Demonteringen av den kristne kultur akselererer

(Fra Mot MŒlet)

 

"Den kristne substans i det norske samfunn siver ut somsand i et timeglass'

 

Alv J. Magnus, leder av UiO Norge

 

Nedbygging av den kristne identitet i Norge foregŒr nŒ fraflere hold og pŒ flere fronter

samtidig. Det kan virke som det pŒgŒr i den rene dugnadsŒndder teologiske snekkere med

stor iver uoppfordret trŒr til for Œ fŒ god fart pŒ rivningsarbeidet.

 

At Det norske hus har v¾rt et ordnet, fritt og trygt samfunner ingen selvf¿lge; Det ligger

ikke i nordmenns gener; Vi kjenner den samme dragning tildet onde som alle andre tobente; Det er

f¿rst og fremst Guds Ord vi har Œ takke; For Bibelen har v¾rtgrunnmuren under Det norske hus; Den har gitt

retning og innhold til mŒten nordmenn har tenkt om liv og evighet;Den har formet samvittigheten gjennom

Œ definere forskjell pŒ rett og galt; Bibelen formet vŒr grunnlovi 1814 som den gjorde Amerikas konstitusjon

i 1776.

 

Hvorfor? Fordi dav¾rende generasjoner ansŒ Bibelens tankersom det ypperste uttrykk for sannhet, skj¿nnhet

og visdom; At de fikk forme tankegangen og derigjennomatferden for folket i stort, skyldtes at det

var mange nok som var overbevist nok om at dette var etumistelig gode; Kirken, skolen og hjemmene

samvirket til Œ bevare og f¿re videre den kristne identitet tilstadig nye generasjoner.

 

Selvsagt er dette en forenklet fremstilling; Selvsagt har denneidentitet hele tiden v¾rt motarbeidet; Selvsagt

er det ogsΠandre utenfor den kristne kirke som har gittverdifulle bidrag;

 

Men det stŒr fast: Det norske hus har v¾rt et trygt og godthus Œ bo i, takket v¾re at det var tuftet

pŒ den kristne tanke; Fattigdom, spedbarnsd¿delighet oganalfabetisme florerer i de samfunn der evangeliet

ikke har nŒdd inn og fŒtt slŒ rot; Et blikk pŒ FNs liste overmedlemslandenes statistikk pŒ disse omrŒder, vil

fortelle oss at der Bibelen fikk prege samfunnet, der finsfrihet og velstand;

 

Men den kristne substans i det norske samfunn siver ut somsand i et timeglass; Forslag og fremst¿t for

Œ fjerne det genuint kristne innslaget i vŒr kulturelle identitethar i senere Œr kommet i rask rekkef¿lge; De

f¿lger interessant nok en oppskrift Alice Bailey gir i sinbok ÇThe PlanÈ fra 1950; Alice Bailey som er en

guruskikkelse i det ny-religi¿se str¿mdrag sier selv at hunskrev boka n¾rmest som diktat etter instruksjon av

en tibetansk Œnd hun hadde overgitt seg til; FormŒlet medanvisningene i boka er Œ Çbefri menneskene fra

kristendommens restriksjonerÈ;

 

Hun sier rett ut at den viktigste mŒlgruppen Œ konsentrereseg om er barna; Glem voksne; De vil i

mindre grad la seg pŒvirke, mener hun, mens hver ny generasjonbarn kan f¿res lenger og lenger bort fra

en kristen tankegang; Som f¿rste punkt mŒ en derfor gj¿realt for Œ fjerne Gud fra skolen; Det som ikke sies,

er ikke viktig; Fjern forestillingen om en personlig Gud somhar vilje og evne til Œ frelse; Da vil de ikke sp¿rre

etter ham;

 

Bryt ned det bibelske familiem¿nster og l¿sriv seksuellutfoldelse fra ekteskapets rammer. Siden sex er menneskets h¿yeste nytelse,hevder hun, mŒ alle former tillates, ogsŒ sex med samme kj¿nn og sex med

dyr; Ingen skal beh¿ve Œ b¾re konsekvenser av sine valg,derfor mŒ abort legaliseres; Programerkl¾ringen

hennes inneholder flere punkter, men er avhengig av toinstitusjoners medvirkning for ΠfΠgjennomslag;

media og kirken.

 

NŒr en har iakttatt hva som har skjedd i Norge de siste 30Œr kan det virke som om noen har nilest Alice

Bailey; Eller de har latt seg influere av den samme type Œndsmakthun var pŒvirket av; Den st¿rste tragedien

er Œ se hvordan kirkelige talsmenn ikke bare gir mange avdisse utspillene sin st¿tte, men til og med stiller

opp med egne initiativ for Œ demontere det kristne rammeverki vŒr kultur, godt st¿ttet av en del av den

kristne dagspresse som beredvillig stiller sine spalter mtilrŒdighet; Den mangel pŒ overbevisning de mŒ ha

om at det kristne budskap er det beste vi kan gi et folk, erforstemmende; De har forspist seg pΠtidens

falske toleransemeny og tror i sin naivitet at de gj¿r samfunneten tjeneste ved Œ fjerne det vern som

ligger i en kristen formŒlsparagraf; En paragraf mer innsiktsfullepersoner f¿r dem har kjempet gjennom;

 

Et overveldende flertall av norske foreldre vil at barna skalfΠen kristen "oppseding"; l et hellig hus, foran

Gud, prest og forsamling, sier 84% av alle foreldre i dettelandet et lydelig ja til at barna skal fΠen

oppfostring i den kristne tro; Finnes det noen sterkere ogklarere gallup? Ved Πforsvare at grunnskolen i

Norge skal hjelpe dem med dette, tar man alle disse foreldrepΠalvor;

 

Lover og formŒlsparagrafer er viktigere enn mange er klarover; De sier noe om hva som er avgj¿rende viktig

og hvilken verdiformidling som skal ha forrang; De stŒr dersom garanti for at det er legitimt Œ formidle kristen

kunnskap til kommende generasjoner; NŒr mennesker frafremmede kulturer med andre religi¿se forestillinger

flykter fra sine samfunn og s¿ker seg til vŒrt land fordi deliker godene av vŒr sivilisasjon, hvorfor skal vi da gi avkall pŒ det som harfrembragt disse goder? Hvorfor skal kirkens talsmenn foreslŒ Œ fjerne det somhar v¾rt

til velsignelse og beskyttelse for Norge? Har de da ikkeforstŒtt at det raser en kamp om det norske folks

sjel og skjebne? Det spilles Œndelig sjakk om vŒrt folks fremtid;Med innf¿ring av abortlov, partnerskapslov

og nŒ sist KRLfaget. mistet vi hest, l¿per og tŒrn; Om denutvetydige kristne formŒlsparagraf i grunnskolen

ogsΠfaller, mister vi dronningen og er snart stilt sjakk matt;

 

Et samfunn i raskt forfall trenger ikke n¾rsynte kirkeligeakademikere som trakter etter verdens

anerkjennelse for sin liberalitet; Tvert om, de gj¿r kommendegenerasjoner en bj¿rnetjeneste; Dagens Norge trenger samfunnsbyggere som tenkerkristent og ikke blyges for det.

 

tekst: Alv J.Magnus