16233: Kristning eller Krise?

 

Jeg vil ikke mase. men...

 

Enda en gang ble det mulig Œ fŒ gjennomslag for nye prestestillinger pŒStatsbudsjettet. Rett nok skjedde det igjen som resultat av politiskhestehandel pŒ kammerset, men ogsŒ takket v¾re dyktige lobbyister. Det burdelikevel bli mer automatikk i sakene, kj¾re politikere!

 

Men det er bare Œ glede seg, ikke minst sammen med s¿stermenighetene vŒrei Ask¿y, som vel nŒ fŒr Kapellan 3.

 

Men det er langt fram. I vŒrt prosti trenger f.eks. bŒde Os og Austevollnye prestestillinger. Men det gj¿r vel egentlig Fjell ogsŒ. DaPresteforeningens leder var Stiftskapellan i Bj¿rgvin, laget han en fiffigoppstilling der det viste seg at Fjell i mangt kunne sammenliknes med hele YtreSogn prosti! Der er det 7 prester, inklusive en prost!

 

Og sŒ: Det oppdaterte innbyggertall for Fjells vedkommende pr.1.oktober1994 viser seg Œ v¾re hele:16233![1]

 

Byen pΠFJELLet mΠikke skjules!(Matt.5,14)

 

Dette med tall er for¿vrig noe ganske talende: Hadde Litle Sotra nŒ v¾rteget prestegjeld, ville man der med sine 7346! innbyggere pr. 1.januar 1994 hav¾rt pŒ god vei til Œ fŒ en ÒstatsprestÓ til ved siden av kyrkjelydspresten.(Da har jeg regnet med Bjor¿ys 373, men ikke med Bild¿ys knappe 200fastboende.)

 

Det er for¿vrig meget tankevekkende at her utgj¿r bare Knarrevik kretsmed HjelteryggomrŒdet hele 2716! mennesker. Dette er jo pŒ st¿rrelse med flerekommuner og prestegjeld ellers i landet! Her mŒ v¾re en kjempeutfordring tiloss som kirke. Det er bare Œ glede seg over de signaler som er kommet fra omrŒdetom lokal bevissthet i det siste, men vi savner jo for det mestemenighetsbevisstheten.

 

Nordre Fjell

 

I Nordre Fjell kan sterk vekst fra siste loggf¿rte tall pŒ ca. 3450ventes med de nye kommunale vedtak om boligbygging. Etter at byggefelteneAreknappen, Hedlo, Maggevarden 2 og Barneshaugen 2 ble en realitet, kan nygevinst i folketall ventes i 1994- og 1995-tallene. Viktig er ogsŒ satsingen pŒgotnes som et senter nr.2. Her vil man ganske sikkert fŒ bymessige utfordringerpŒ flere vis i overskuelig framtid, ja, vi har vel sett tendensen i sŒ mŒte enstund. Man trenger en ikke v¾re profet for Œ se i hvilken retning det gŒr.Tallene har i allefall allerede blitt jevnstore med Bud prestegjeld hvor jegfikk v¾re prest i mange Œr. Her hadde man til og med to sokn.

 

S¿re og Ytre Fjell

 

I S¿re og Ytre Fjell er situasjonen mer stabil-sŒ langt. Ca.5500mennesker bor i det omrŒdet som i hovedsak sokner til Fjell Kyrkje.

 

Her ligger det s¾rlig pŒ meg Œ fŒ nevne ansvaret for bygdene s¿rover fraFjell kyrkje. Her bor knappe 700 mennesker. Kanskje ikke mange relativt sett.Men det mŒ handle ogsŒ om dem! Jeg tenker s¾rlig pŒ den blivende dŒpsoppl¾ringsplanen.Men ogsŒ om samlinger om Guds Ord. For en troverdig dŒpspraksis bŒde her og idet hele mŒ  bl.a. inneb¾re etlevende menighetsliv, med s¿ndagsskolen i spissen! Evangeliet mŒ ut-og inn!

 

Mange har meninger om den beste strategi for Œ nŒ alle disse mennesker.I bevisstheten om ÒutfordringeneÓ har det v¾rt talt mye. Teorier og planer erdet etterhvert mange av. NŒ er presteinstrukser og gudstjenesteturnus i heleFjell i st¿peskjeen. DŒpsoppl¾ringsplanen skal altsŒ komme. Nyttig sŒ langt detrekker. Men sŒ mŒ det nettopp ikke bare bli teori. Makter vi Œ komme ut av f¿lgendekrise og overhengende fare for hele Den Norske Kirke i et kristningsjubileumsŒr?En kirke som sementerer religi¿se behov istedet for Œ bygge Guds Kirke i vŒrtland? De som forstŒr seg pŒ slikt, sier at kriser inneb¾rer muligheter. Derfor:

 

Enten man er i den eller den del av Fjell, eller i hele vŒrt langstrakteland: Bak tallene skjuler det seg enkeltmennesker, og vi skulle nŒ dem alle medEvangeliet om Ham som er Frelseren og Herren. Ordet om Jesus, og Guds VEI medlivet mŒ ikke bare nŒ til jordens ender, men inn i hvert hjem og hvert hjerteher hos oss.

 

Det gjelder bŒde Œ holde fast den som tror, og kalle den som stŒr pŒavstand.

 

Da kommer vi ikke utenom et rett syn pΠhva en menighet er:

 

PΠhelt klassisk vis formulerte de lutherske fedrene det:

 

ÒMen kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir l¾rtrent og sakramentene forvaltet rett.Ó(Augustana 7)

 

Bare fra en levende, fungerende, og gudstjenestefeirendemenighet kanevangelisering og misjon gΠut.

 

Ja, for Herrens ¾rend har hast. Han kommer snart igjen!

 

Svenn Martinsen.

 [1] Kilde for alle tall: Fjell Folkeregister.