp

 

Presten som gjer teneste

6

Kortet Kj¾re Gud eg har det godt (8)

Heim pr post (9)

Ein mnd etter dŒp

 

B&U/Kontorsekr.

7

Brosjyre til 1-Œrsdag for dŒp (10), CD Hvem har skapt alle blomstene (11), sanghefte til CD(12), DŒp og oppl¾ring i kyrkjelydane i ¯ygarden og DŒpen og heimen lagt ved.

Pr post (13)

Eitt Œr etter dŒpen

 

B&U/Kontorsekr.

8


Invitasjon til 2-Œringane til gudsteneste. (14), DŒp og oppl¾ring i kyrkjelydane i ¯ygarden, DŒpen og heimen og bilete av kyrkja lagt ved. PŒ gudstenesta vert delt ut spisebrikke med bordvers pŒ (16)

Pr post (15)

I kyrkja

ret dei fyller 2 Œr

 

B&U/Kontorsekr.

9

Brosjyre til 3-Œrsdag for dŒp (17), Barnebok (18), og brosjyrane DŒp og oppl¾ring i kyrkjelydane i ¯ygarden og DŒpen og heimen

Pr post (19)

Tre Œr etter dŒpen

 

B&U/Kontorsekr.

 

 


 

Avgrensa arbeidsmŒtar 4-6 Œr

 

Me vil laga ei god ramme rundtutdelinga av bok til fireŒringane, me vil gje ein barnebibel til femŒringane ogme vil starta dŒpsskule for seksŒringane. SjŒ fylgjande:

 

 

 

 

 

Innhald

Stad

Tid

 

Ansvarleg

1

Invitasjon til Familiemesse/Familiegudsteneste m/utdeling av 4-Œrsboka Kirkeboka

Heim pr post

Februar/

Mars

(1)   

B&U

2

Familiemesse/Familiegudsteneste m/utdeling av fireŒrsbok (2) av s¿ndagsskulel¾rarar som har fŒtt liste over fireŒringane tilsendt pŒ f¿rehand, kyrkjekaffi

I kyrkjene

Mars

(2)   

Presten som gjer teneste, kantor, B&U, s-l¾rarar og SR(k-kaffi)

3

Orienteringsbrev om utdeling av biblar til femŒringane

Pr post

 

(3) 

B&U

4

Barnebibel til femŒringane (5)

Sund.skulen/Hjelme kyrkje

 

(4) 

B&U

5

DŒpsskule for 6-Œringar, brev ut (6)

kyrkja

 

 

B&U

6

Familiemesse/Familiegudsteneste m/kyrkjekaffi m/utdeling av bok til 6-Œringar (6)

 

 

 

Presten som gjer teneste, kantor og SR(k-kaffi)

 

 

 

Avgrensa arbeidsmŒtar 6-9 Œr

 

Alle ŒtteŒringane skalfŒ tilbod om eitt kristent blad i eitt Œr, me vil gje tilbod om omvisning ikyrkja for 3.klassane, me vil arrangera leir pŒ Skjergardsheimenm/Familiemesse/ Familiegudsteneste. SjŒ fylgjande:

 

 

INNHALD

STAD

TID

 

ANSVARLEG

1.

Invitasjon til DŒpsskule for 6-Œringar med m/utdeling av b¿kene Den usynlege vennen/Mi Messebok pŒf¿lgjande Familiemesse/Familiegudsteneste, sjŒ forrige steg

 

 

 

 

2.

ÓBlinkÓ-Kristent blad til 3.klassingane i eitt Œr

I heimen

Januar

 

B&U

3.

2.kl: Leir med f¿resette

I Hjelme kyrkje

November

 

B&U

4.

Sende ut tilbod om omvisning for 3. kl i kyrkja.

I kyrkja

Byrjinga av oktober

 

B&U, Kyrkjelydsped., prest

5.

3.-4.kl: Leir pΠSkjergardsheimen

Skjergards-heimen

Oktober

 

B&U

6.

Familiemesse/Familiegudsteneste der 3.-4.-klasseleiren deltek

I kyrkja

Oktober

 

Presten som gjer teneste, kantor og B&U


Avgrensa arbeidsmŒtar 10-12 Œr

 

Alle 5.klassane skal fŒvitjing av kyrkjeleg tilsett og verta inviterte til leirar pŒ Skjergardsheimen.Her vil me starta Mini-konfirmasjon, og engasjere born til Œ vera ministrantari gudstenestene. Alle vert og inviterte til Familiemesse/Familiegudsteneste medutdeling av bibel. SjŒ fylgjande:

 

 
Innhald

Stad

Tid

 

Ansvarleg

1.

Sende ut Invitasjon til Familiemesse/Familiegudsteneste m/utdeling av Bibel til 5. Kl

I kyrkjene

Oktober

 

Presten som gjer teneste, kantor og B&U

2.

Vitjing av kyrkjeleg tilsett i 5. Klassane. ÓVeien gjennom Bibelen.Ó

PΠskulen (om bruk av Bibelen)

Etter fam gudst

 

B&U og Kyrkjelydspedagog,

NLM

3.

5. kl: Leir pŒ Skjergardsheimen. Fors¿k med Mini-Konfirmasjon.

Skjergardsheimen

Februar

 

B&U

4.

Gudsteneste m/deltaking av 5.kl- leir

I kyrkjene

Februar

 

Presten som gjer teneste, kantor og B&U

5.

6.-7.kl: Leir pΠSkjergardsheimen

Skjergards-heimen

November

 

B&U

6.

Gudsteneste m/deltaking av 6.-7.kl leir

I kyrkjene

November

 

Presten som gjer teneste, kantor og B&U

 

Avgrensa arbeidsmŒtar13-15 Œr

 

9.kl fŒr abonnement pŒU&T, det vert leir pŒ Skjergardsheimen og 10.kl vil fŒ tilbod om vitjing.SjŒ fylgjande:

 

 
Innhald

Stad

Tid

 

Ansvarleg

1
Konf/9. kl: Abonnement pΠUngdom & Tiden

Post

November

 

Kyrkjelydspedagog

 

2

8.-10. kl leir pΠSkjergardsheimen

Skjergardsheimen

Oktober

 

 

Kyrkjelydspedagog

 

3
Utsending av tilbod om vitjing av 10.kl.

PΠskulen

November

 

Kyrkjelydspedagog og prest

 

Avgrensa arbeidsmŒtar16+Œr

 

Aldersgruppa fŒr invitasjon om deltaking i detkristne ungdomsarbeidet, og kyrkjelydsarbeidet.

 

 
Innhald

Stad

Tid

 

Ansvarleg

1
Utsending av tilbod om KRIK, Ichtys, ¯ygarden Gospel, Gudstenester, Bedehus.

 

 

 

Kyrkjelydspedagog

 

Skjergardsheimsleirane

 

Tid

Leir

Ansvar

Andre medverkande

 

Jan

Leirdag for 2.kl

B&U

 

 

Feb

 

5. kl: Leir pŒ Skjergardsheimen med pŒf¿lgjande Familiemesse/Familiegudsteneste

B&U

 

Kantor og Presten som gjer teneste

 

Okt

3.-4.kl-leir pŒ Skjergardsheimen med pŒf¿lgjande Familiemesse/Familiegudsteneste

B&U

 

Kantor og Presten som gjer teneste

 

Okt

8.-10.kl: Leir pΠSkjergardsheimen

Kyrkjelydspedagog

 

Kantor og B&U

 

Nov

6.-7.kl: Leir pŒ Skjergardsheimen med pŒf¿lgjande familegudsteneste

B&U

 

Kantor og Presten som gjer teneste

 

 

 

GŒvenefrŒ kyrkjelydane

 

I denne lista er gŒvene frŒ deiavgrensa arbeidsmŒtane samla. Der dei vert delt ut via post er porto teken med ipris. Dei som vert delt ut via barnehage og skule vert evt omtala under desseunderplanane lenger bak i planen.

 

 

      GŒve                      

Stad for utdeling

 

 

 

Kyrkja

Heim

Andre stader

0 Œr

DŒpslys m/stake, plakat

 

X

 

 

1 Œr

CD og songhefte

 

 

Pr post

 

2 Œr

Spisebrikke m/bordb¿n. Bilete av dŒpskyrkja m/ b¿n pŒ.

 

X

 

 

3 Œr

Lita bibelforteljingsbok

 

 

Pr post

 

4 Œr

FireŒrsbok

 

X

 

 

5 Œr

Barnebibel

 

 

 

S¿ndagsskule/Hjelme kyrkje

1 kl

Barnebok i dŒpsskule pŒ SFO

 

X

 

Hjelme kyrkje

2 kl

rsabonnement pŒ kristent blad

 

 

Pr post

 

3 kl

 

 

 

 

 

4 kl

 

 

 

 

Klassen vitjar kyrkja

5 kl

Bibel

 

X

 

Opplegg pΠskulen

6 kl

 

 

 

 

 

7 kl

 

 

 

 

 

8 kl

 

 

 

Pr post

 

9 kl

rsabonnement pŒ U&T

 

 

 

 

10 kl

 

 

 

 

PΠskulen

 

 

 


13 Familiemesse/Familiegudstenester

 

Tid

Kva skjer

Ansvar

Andre medverkande

Jan

 

 

 

Feb

5.kl-leir i ei av kyrkjene

B&U

 

Mar

FireŒrsbok i begge kyrkjene

B&U

 

Apr

 

 

 

Mai

17. mai-gudsteneste i begge kyrkjene

Spr

 

Jun

 

 

 

Jul

 

 

 

Aug

 

 

 

Sep

S¿ndagsskulen sin dag i begge kyrkjene

B&U

S¿ndagsskulel¾rarane

Okt

3.-4.kl-leir i ei av kyrkjene

B&U

 

Okt

Bibel til 5.klassingane i begge kyrkjene

B&U

 

Nov

6.-7.kl-leir i ei av kyrkjene

B&U

 

Des

Julaftan-gudsteneste i begge kyrkjene

Spr

 

 

Framdriftsplan 2005-2009

 

r

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 Œr

Revidera DŒpsopp-l¾ringa i ¯y-garden og DŒpsoppl¾r-inga i heimen

revidera DŒpsopp-l¾ringa i ¯y-garden og DŒpsoppl¾r-inga i heimen

Revidera DŒpsopp-l¾ringa i ¯y-garden og DŒpsoppl¾r-inga i heimen

Revidera DŒpsopp-l¾ringa i ¯y-garden og DŒpsoppl¾r-inga i heimen

Revidera DŒpsopp-l¾ringa i ¯y-garden og DŒpsoppl¾r-inga i heimen

Utsending av brev og brosjyra Orientering om dŒpen,

Utsending av brev og brosjyra Orientering om dŒpen

Utsending av brev og brosjyra Orientering om dŒpen

Utsending av brev og brosjyra Orientering om dŒpen

Utsending av brev og brosjyra Orientering om dŒpen

DŒpssamtale med utdeling av div brosjyrar,

DŒpssamtale med utdeling av div brosjyrar og heftet DŒp i Guds hus

DŒpssamtale med utdeling av div brosjyrar og heftet DŒp i Guds hus

DŒpssamtale med utdeling av div brosjyrar og heftet DŒp i Guds hus

DŒpssamtale med utdeling av div brosjyrar og heftet DŒp i Guds hus

DŒpshandling m/dŒpslys og –lysestake,

DŒpshandling m/dŒpslys og –lysestake

DŒpshandling m/dŒpslys og –lysestake

DŒpshandling m/dŒpslys og –lysestake

DŒpshandling m/dŒpslys og –lysestake

Enkelt veggbilete i A4-format

Enkelt veggbilete i A4-format,

Enkelt veggbilete i A4-format

Enkelt veggbilete i A4-format

Enkelt veggbilete i A4-format

Helsing v/eittŒrsdag for dŒp

Helsing v/eittŒrsdag for dŒp,

Helsing v/eittŒrsdag for dŒp

Helsing v/eittŒrsdag for dŒp

Helsing v/eittŒrsdag for dŒp

Helsing v/toŒrsdag for dŒp

Helsing v/toŒrsdag for dŒp,

Helsing v/toŒrsdag for dŒp

Helsing v/toŒrsdag for dŒp

Helsing v/toŒrsdag for dŒp

Helsing v/treŒrsdag for dŒp

Helsing v/treŒrsdag for dŒp

Helsing v/treŒrsdag for dŒp,

Helsing v/treŒrsdag for dŒp

Helsing v/treŒrsdag for dŒp

Familieguds-teneste pŒ s¿ndagsskulen sin dag

Familieguds-teneste pŒ s¿ndagsskulen sin dag

Familieguds-teneste pŒ s¿ndagsskulen sin dag

Familieguds-teneste pŒ s¿ndagsskulen sin dag

Familieguds-teneste pŒ s¿ndagsskulen sin dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tils:

 

 

 

 

 

 

 

r

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 Œr

Invitasjon til familieguds-teneste m/

utdeling av fireŒrsbok,

 

Invitasjon til familieguds-teneste m/ utdeling av fireŒrsbok

Invitasjon til familieguds-teneste m/ utdeling av fireŒrsbok

Invitasjon til familieguds-teneste m/ utdeling av fireŒrsbok

Invitasjon til familieguds-teneste m/ utdeling av fireŒrsbok

Familieguds-teneste med utdeling av firŒrsbok,

 

Familieguds-teneste med utdeling av firŒrsbok

Familieguds-teneste med utdeling av firŒrsbok

Familieguds-teneste med utdeling av firŒrsbok

Familieguds-teneste med utdeling av firŒrsbok

Oppf¿lgjings

brev

Oppf¿lgjings-brev,

Oppf¿lgjings

brev

Oppf¿lgjings-brev

Oppf¿lgjings-brev

Barnebibel til femŒringane

Barnebibel til femŒringane

Barnebibel til femŒringane,

Barnebibel til femŒringane

Barnebibel til femŒringane

DŒpsskule for seksŒringane med pŒf¿lgj-ande familie-gudsteneste

DŒpsskule for seksŒringane med pŒf¿lgj-ande familie-gudsteneste

DŒpsskule for seksŒringane med pŒf¿lgj-ande familie-gudsteneste

DŒpsskule for seksŒringane med pŒf¿lgj-ande familie-gudsteneste

DŒpsskule for seksŒringane med pŒf¿lgj-ande familie-gudsteneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tils

 

 

 

 

 

 

 

r

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

6-9 Œr

2.kl: Leirdag

2.kl: Leirdag

2.kl: Leirdag

2.kl: Leirdag

2.kl: Leirdag

3.-4.kl-leir,

 

3.-4.kl-leir

3.-4.kl-leir

3.-4.kl-leir

3.-4.kl-leir

Kristent blad til ŒtteŒringane

Kristent blad til ŒtteŒringane,

 

Kristent blad til ŒtteŒringane

Kristent blad til ŒtteŒringane

Kristent blad til ŒtteŒringane

 

 

Opplegg for 3.kl med pŒf¿lgjande familie-gudsteneste,

Opplegg for 3.kl med pŒf¿lgjande Familiemesse/Familiegudsteneste

Opplegg for 3.kl med pŒf¿lgjande Familiemesse/Familiegudsteneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tils

 

 

 

 

 

 

 

r

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

10-12 Œr

5.kl-leir, kr

5.kl-leir

5.kl-leir

5.kl-leir

5.kl-leir

6.-7.kl-leir,

6.-7.kl-leir

6.-7.kl-leir

6.-7.kl-leir

6.-7.kl-leir

NT til 5.kl m/skulevitjing og familie- gudsteneste

 

Bibel til 5.kl m/skulevitjingar og familie- gudsteneste,

 

Bibel til 5.kl m/skulevitjingar og familie- gudsteneste

Bibel til 5.kl m/skulevitjingar og familie- gudsteneste

Bibel til 5.kl m/skulevitjingar og familie- gudsteneste

 

 

 

 

 

Tils

 

 

 

 

 

 

 

 

r

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

13-15 Œr

8.kl: U&T,

 

8.kl: U&T

8.kl: U&T

8.kl: U&T

8.kl: U&T

8.-10.kl-leir,

 

8.-10.kl-leir

8.-10.kl-leir

8.-10.kl-leir

8.-10.kl-leir

 

Vitjing av kyrkjelydspedagog i 8.kl

Vitjing av kyrkjelydspedagog i 8.kl

Vitjing av kyrkjelydspedagog i 8.kl

Vitjing av kyrkjelydspedagog i 8.kl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tils

 

 

 

 

 

 

 

Framdriftsplan over¿konomien i avgrensa tiltak

 

Alder/Œr

2005

2006

2007

2008

2009

0-4 Œr

 

 

 

 

 

4-6 Œr

 

 

 

 

 

6-9 Œr

 

 

 

 

 

10-12 Œr

 

 

 

 

 

13-15 Œr

 

 

 

 

 

Til saman

 

 

 

 

 


Plan for samarbeid barnehage-kyrkje

 

Me ynskjer Œ utviklasamarbeidet med barnehagane. Me vil samla ein representant frŒ kvar barnehagetil m¿te ein gong for semesteret, til felles evaluering og planleggjing.Vitjing av kyrkjeleg tilsett i barnehagen og vitjing av barnehagen i kyrkjaynskjer me system pŒ, slik at det vert meir plan over samarbeidet enn det erno.

 

Innhald

Stad

Tid

¯konomi

Ansvarleg

M¿te med repr frŒ kvar barnehage for Œ evaluera og planleggja 

Kyrkjekontora

April

 

B&U og

Kyrkjelydspedagog

Vitjing av kyrkjeleg tilsett i barnehagar

I barnehagen

Etter ynskje

 

B&U

Vitjing i kyrkjene av barnehagar

I kyrkjene

Etter ynskje

 

Kyrkjelydspedagog

M¿te med repr frŒ kvar barnehage for Œ f¿rebu barnehagegudstenestene f¿r jul

Kyrkjekontora

November

 

Kyrkjelydspedagog

Barnehagegudsteneste

I kyrkjene

F¿r jul

 

Kyrkjelydspedagog, kantor og B&U

 

 

Plan for samarbeidskule-kyrkje

 

Me ynskjer Œ utvikla samarbeidetmed skulane. Me vil samla ein representant frŒ kvar skule til m¿te ein gong forsemesteret, til felles evaluering og planleggjing. Vitjing av kyrkjeleg tilsetti klassane og vitjing av klassar i kyrkja ynskjer me system pŒ, slik at detvert meir plan over samarbeidet enn det er no. Det mŒ lagast ferdig eit oppleggi trŒd med l¾replanen som me kan tilby skulane. Her b¿r ein verkeleg satse forŒ lage eit skikkeleg opplegg og fŒ til eit godt samarbeid. Mellom idŽar som b¿rvidareutviklast er kunstutstilling, julekrubba og pŒskegrav.

 

Innhald

Stad

Tid

¯konomi

Ansvar

M¿te med repr frŒ skulane for Œ evaluera og planleggja

Kyrkjekontora

April

 

Kyrkjelydspedagog

Vitjing av kyrkjeleg tilsett i klassane

PΠskulane

Etter ynskje

 

Kyrkjelydspedagog og B&U

Vitjing i kyrkjene av klasse

I kyrkja

Etter ynskje

 

Kyrkjelydspedagog og B&U

Planleggjingsm¿te med repr frŒ skulane

Kyrkjekontora

November

 

Kyrkjelydspedagog

Skulegudstenester f¿r jul

I kyrkjene

Desember

 

Kyrkjelydspedagog, kantor og B&U

DŒpsskule for 6-Œringar

kyrkja

 

 

B&U

Familiemesse/Familiegudsteneste m kyrkjekaffi m/utdeling av bok til 6-Œringar

I kyrkjene

 

 

Presten som gjer teneste, kantor & B&U

3. kl: Vitjing av kyrkjeleg tilsett i klassane

PΠskulen

September

 

Alle tilsette

Omvisning for 3. Kl i kyrkja m/utdeling av boka Vener i kyrkja

I kyrkja

Byrjinga av oktober

 

B&U

5. kl: Vitjing av kyrkjeleg tilsett i klassen

PΠskulen

Slutten av september

 

B&U og dei andre tilsette

Familiemesse/Familiegudsteneste m/utdeling av Bibel til 5. Kl

I kyrkjene

Oktober

 

Presten som gjer teneste, kantor og B&U

Vitjing av kyrkjeleg tilsett i 5. Klassane

PΠskulen (om bruk av Bibelen)

Etter fam gudst

 

B&U og

Kyrkjelydspedagog

 


 

 Leiarrekruttering/-fostring

 

Leiarrekruttering

 

Leirarrekrutteringa ereit kontinuerleg arbeid. Fylgjande oppsett gjev ein oversikt over kva som vert gjort.Desse tiltaka fŒr ikkje ¿konomiske konsekvensar.

 

Tiltak

Kvar

Ansvar

Person-til-person-kontakt

Gudstenestene, s¿ndagsskulane

div m¿te pŒ bedehus og i kyrkje, barne- og ungdomskor og –klubbar/-foreiningar, KRIK, osb

Medlemmane i rŒda, dei tilsette, heile kyrkjelyden

Generell informasjon

¯yNytt og kyrkja.net

 

Kyrkjelydspedagog

rs- og soknem¿te

Sokne- og fellesrŒd

 

Forb¿n

Kyrkjeb¿na i gudstenesta

Spr

Be for-spalte i ¯yNytt og kyrkja.net

Kyrkjelydspedagog

Forb¿nstenesta

B&U

 

 

Leiarfostring

 

For Œ ta vare pŒdei leiarane me alt har vil me arrangera inspirasjonssamling, temasamling ogevaluerings- og planleggjingsm¿te. For Œ fostra nye leiarar vil me arrangera leiarkurs.Det som er skravert, er planlagde tiltak, sett i verk frŒ Œr 2000.

 

MŒlgruppe

Tid

Stad

Arrangement

¯konomi

Ansvar

Samarbeid

Alle leiarar i barne- og ungdomslag og –kor og s¿ndagsskular

Aug

I kyrkja

Inspirasjonssamling m/ forb¿nsdel

 

B&U

Felleslag og div krins-kontor

Alle leiararÉ.

Jan

I kyrkja

Temasamling

 

Kyrkjelydspedagog

 

Hovudleiarane i barne- og ungdomslag og –kor og s¿ndagsskular

Mai

Kyrkje-kontora

Evaluering og planleggjing, registrering av trong for nye leiarar

 

Kyrkjelydspedagog og B&U

 

Leiarkurs

Sept

I kyrkja

Over 4-5 gongar

 

Kyorest og B&U

 

¯konomi, til

 

 

Arbeidsplan frŒ mŒnad tilmŒnad –

fullt utbygd plan

 

Tid

Tiltak

Ansvar

Andre medverkande

Jan

Leirdag for 2.kl

B&U

 

Jan

Temasamling for leiarar

Kyrkjelydspedagog.

 

Feb

 

5.kl: Leir pΠSkjergardsheimen

5.kl: Familiemesse/Familiegudsteneste der leiren deltek

B&U

B&U

 

Andre tilsette

Mar

Familiemesse/Familiemesse med utdeling av fireŒrsbok

Brev f¿r og etter fireŒrsbok

B&U og andre tilsette

 

B&U

S¿ndagsskulel¾rarar og SR (kyrkjekaffi)

Mar

Leiarkurs

Kyrkjelydspedagog. og B&U

Andre tilsette

Apr

M¿te m/rep frŒ barnehagane for Œ evaluera og planleggja samarbeidet kyrkje-barnehage

B&U

 

Apr

M¿te m/rep frŒ skulane for Œ evaluera og planleggja samarbeidet kyrkje-barnehage

Kyrkjelydspedagog.

 

Mai

Evaluerings- og planleggjingsm¿te for leiarar

Kyrkjelydspedagog. og B&U

 

Jun

 

 

 

Jul

 

 

 

Aug

Revidera brosjyra DŒp og oppl¾ring i kyrkjelydane i ¯ygarden

Kyrkjelydspedagog.

 

Aug

Inspirasjonssamling for leiarar

B&U

 

Sep

S¿ndagsskulen sin dag

B&U og andre tilsette

S¿ndagsskulel¾rarane

Sep

3.kl: Vitjing av kyrkjeleg tilsett i klassane

B&U

Andre tilsette

Okt

3.kl: Tilbod om omvisning i kyrkjene m/utdeling av bok

B&U

Andre tilsette

Okt

Okt

3.-4.kl-leir pΠSkjergardsheimen

Familiemesse/Familiegudsteneste der leiren deltek

B&U

B&U og andre tilsette

 

Okt

 

5.kl: Vitjing av kyrkjeleg tilsett i klassane

5.kl: Familiemesse/Familiegudsteneste m/utdeling av bibel

5. kl: Vitjing av kyrkjeleg tilsett i klassane (om bruk av Bibelen)

B&U

B&U og andre tilsette

 

B&U

Andre tilsette

 

 

Andre tilsette

Okt

Vitjing av kyrkjelydspedagog i klasse

Kyrkjelydspedagog.

 

Okt

8.-10.kl: Leir pΠSkjergardsheimen

 

Kyrkjelydspedagog.

 

B&U

Nov

6.-7.kl: Leir pΠSkjergardsheimen

6:7.kl: Familiemesse/Familiegudsteneste der leiren deltek

B&U

B&U og andre tilsette

 

 

Nov

M¿te m/repr frŒ barnehagane for Œ f¿rebu julegudstenester

B&U

 

Nov

M¿te m/repr frŒ skulane for Œ f¿rebu julegudstenester

Kyrkjelydspedagog

 

Nov

Blad til ŒtteŒringane for neste Œr

Blad til 8.kl neste Œr

B&U

B&U

 

Des

Barnehagegudstenester

B&U og andre tilsette

 

Des

Skulegudstenester

Kyrkjelydspedagog og andre tilsette

 

 


 

Div ¿konomi

 

 

Total ¿konomi

 

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

Avgrensa tiltak

 

 

 

 

 

Div ¿konomi

 

 

 

 

 

Leiarrek./-fost.

 

 

 

 

 

Til saman

 

 

 

 

 

 

Tillegg: Familiearbeid ogEvangelisering

 

Tilbud til vaksne med temasamlingar:

-den kristne heimen

-kristen barneoppseding

-saman som ektefolk

Alphakurs

 

Konfirmant-og konfirmantforeldresamtalar

 [1] Eg melder barnet mittinn i s¿ndagsskulen

Namn:

F¿dselsŒr:

Adresse:

 

Eg ¿nskjer Œ bli kontakta av:

S¿ndagsskuleleiar

Barnelagsleiar

Prest

De blir dŒ kontakta det Œret barnet fyller 4 Œr.

Signatur:

Svarslippen vert sendt: ¯ygarden Kyrkjelege FellesrŒd,Kyrkjelydspedagogen, Boks 144, 5331 Rong.